پژوهش در علوم ورزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

سردبير: ابراهیم -خسرو

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: 7314-1735

ايميل:  info@SSRC.ac.ir

وبسایت:  ssrc.ac.ir/fa

تعداد شماره ها: 22

تعداد مقالات: 188

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره جاری

مقايسه اثر ترتيب ارائه تمرين جسماني و تمرين ذهني با آرايش قالبي و تصادفي بر عملکرد و يادگيري تکنيک هاي منتخب فوتبال

علیرضا فارسی; جواد فولادیان; مهدی سهرابی

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 13-32

تحقيق حاضر به منظور مقايسه اثر ترتيب ارائه تمرين جسمي و ذهني با آرايش قالبي و تصادفي بر عملکرد و يادگيري تکنيک هاي منتخب فوتبال صورت گرفت.در اين تحقيق تعداد 144 بازيکن رده سني 9-12 سال مدارس فوتبال منطقه يک آموزش و پرورش تهران بر اساس نمونه گيري در دسترس و بر اساس ميزان قابليت تصوير سازي ذهني انتخاب شدند؛ سپس بر اساس نمونه گيري تصادفي در 12 گروه قرار گرفتند. گروه هاي دوازده گانه با آرايش قالبي، تصادفي و ترکيب تمرين ذهني و جسمي در گروه هاي مختلف قرار داده شدند. تکاليف مورد نظر شامل: پاس بغل پا، شوت، ضربه هوائي با پا، ضربه سر و کنترل بغل پا بود. از بين 21 تکنيک فوتبال و بر اساس اولويت انتخاب شده و مراحل ساخت آزمون ارزيابي صورت گرفت. پس از تعيين اعتبار ضمن تدوين، پايائي و عينيت شاخص هاي نهائي براي تکنيک ها، برنامه آموزش هر گروه مشخص و پيش آزمون گروه هاي دوازده گانه به عمل آمد. پس از 14 جلسه تمرين، آزمون اکتساب و 72 ساعت پس از آن آزمون يادداري انجام شد، کليه مراحل اجراي آزمودني ها توسط دو دستگاه دوربين فيلمبرداري شده و بر اساس شاخص هاي تعيين شده توسط پنج آزمونگر مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي دانکن تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد، در مرحله اکتساب و يادداري، گروه هاي تمرين ترکيبي جسمي و ذهني نسبت به گروه هائي که تمرين جسمي يا ذهني انجام داده بودند به طور معني داري بهتر بودند (P£0.05) در مرحله اکتساب اجراي گروه هاي تمرين قالبي و ترکيب قالبي-تصادفي به طور معني داري بهتر از ساير گروه ها بود (P£0.05) من اينکه اين مساله در يادگيري برعکس بوده است. بالاخره هم در يادداري و هم در اکتساب تقدم تمرين ذهني باعث اجراي بهتر در آن مرحله بود.

مقايسه اثر تمرين فشرده و فاصله دار در مراحل مختلف يادگيري يک تکليف حرکتي مجرد

محمدتقی اقدسی

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 33-45

هدف اين مطالعه مقايسه توزيع استراحت و تمرين در مراحل مختلف، کسب و اجراي يک تکليف حرکتي مجرد (پرتاب دارت) بود. بدين منظور تعداد 59 آزمودني راست دست و نا آشنا به مهارت مورد نظر، از بين دانشجويان پسر داوطلب دانشگاه تبريز با ميانگين سني 20 سال به روش تصادفي ساده انتخاب و به همين روش نيز در دو گروه جايگزين شدند. هر دو گروه به مدت 5 جلسه و هر جلسه دو بسته 10 تايي را در شرايط متفاوت تمرين کردند. گروه تمرين انبوه بدون استراحت در بين کوشش ها و گروه فاصله دار پس از هر کوشش به مدت 10 ثانيه استراحت مي کردند.پس از جمع آوري داده ها امتيازات پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش آماري تي استيودنت مستقل داده ها تجزيه و تحليل و مورد مقايسه قرار گرفت. يافته ها حاکي از آن بود که امتياز دو گروه آزمودني در هيچيک از مراحل با يکديگر اختلاف معني داري ندارند (P<%5).بنابراين بر اساس يافته هاي اين پژوهش بکارگيري هر يک از روشهاي تمرين انبوه و فاصله دار به عنوان عاملي اثرگذار در مراحل مختلف کسب و يادداري پرتاب دارت محسوب نمي شود، هر چند که جهت روشن تر شدن دقيق موضوع انجام تحقيقات بيشتر توصيه مي شود.

مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه صنعتي شاهرود

شیوا ساسانی مقدم; حسن بحرالعلوم

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 47-59

هوش هيجاني توانايي درک هيجانات خود و ديگران و مديريت اين هيجان هاست. هدف اين تحقيق، مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه صنعتي شاهرود بوده است. نمونه اين تحقيق شامل 79 غير ورزشکار و 41 ورزشکار بود که غير ورزشکاران به روش تصادفي و ورزشکاران به روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از آزمون هوش هيجاني برادبري وگريوز استفاده شد. اين آزمون شامل 28 آيتم است که هوش هيجاني را در قالب دو قابليت فردي و اجتماعي در فرد مشخص مي کند. قابليت فردي شامل خود-آگاهي، خود-مديريتي و قابليت اجتماعي شامل آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه مي باشد. داده ها از طريق آزمون T گروه هاي مستقل در سطح معني داري (P<0.05) مورد تحليل قرار گرفتند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار وجود دارد. تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر قابليت فردي وجود دارد؛ هر چند که دو گروه در زمينه قابليت اجتماعي تفاوت معني داري نداشتند. بر اساس نورم هوش هيجاني، ميانگين هوش هيجاني ورزشکاران در سطح متوسط به بالا، ارزيابي شد. اما هوش هيجاني غير ورزشکاران در سطح متوسط قرار داشت. به طور کلي نتيجه گيري مي شود که هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشکار به دليل توانايي بهتر در قابليت فردي بيشتر از دانشجويان دختر غير ورزشکار است.

مقايسه سبک يادگيري بازيکنان نخبه در يادگيري مهارت هاي شناختي، ادراکي حرکتي و حرکتي

بهروز عبدلی; زهرا چهارباغی; مهدیه شفیعی تبار

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 61-70

هدف از پژوهش حاضر، تعيين و مقايسه سبک هاي يادگيري ورزشکاران در رشته هاي مختلف شناختي، ادراکي حرکتي و حرکتي است. بدين منظور، 27 بازيکن زن شطرنج (شناختي)، 30 بازيکن زن واليبال (ادراکي حرکتي) و 26 بازيکن زن پرتاب نيزه و ديسک (حرکتي) با استفاده از پرسشنامه سبک هاي يادگيري کلب مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون خي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داده است توزيع سبک هاي يادگيري در رشته هاي فوق تفاوت معنادار دارد. مطابق با نتايج در گروه شناختي؛ سبک يادگيري جذب کننده 20 درصد، واگرا 2 درصد، همگرا، 5 درصد، در گروه ادراکي حرکتي جذب کننده 12 درصد، واگرا 10 درصد، همگرا 8 درصد، انطباق يابنده 10 درصد و در نهايت در گروه حرکتي سبک يادگيري جذب کننده درصد، واگرا 12 درصد، همگرا 6 درصد و انطباق يابنده صفر درصد را به خود اختصاص داده اند (P<0.05).نتايج نشان داده است توزيع سبک هاي يادگيري در رشته هاي فوق تفاوت معني داري دارد. به طوري که سبک غالب در رشته هاي شناختي و ادراکي-حرکتي، جذب کننده، اما سبک غالب در رشته هاي حرکتي واگرا بوده است.

رابطه بين هوش هيجاني و تحليل رفتگي شغلي دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه مشهد

جعفر خوشبختی; محمد کشتی دار; رضا شمشیری

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 71-89

هدف از اين پژوهش، تعيين رابطه بين هوش هيجاني و تحليل رفتگي شغلي دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه نواحي هفتگانه آموزش و پرورش مشهد بوده و به روش توصيفي-همبستگي و به شکل ميداني انجام شده است. نمونه تحقيق حاضر برابر با کل جامعه آماري بود و نمونه گيري صورت نگرفت و از 286 پرسشنامه ارسالي، 220 پرسشنامه (76 درصد کل پرسشنامه ها) عودت داده شد. به منظور گردآوري اطلاعات، ازدو پرسش نامه ، هوش هيجاني و تحليل رفتگي استفاده شد که پس از روايي و پايايي سنجي، بين آزمودني هاي مورد نظر توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي، رگرسيون چند متغيره و آناليز واريانس) استفاده شد. برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميزان هوش هيجاني دبيران تربيت بدني برابر با (SD=32.29 و `X=340.82) بوده  که حاکي از سطح هوش هيجاني متوسط و بالايي است. تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني هم در دو بعد فراواني و شدت به ترتيب برابر با (SD=15.67 و `X=35.19) و (SD=17.90 و `X=42.95) بوده که حاکي از تحليل رفتگي نسبتا زياد افراد تحت بررسي است. آزمون همبستگي بين هوش عاطفي و ابعاد تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني همبستگي معکوس و معني داري در سطح P<0.05 نشان داده است.نتيجه کلي اين پژوهش نشان داده است که ميزان هوش هيجاني و تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني به ترتيب مي تواند مربوط به سن و شرايط شغلي آنان باشد. ساير يافته هاي تحقيق نشان مي دهد با توجه به بالا بودن سطح تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني، افزايش سطح هوش هيجاني-که مهارتي قابل توسعه است-مي تواند در کاهش ميزان تحليل رفتگي شغلي موثر باشد.

اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه هاي ادراک موفقيت کودکان و بزرگسالان

جواد فولادیان; علیرضا فارسی; مهدی سهرابی; سیدرضا عطارزاده حسینی

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 91-106

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه هاي ادراک موفقيت کودکان (گروه سني زير 15 سال) و بزرگسالان (گروه سني بالاي 15 سال) بوده است. بدين منظور، تعداد 1200 نفر (600 ورزشکار پسر و دختر در دامنه سني 11 تا 15 سال و 600 ورزشکار مرد و زن 15 تا 30 سال) به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده ها به وسيله پرسشنامه هاي ادراک موفقيت کودکان و بزرگسالان (رابرتز و همکاران 1998) جمع آوري شد. براي تعيين اعتبار عاملي اکتشافي، از روش تحليل عاملي مولفه هاي اصلي، براي تعيين اعتيار عاملي تاييدي از الگوي معادلات ساختاري و براي تعيين ثبات دروني و پايايي پرسشنامه ها از روش هاي ضريب آلفاي کرونباخ و آزمون–آزمون مجدد استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که نسخه فارسي پرسشنامه هاي ادراک موفقيت کودکان و بزرگسالان، با تعيين دو مولفه و عامل اصلي خودگرايي و تکليف گرايي از اعتبار سازه، ثبات دروني و پايايي مطلوبي برخوردارند. بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد که نسخه فارسي پرسشنامه هاي ادراک موفقيت کودکان و بزرگسالان جهت مطالعه ادراک موفقيت و هدف گرايي دانش آموران و ورزشکاران در محيط هاي آموزشي و ورزشي داراي اعتبار و پايايي مناسبي مي باشد.

بررسي نقش عناصر روي و آهن در رشد بدني، حافظه، يادگيري و فعاليت حرکتي موش هاي صحرايي جوان

محمود شیخ; مهدی شهبازی; اله باقرزاده فضل; شهرزاد طهماسبی بروجنی; ناصر نقدی; اله ناموراصل نبی

پژوهش در علوم ورزشی, دوره -, شماره 23 (ويژه رفتار حركتي), صفحه 107-130

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير دو نوع رژيم غذايي (رژيم غذايي کمبود عنصر روي و کمبود عنصر آهن) بر رشد بدني، حافظه، يادگيري و فعاليت حرکتي موش هاي صحرايي جوان بوده است. جامعه آماري اين تحقيق را موش هاي ماده (نژاد آلبينو- ويستار) انستيتو پاستور ايران تشکيل دادند. موش هاي مادر طي 28 روز (يک سوم آخر دوره بارداري و دوره شيردهي) رژيم هاي غذايي استاندارد، کمبود عنصر روي (0.5

ابر کلیدواژگان