مرور بر اساس پدیدآور "00, 00"

  • معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه 

    ساریخانی, عادل; 00, 00; عطازاده, سعید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
    به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی‌علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین‌حال ...