مرور بر اساس پدیدآور "'گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد"