آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • شکافهای‌اجتماعی‌تأثیر‌گذار‌بر‌فضای‌سیاسی‌دو‌دهه‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌ایران 

  درخشش, جلال; Derakhsheh, Jalal; طبیعی, منصور; Tabiee, Mansoor (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2014-12-22)
  هدف این مطالعه بررسی شکافهای اجتماعی اصلی در ایران، شامل شکافهای قومی، شکاف طبقاتی وشکاف مدرن/سنت میباشد. بعد از بررسی شکافهای ذکر شده، کارکردهای آنها را در طوول 02سوالمورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای استقرار جمهوری ...

 • ‌ تفاوتهای‌نسلی‌ ‌ در‌جهت گیری‌ارزشی‌ساکنان‌شهر‌سبزوار‌ 

  قدرتی, حسین; Ghodrati, Hosein; یار احمدی, علی; Ahmadi, Aliyar (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2014-12-22)
  این مقاله به مطالعه جهتگیریهای ارزشی دو نسل 61تا 53ساله و 51تا 33ساله افراد ساکن شهرسبزوار پرداخته است. نمونه مورد مطالعه 591نفر فورد ازدوا کورده را شوامل مویشوود کوه بوهروشنمونهگیری خوشهای انتباب شدهاند. نتایج مطالعه نشان ...

 • پایگاه‌اجتماعی-اقتصادی،‌فرآیند‌کنترل‌و‌بزهکاری‌خشونت آمیز‌‌ (نمونه ی‌مطالعه‌:دانش آموزان‌پسر‌دبیرستانهای‌شهر‌اهواز)‌ 

  نبوی, عبدالحسین; Nabavi, Seyed Abdolhossein; حسین زاده, علی حسین; Hoseinzade, Alihossein; نصیری, هدایت; Nasiri, Hedayat (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2014-12-22)
  علیرغ تحقیقات فراوان انجاج شده پیرامون جرای و بزهکاری خشونتآمیز به نظر میرسد، چندان کهباید به رابطهی میان نظریههای ساختاری و کنترل پرداخته نشوده اسوت. ایون مقالوه بور نظریوههوایساختاری و کنترل متمرکز میشود و سعی دارد به ...

 • جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی 

  ایمان, محمدتقی; Taghi Iman, Mohammad; لهسائی زاده, عبدالعلی; Lahsaeizadeh, Abdol-ali; یادعلی جمالوئی, زهرا; YadaliJamaloei, Zahra (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2014-12-22)
  این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل ساکنشهرهای نجفآباد و فولادشهر میباشد. پرسشنامهها در بین 737نفر از زنان متاهلی کوه حوداقل سوهسال از زمان ازدوا آنها سپری شده است توزیع و ...

View more