مرور بر اساس پدیدآور "'گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز"

  • میزان شیوع سندرم گاو واکل و عوامل خطر مربوط به آن در گاوهای شیری استان اصفهان 

    گلستانی, نوید; Golestani, Navid; مقیسه, اصغر; Mogheiseh, Asghar; کافی, مجتبی; Kafi, Mojtaba; دادپسند, محمد (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2018-10-23)
    هدف از این پژوهش، بررسی شیوع و عوامل خطر سندرم واکلی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان بر اساس اطلاعات زایش و تلقیح زایش‌های یک تا هفت، سال‌های 1372 تا 1392 از 91727 گاو مربوط به 62 گله بود. گاوهای بدون علایم بالینی مشخص، که ...