مرور بر اساس پدیدآور "'گروه آب و خاک، انشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران"

  • تاثیر پی چند لایه بر روی پارامترهای جریان نشت از زیر سدهای انحرافی 

    کریمی پوچ, محسن; Karimi Pouch, Mohsen; اژدری, خلیل; Azhdary, Khalil; حسینی, سید حسین; Hosseini, seyyed Hossein; مؤذن زاده, روزبه; Moazenzadeh, Roozbeh; گلی, حسن; Goli, hassan (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2019-12-22)
    در این تحقیق پارامترهای نشت در پی مطبق دو لایه و سه لایه یک سد انحرافی به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش هد بالادست مقدار دبی خروجی افزایش مییابد. روند افزایش برای دانهبندیd50= 0.6 mm وd50= 1.2 mm ...