مرور بر اساس پدیدآور "'گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران"

  • الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی 

    خیرآبادی, محمدنبی; Kheirabadi, Mohmmad Nabi; رحیمی, ابوالقاسم; RAHIMI, ABOLGASEM; محمدیان, عباس; Mohammadian, Abbas (انجمن ترویج ادب فارسیUniversity of Isfahan, 2019-08-23)
    برای شناخت موقعیت و جایگاه متن و ارتباط با دنیای درون اثر، عنوان انتخاب‌شده، یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی اولیه و نقد و تحلیل متن است؛ ازاین‌رو دلالت «عنوان به متن» و «متن به عنوان» بیشتر یک دلالت دوسویه است؛ البته گاه ...