مرور بر اساس پدیدآور "I, N"

  • بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز (.Narcissus tazetta L) با استفاده از ریزنمونه برگ 

    ایران پاک, نسیم; I, N; کلاته جاری, سپیده; کلانتری, سیامک (دانشگاه شهید چمران - دانشکده کشاورزیShahid Chamran University of Ahvaz, Iran, 2014-02-20)
    در این تحقیق به منظور بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز از ریزنمونه های برگ استفاده شد. ریزنمونه های برگ پس از گندزدایی، جهت استقرار به محیط کشت پایه MS همراه با غلظت های مختلفی از IBA یاNAA همراه با BA منتقل شدند. نتایج نشان ...