مرور بر اساس پدیدآور "# 305, Second Floor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran"

  • کشف الگو و پیش‌بینی پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 

    رهبر, مرتضی; Rahbar, Morteza; مهدوی نژاد, محمدجواد; Mahdavinejad, Mohammadjavad; بمانیان, محمدرضا; bemanian, mohamadreza; دوائی مرکزی, امیرحسین; Davaie-Markazi, Amirhossein (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2020-02-20)
    پژوهش حاضر، با تاکید بر قابلیت هوش مصنوعی در پیش‌بینی پارامترهای پایداری محیطی، به مطالعه فرآیند استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان انرژی تابشی دریافتی در یک بافت شهری، با هدف چارچوب سازی برای نظریه ...