مرور بر اساس پدیدآور "Z Kargar"

  • بهینه سازی مدل BCS برای سیستم‌های کوچک و محاسبه خواص ترمودینامیکی هسته‌های Mo97-96 

    زهره کارگر; Z Kargar; وحید دهقانی; V Dehghani (انجمن فیزیک ایران, 2013-09-23)
    در این مقاله فرمول‌بندی بهینه مدل BCS با استفاده از تابع توزیع احتمال هم‌دما ارائه و تأثیر افت و خیز‌های آماری بر رفتار ترمودینامیکی هسته‌های بررسی شده است. در ابتدا مقدار میانگین پارامتر گاف و سپس انرژی، آنتروپی و ظرفیت ...

  • محاسبه و بررسی سیستماتیکی پارامتر چگالی ترازهای هسته‌ای 

    زهره کارگر; Z Kargar; وحید دهقانی; V Dehghani; اعظم انبارکی; A Anbaraki (انجمن فیزیک ایران, 2013-09-23)
    آهنگ واکنش‌های هسته‌ای برای مطالعه تولید انرژی و تشکیل هسته، به ویژه در واکنش‌هایی که شامل هسته‌های دور از خط پایداری که فاقد اطلاعات تجربی بوده و بنابراین نیازمند پیشگویی سطح مقطع در انرژی برهم‌کنشی کم هستند، مهم است. ...