مرور بر اساس پدیدآور "'گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران"

  • ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی 

    باقری اصل, سعیده; Bagheri Asl, Saeideh; باقری اصل, حیدر; Bagheri Asl, Heydar; مسعودی, ناصر; masoudi, Nasser; شعاریان ستاری, ابراهیم; Shoarian Sattari, Ebrahim (دانشگاه سمنانSemnan University, 2017-12-22)
    یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از ...