مرور بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 680798

  نام پدیدآور
  'گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران [1]
  'گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه تبریز [1]
  'گروه شیمی، دانشکده علوم،دانشگاه گیلان، رشت ، ایران [1]
  'گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان [1]
  'گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی [1]
  'گروه گیاه پزشکی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه صنعتی اصفهان [1]
  ‎Vali-e-Asr University [1]
  ‏دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران [1]
  Çanakkale Onsekiz Mart University [1]
  ‎1- Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, ‎Tehran, Iran.‎‎2- Pediatric Infections Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran [1]
  ‎2Associate Professor of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan [1]
  ‎3Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, ‎Ahvaz, Iran [1]
  ‎Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, ‎Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.‎ [1]
  ‎Islamic Azad University [1]
  ‎Research Center of Marine Pharmaceutical Science, Ahvaz Jundishahpour University of Medical Science, Ahvaz, ‎Iran [1]
     Rock Mechanics Division, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, [1]
     Rock Mechanics Division, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, h.nejati@modares.ac.ir [1]
  "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia [1]
  ‏Associate Prof. Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran.‎ [1]
  ‏Behavioral sciences Research Center, Life style institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.‏ shokofeh radar - MD - Child Psychiatrist-assistant professor ‏ [2]