مرور بر اساس پدیدآور "'گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران"

  • بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای 

    ایلدرمی, علیرضا; میرسنجری, میر مهرداد; Mirsanjari, Mir Mehrdad; مهدی زاده, رامین; mahdizade, ramin; قربانی, محمد (دانشگاه تهران, 2017-11-22)
    فلزات سنگین به دلیل سمی بودن، زمان ماندگاری بالا و تجمع آنها از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردارند. در این بررسی حوزه آبخیز رودخانه کلیبر چای آذربایجان طی عملیات میدانی، تعداد 10 ایستگاه قبل و در محدوده و خارج از شهر انتخاب ...