آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • ظهور و سقوط نظریۀ خرَدگرا در برنامه ریزی 

  اجلالی, پرویز (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2009-06-22)
  در این مقاله ابتدا چارچوب نظریۀ خردگرا در برنامهریزی شرح داده شده است. سپس از زوایای گونـاگوناین دیدگاه نقد گردیده و در آخر بـه ایـن مسـئله پرداختـه شـده کـه نسـبت میـان نظریـۀ خردگـرا دربرنامهریزی که میراث نیمۀ قرن بیستم ...

 • نقش جامعه ایرانیان ارمنی در ظهور معماری مدرن شهر تهران 

  نرسیسیانس, امیلیا; لوکس, آرمان (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2009-06-22)
  مقاله حاضر در سه بخش ارائه می شود. در بخش نظری سعی خواهیم کـرد بـه موضـوع مدرنیزاسـیون ومدرنیزاسیون معماری با معنی کلی آن و مدرنیزاسیون معماری در ایران با معنی خـاص آن بـا تکیـه بـرویژگیهای سیاسی، اجتماعی ـ تاریخی اواخر ...

 • بررسی انسانشناختی روابط همسایگی )مطالعۀ تطبیقی روابط زنان شاغل و خانهدار( 

  منادی, مرتضی (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2009-06-22)
  مقالۀ حاضر در صدد بررسی بخشی از زندگی روزمرة زنان، یعنی روابط اجتمـاعی آنـان اسـت. در ایـن بررسـیانسانشناختی، مقایسهای بین روابط اجتماعی زنان شاغل و خانـهدار صـورت مـیگیـرد. زنـان شـاغل و زنـانخانهدار جامعۀ ما نیز براساس ...

 • ناامنی هستی شناختیِ زندگی شهری در آثار روشنفکران ادبی )شهر تهران در دهه های چهل و پنجاه شمسی( 

  قانعی راد, محمدامین (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2009-06-22)
  ایــن مقالــه بــه بررســی بازنمــایی تجربــۀ پدیدارشــناختی در آثــار روشــنفکــران ادبــی شــهر تهــران)شعرای نوپرداز( در دهههای چهل و پنجاه شمسی مـیپـردازد. دلیـل انتخـاب دهـههـای مزبـور، رشـد شـتابانشهرنشینی و برنامههای ...

View more