مرور بر اساس پدیدآور "U. Marie Engemann; مریم نورنمایی"

  • نظم و بی‌نظمی: تحلیل شعر «زنگ‌ها» اثر ادگار آلن پو 

    U. Marie Engemann; مریم نورنمایی (2017-11-24)
    در این مقاله یو. ماری انگمن کوشیده است نظم و انسجام درونی شعر «زنگ‌ها» اثر ادگار آلن پو را باوجود آشفتگی ظاهری آن نشان دهد. این شعر از چهار قطعه‌ی نامساوی تشکیل می‌شود و هر قطعه نماد دورانی از زندگی انسان است که برای آن ...