مرور بر اساس پدیدآور "00000, 00000"

  • مقایسه برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شش ترکیب پیوندی زیتون، تحت شرایط تنش خشکی 

    داداش پور, احمد; شکافنده, اختر; شهسوار, علیرضا; 00000, 00000; عشقی, سعید; 00000, 00000; اولادی, رضا; 0000, 0000 (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-11-22)
    بهمنظور مطالعه پاسخهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک برخی ترکیبهای پیوندی زیتون، آزمایش گلدانی بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، با شش ترکیب پیوندی زیتون، در شرایط گلخانه، در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ...