مرور بر اساس پدیدآور "'گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل،زابل"

  • مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم) 

    شهرکی ده سوخته, سمیه; shahraki dehsoukhteh, somayeh; دستواره, جلیل; dastvareh, jalil; سارانی, سمانه; sarani, samaneh (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-07-23)
    دردهه‌هایاخیررشدوگسترشسریعشهرنشینیواستفادهازوسایلحمل‌ونقل،سببافزایشچشمگیربازدیدازمناطق طبیعیشدهاست. دراینپژوهش جهت مکان‌یابی دهکده گردشگری 12 معیار تأثیرگذار در مکان‌یابی، جهت ایجاد دهکده گردشگری تعیین شد و از طریق فرایند ...