مرور بر اساس پدیدآور "( فرهنگ مهروش), حامد خانی"

  • روزۀ عاشورا در دو سدۀ نخست هجری (دسته‌بندی و گونه‌شناسی روایات) 

    ( فرهنگ مهروش), حامد خانی (انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد, 2017-04-21)
    روزۀ عاشورا از آیینهای معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایتها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافت به نظر می‌رسند. فقیهان عامه با تلاش برای جمع میان روایات خویش در این باره، سرانجام به استحباب این آیین حکم کرده‌اند. شیعیان نیز، که ...