مرور بر اساس پدیدآور "Z, B"

  • نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران 

    کامیاب, زهره; Kamyab, Z; همتی نژاد, مهرعلی; Hemati, M; رحمانی نیا, فرهاد; Rahmani, F; زکی زاده, سیدبهادر; Z, B (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
    هدف از این پژوهش، تهیه نیمرخ فیزیولوژیکی و روان‌شناختی بدمینون‌بازان نخبه ایران بود. به‌این منظور 18 بدمینتون‌باز برجسته کشور (8 زن با میانگین سن 09/3± 12/19 سال و 10 مرد با میانگین سن 93/2 ±8/19 سال) در این تحقیق شرکت ...