مرور بر اساس پدیدآور "Mohammadi, A"

 • ارزیابی آنتی ژنیسیته مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس به روش ایمنودیفیوژن دوبعدی 

  حضرتی تپه, خسرو; Hazrati tape, KH; محمدی, احد; Mohammadi, A; برازش, افشین; Barazesh, A (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-12-22)
  روش های تشخیصی مختلفی برای کیست هیداتیک در دسترس است. برای طراحی کیت های سرولوژیکی بر مبنای ردیابی پادکنی، وجود پادتن مناسب و کافی بر علیه کیست هیداتید مورد نیاز می باشد. در دو گروه مستقل، پادگن های مایع کیست و پروتواسکولکس ...

 • ارزیابی آنتی ژنیسیته مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس به روش ایمنودیفیوژن دوبعدی 

  حضرتی تپه, خسرو; Hazrati tape, KH; محمدی, احد; Mohammadi, A; برازش, افشین; Barazesh, A (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-12-22)
  روش های تشخیصی مختلفی برای کیست هیداتیک در دسترس است. برای طراحی کیت های سرولوژیکی بر مبنای ردیابی پادکنی، وجود پادتن مناسب و کافی بر علیه کیست هیداتید مورد نیاز می باشد. در دو گروه مستقل، پادگن های مایع کیست و پروتواسکولکس ...

 • ارزیابی آنتی ژنیسیته مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس به روش ایمنودیفیوژن دوبعدی 

  حضرتی تپه, خسرو; Hazrati tape, KH; محمدی, احد; Mohammadi, A; برازش, افشین; Barazesh, A (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-12-22)
  روش های تشخیصی مختلفی برای کیست هیداتیک در دسترس است. برای طراحی کیت های سرولوژیکی بر مبنای ردیابی پادکنی، وجود پادتن مناسب و کافی بر علیه کیست هیداتید مورد نیاز می باشد. در دو گروه مستقل، پادگن های مایع کیست و پروتواسکولکس ...

 • بررسی میزان مشارکت اعضا و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان 

  نکویی نائینی, سید علی; Nekouee Naeinee, S.A; محمدی, اعظم; Mohammadi, A (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2011-12-22)
  تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در ...

 • محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه برنامه محاسباتی AMTRACK 

  محمدی, علی; Mohammadi, A; حمیدی, سعید; Hamidi, S; اسدی اسدآباد, محسن; Asadi Asadabad, M (انجمن فیزیک ایران, 2018-08-23)
  یکی از مهم‌ترین نتایج تابش نوترون بر روی هدف جابه‌جایی اتم‌های ماده از محل ثابت خود در شبکه کریستالی در پی یک واکنش هسته‌ای می‌باشد، که این پدیده موجب ایجاد آسیب تابشی نوترونی می‌شود. آسیب تابشی نوترونی را می‌توان با استفاده ...