مرور بر اساس پدیدآور "'گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه"

  • مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR 

    رازی, میترا; Razi, Mitra; امیری, محمد اسماعیل; درویش زاده, رضا; Darvishzadeh, Reza; دولتی بانه, حامد; مارتینز گومز, پدرو; Martinez-Gomez, Pedro (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences and, 2019-08-23)
    سابقه و هدف: انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به دلیل ارزش اقتصادی، دارویی و غذایی آن به طور گسترده کشت می‌شود. با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، از این رو اطلاع دقیق از رفتار ژنتیکی ...