مرور بر اساس پدیدآور "'هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی (شهید مطهری)، دانشگاه فردوسی مشهد"

  • دین‌پژوهی مصطفی ملکیان؛ بررسی و نقد 

    رحیمی شاهرخت, علی; rahimi shahrakht, ali; حقی, علی; haghi, ali (انجمن علمی فلسفه دین ایران, 2017-04-21)
    یکی از نظریه‌های عرصة دین‌پژوهی معاصر ایران پروژة «عقلانیت و معنویت» مصطفی ملکیان است. این نظریه با محور قراردادن مؤلفه‌های اجتناب‌ناپذیر مدرنیته به مواجهه با دین سنتی می‌رود و ضمن مقایسه این مؤلفه‌ها با ویژگی‌های اصلی دین ...