مرور بر اساس پدیدآور "Z, M"

  • بررسی نحوه وراثت صفات مختلف زراعی در ذرت از طریق تجزیه میانگین نسل ها 

    زارع, مهدی; Z, M; چوکان, رجب; CH, R; بی همتا, محمد رضا; Bihamta, Mohammad Reaz; مجیدی هروان, اسلام; M, E (دانشگاه شهید چمران - دانشکده کشاورزیShahid Chamran University of Ahvaz, Iran, 2011-02-20)
    به منظور مطالعه وراثث و نحوه عمل ژن های کنترل کننده ی صفات مختلف در ذرت، والدین و نسل هایF1، F2، BC1وBC2حاصل از تلاقی هایK18 х K74/1وK18 х K3653/5در سال 1384 در کرج، در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی(RCBD)با ...

  • توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز 

    ذاکری, محمدصالح; Z, M; آقاگل زاده, فردوس; Agha Golzadeh, Ferdows; عامری, حیات; Ameri, Hayat (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2019-04-21)
    اکثر پژوهش‌های پیشین در ایران، با توجه به الگوی لیچ به بررسی هنجارگریزی در شعر پرداخته و در نتیجه، به هنجارگریزی گفتمانی توجهی نداشته‌اند؛ در حالی که اگر کار زبان‌شناسی فقط به مطالعه جنبه‌های آوائی، نحوی و معنائی منحصر ...