مرور بر اساس پدیدآور "0772-33708464"

  • تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران 

    میرشریفی, سیداحمد; جاری, وحیدرضا کلات (دانشکده فنی, 2006-11-22)
    هرسازه مهندسی برای تحمل گروهی از بارها طراحی می شودکه می‌توانند براثرعوامل داخلی (بارهای مرده و زنده) و یا عوامل خارجی (بارهای ناشی از باد ، زلزله، برف ، یخ و ...) بوجود آیند. با آنکه عدم قطعیت این بارها و تصادفی بودن آنها ...