مرور بر اساس پدیدآور "(M.P.petrov), م.پ. پتروف"

  • بوته و بوته زارهای مناطق خشک آسیا (بیولوژی و بهره برداری) 

    (M.P.petrov), م.پ. پتروف؛ حمیدی, مهندس عبداله (دانشگاه تهران, 1979-05-22)
    فهرست مطالب سیمای طبیعی مناطق خشک در آسیا سیمای انتشار جغرافیایی بوته ایها بوم شناسی بوته ایها گیاهان بوته ی شور پسند گیاهان بوته ی شن دوست گیاهان بوته ی صخره دوست گیاهان بوته ی گچ دوست بوته ی های مزوفیت اهمیت ...