مرور بر اساس پدیدآور "Z Amirghofran"

  • Intrathecal Autologous Stem Cell Therapy in Neurological Diseases 

    M Zakerinia؛ A Kamgarpour؛ H Nemati؛ H R Zare؛ M Ghasemfar؛ A R Rezvani؛ M Karimi؛ H Nourani Khojasteh؛ M Dehghani؛ R Vojdani؛ S Haghighat؛ N Namdari؛ J Rekabpoor؛ M Tavazo؛ S Amirghofran؛ Z Amirghofran؛ G A Yosefipour؛ M Ramzi (Shiraz, Abu Ali Sina member transplantation research center, 2018-11-17)
    Background: Cellular transplantation is a promising treatment strategy for neurological diseases. Objective: To report the results of intrathecal hematopoietic stem cell therapy in different neurological diseases in ...