مرور بر اساس پدیدآور "01113234204"

  • جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت 

    حسینی, مرتضی (دانشکده فنی, 2007-06-22)
    در این تحقیق جداسازی آب و نمک از نفت خام که به شکل امولسیون "آب در نفت" میباشد با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی غیر یکنواخت(دی الکتروفورز) باجریان مستقیم (DC)مورد مطالعه و مقایسه با سایر روش‌ها قرارگرفته است. در این ...