آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • تبارشناسی روشنفکری در تاریخ مشروطة ایران (سال‌های 1285 تا 1305) 

  ناطقی, فرجاد; توفیق, ابراهیم (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2013-12-22)
  مقالۀ حاضر به بررسی جامعه‌شناختی اهتمام روشنفکران در ساخت نخستین دولت مدرن در ایران پرداخته است. به‌گونه‌ای‌که امکان تحلیل تاریخی مقولۀ روشنفکری را در دوران مشروطه از سال 1285 تا 1305 به دست می‌دهد. ارتباط گفتمان‌های سیاسی ...

 • تحلیل جامعه شناسی شیوه برساخت هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه پسند در میان جوانان 

  محمدپور, احمد; شریعت پناه, ابوبکر; غلامی, احمد (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2013-12-22)
  هدف این مقاله بررسی شیوة برساخت هویت ازطریق مصرف موسیقی، مخصوصاً موسیقی عامه‌پسند، درمیان جوانان است. ازآنجاکه موسیقی امروزه همه‌‌مکانی شده و به‌منزلة کرداری اجتماعی به‌شدت درمیان جوانان رایج شده است، بررسی و تحلیل آن ...

 • اثرات رقابت‌جویی مادی و منزلتی بر مصرف‌گرایی روستایی 

  عنبری, موسی; فیروزآبادی, سیداحمد; سروش, سیما (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2013-12-22)
  به نظر میرسد با تغییر نگرشها دربارة مصرف در جامعة روستایی ایران و رواج پدیدة مصرفگرایی در جامعه، میل به مصرف در روستاییان نیز افزایش یافته و تمرکز از نیازهای اساسی به سمت نیازهای کاذب و مخصوصاً تجملی تغییر پیدا کرده است. ...

 • تبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه‌های آنومی- فشار مطالعة دانشجویان دانشگاه مازندران 

  علیوردی نیا, اکبر; شارع‌پور, محمود; رحمانی, سحر (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2013-12-22)
  فشار ساختاری مرتن برای تبیین رفتارهای وندالیستی و نیز آزمون نظام‌دار این نظریه‌هاست. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی است و جمعیت تحقیق را کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 91 – 90 تشکیل می‌دهند. براساس ...

View more