مرور بر اساس پدیدآور "Babaei, H"

 • The development of mouse early embryos in vitro in fibroblasts and cumulus cells co-cultures supplemented with retinoic acid 

  Hajializadeh, N; حاجی علیزاده, نجمه; Babaei, H; بابائی, همایون; Nematollahi-Mahani, S.N; نعمت‌الهی‌ ماهانی, سید نورالدین; Azizollahi, S; عزیزالهی, سعید (Shiraz Universityمعاونت پژوهشی‌ دانشگاه شیراز, 2008-03-01)
  This study was designed to examine the effects of retinoic acid adding to cumulus and/or fibroblast cellsmonolayer on the development of mouse early embryos. One-cell mouse embryos were obtained from NMRImice after ...

 • LEOPARD syndrome: Report of a case 

  Ramazanpour, A; Babaei, H (Iranian Society of Dermatology, 2003-07-01)
  LEOPARD syndrome is an autosomal dominant hereditary disease, which is characterized with cutaneous pigmented patches, electrocardiographic changes, ocular hypertelorism, retarded growth, pulmonic stenosis, genital ...

 • Zinc modulates heat-induced degenerative effects in mice testes 

  Babaei, H; بابائی, همایون; Derakhshanfar, A; درخشان‌فر, امین; Kheradmand, A; خردمند, آرش; Bazy, J; بزی, جواد (Shiraz Universityمعاونت پژوهشی‌ دانشگاه شیراز, 2007-12-01)
  This study was designed to investigate whether administration of zinc sulphate could improve theresponse of mouse testis to degenerative effects of short term exposure heating. Fifty-four adult male Balb/Cmice were ...

 • تعیین میزان برخی فلزات سنگین در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) در قنات‌های بخش مرکزی بیرجند 

  منصوری, برهان; Mansouri, B; ابراهیم پور, محمد; Ebrahimpour, M; بابایی, هادی; Babaei, H (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2010-12-22)
  هدف از این سنجش میزان فلزات سنگین (نیکل، کبالت، کادمیوم، کروم و روی) در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) بود. به همین منظور در تیر ماه 1389، از قنات های بخش مرکزی بیرجند تعداد 24 عدد سیاه ماهی صید شد. نتایج نشان ...

 • تعیین میزان برخی فلزات سنگین در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) در قنات‌های بخش مرکزی بیرجند 

  منصوری, برهان; Mansouri, B; ابراهیم پور, محمد; Ebrahimpour, M; بابایی, هادی; Babaei, H (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2010-12-22)
  هدف از این سنجش میزان فلزات سنگین (نیکل، کبالت، کادمیوم، کروم و روی) در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) بود. به همین منظور در تیر ماه 1389، از قنات های بخش مرکزی بیرجند تعداد 24 عدد سیاه ماهی صید شد. نتایج نشان ...

 • تعیین میزان برخی فلزات سنگین در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) در قنات‌های بخش مرکزی بیرجند 

  منصوری, برهان; Mansouri, B; ابراهیم پور, محمد; Ebrahimpour, M; بابایی, هادی; Babaei, H (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2010-12-22)
  هدف از این سنجش میزان فلزات سنگین (نیکل، کبالت، کادمیوم، کروم و روی) در بافت های مختلف سیاه ماهی (Capoeta fusca) بود. به همین منظور در تیر ماه 1389، از قنات های بخش مرکزی بیرجند تعداد 24 عدد سیاه ماهی صید شد. نتایج نشان ...