آموزش و توسعه منابع انسانی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سردبير: کوروش فتحی واجارگاه

موضوع :  میان رشته‌ای

شاپا چاپی: 2423-3277

شاپا الكترونيكی: 2476-6488

ايميل:  istd.journal@gmail.com

وبسایت:  istd.saminatech.ir

تعداد شماره ها: 18

تعداد مقالات: 125

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

طراحي الگوي توانمندسازي کارکنان بانک سپه براساس يادگيري سازماني

مرضیه دمیرچی; سیدرسول حسینی; معصومه اولادیان

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 1-25

رقابت در دنياي امروزي داشتن دارايي نيست بلکه داشتن دو عنصر سرمايه گذاري بر دانش و يادگيري و آموزش کارکنان توانمند است. هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي توانمند سازي کارکنان بر اساس يادگيري سازماني مي باشد. روش تحقيق از نظر ماهيت کيفي-کمي (آميخته) از نظر نوع کاربردي و از روش هاي تحقيق آميخته، از شيوه اکتشافي، از نوع متوالي استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها، در بخش کيفي مصاحبه نيمه ساختار يافته و در بخش کمي پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. جامعه آماري در بخش کيفي، خبرگان و مطلعين کليدي منابع انساني در نظام بانکي و دانشگاه ها مي باشند. روش نمونه گيري در بخش کيفي، غير احتمالي شامل تکنيک هاي هدفمند(زنجيره اي و گلوله برفي) که بر مبناي آن تعداد 18 مصاحبه با اساتيد دانشگاه و خبرگان بانکداري صورت گرفته و از بين ايشان، با 10 نفر از طريق گروه کانوني مصاحبه شده است. جهت تجزيه و-تحليل اطلاعات در بخش کيفي از روش تحليل محتوا و کدگذاري باز، محوري و گزينشي، و نرم افزار مکس کيودا استفاده شده است. جامعه آماري در بخش کمي، مديران بانک سپه و تعداد جامعه 322 نفر بوده که نمونه 175 نفري با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات در بخش کمي، از روش معادلات ساختاري و نرم افزار پي. ال. اس استفاده شده است. الگوي به دست آمده شامل روابط يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان، مولفه-ها، شاخص ها و پيامدهاي توانمندسازي بر اساس يادگيري سازماني است. بر اساس يافته هاي تحقيق، توانمندسازي کارکنان بر اساس يادگيري سازماني؛ موجب افزايش بهره وري، شايسته سالاري و. . . در بانک سپه مي شود.

مقايسه اثربخشي و کارايي سه روش "کارآموزي الکترونيکي"، "نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي" و "تجميع کارآموزي الکترونيکي با نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي" با يکديگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردي: کارکنان شرکت بيمه دي)

مرجان زاهدیان; هاشم فردانش; جواد حاتمی; کیومرث نقی پور

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 27-55

هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشي و کارايي سه روش کارآموزي، نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي و تجميع کارآموزي با نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي بر بهبود عملکرد و افزايش کارايي کارکنان مي باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهيت، کاربردي و از نظر روش، نيمه آزمايشي و طرح پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. جامعه آماري در اين پژوهش 570 نفر از نمايندگان شرکت بيمه دي در سراسر کشور بودند که از ميان آنها، 60 نماينده به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به-صورت تصادفي در سه گروه "کارآموزي الکترونيکي"، " نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي" و "تجميع کارآموزي الکترونيکي با نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي" جايگزين شدند. به منظور سنجش عملکرد واقعي نمايندگان، با کمک متخصصين موضوعي، پرسشنامه اي طراحي و براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي و براي تعيين پايايي از روش پايايي مصححان (ضريب همبستگي 79/0) استفاده گريد. جهت سنجش کارايي (ميزان زمان صرف شده براي تکميل وظيفه شغلي)، زمان ورود نمايندگان به محيط الکترونيکي صدور بيمه نامه و لحظه خروج آنها از اين محيط برآورد گرديد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (تحليل واريانس چند متغيري و آزمون هاي تعقيبي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد نمايندگاني که در گروه "تجميع نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي با کارآموزي" حضور داشتند، در مقايسه با نمايندگان حاضر در دو گروه "کارآموزي" و "نظام پشتيباني عملکرد الکترونيکي"، عملکرد بهتري داشته و فعاليت شغلي خود را در مدت زمان کوتاه تري انجام دادند.

هويت حرفه اي دانشجويان تحصيلات تکميلي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه تبريز: مطالعه پديدار شناختي

علی ایمان زاده; وحیده جعفریان

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 57-80

پژوهش حاضر، به مطالعه هويت حرفه اي از منظر تجارب مشترک بين دانشجويان تحصيلات تکميلي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه تبريز پرداخته است. در اين پژوهش از روش تحقيق کيفي و از نوع پديدارشناسي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل رشته آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه تبريز هستند که با رشته آموزش و بهسازي منابع انساني آشنايي دارند. بر اساس روش نمونه گيري هدفمند، مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته با 21 نفر از دانشجويان اين رشته انجام شد و جهت اطمينان از اعتبار، دقت و صحت داده ها ضمن بررسي و تائيد سوالات مصاحبه توسط اساتيد صاحب نظر از روش مطالعه مکرر، مقايسه مستمر داده ها، خلاصه سازي و دسته بندي اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از روش پيشنهادي اسميت تجزيه و تحليل شدند. پنج مضمون اصلي از يافته ها شامل نقش رشته، علل گرايش به رشته، ماهيت رشته، محدوديت هاي رشته، ارتقاء جايگاه اين رشته به دست آمد که هرکدام نيز داراي چندين مضمون فرعي مي باشند. يافته ها نشان داد که از طريق معرفي رشته، ارتقاء جايگاه آن، فراهم کردن منابع لازم و تخصصي تر و هم چنين مشخص شدن حدود و ثغور رشته مي توان گام هاي مفيدي در کسب هويت حرفه اي دانشجويان آموزش و بهسازي منابع انساني در مقطع تحصيلات تکميلي برداشت.

طراحي و اعتباريابي مدلي براي تدوين برنامه توسعه فردي (idp) در بانک انصار

اکبر کمیزی; اباصلت خراسانی; کامبیز کامکاری

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 81-103

هدف از پژوهش حاضر طراحي و اعتباريابي برنامه توسعه فردي(IDP) در بانک انصارمي باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف، کاربردي و از حيث گردآوري داده ها آميخته بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه مديران و کارکنان بانک انصار، و همچنين صاحبنظران حوزه توسعه منابع انساني شاغل در سازمانهاي مختلف که داراي تاليفات و تجارب در زمينه ي برنامه ريزي توسعه فردي بودند، تشکيل مي داد. نمونه گيري در بخش کيفي پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمي به صورت تصادفي ساده انجام شد. به منظور گردآوري داده ها از مصاحبه نيمه ساختاريافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، روايي محتوايي پرسشنامه توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن نيز با آزمون آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تحليل يافته هاي بخش کيفي از تحليل محتواي کيفي باز و محوري استفاده شد و براي تحليل داده هاي بخش کمي نيز از آزمون T تک نمونه اي استفاده شد. در مجموع يافته هاي بخش کيفي در 14 مضمون اصلي طبقه بندي شدندکه عبارتند از: استراتژي؛ نظام مندي؛ نيازهاي فرد؛ شايستگي؛ اهداف؛ نيازهاي سازمان؛ رهبران؛ پيامدها؛ بازخورد؛ روش ها؛ زمان بندي؛ فرهنگ؛ پياده-سازي؛ و ارزيابي. مضامين 14 گانه استخراج شده از تحليل داده ها، در نهايت در سه دسته ي کلي تحت عنوان مولفه هاي اجرايي، مولفه هاي حمايتي و دستاوردها تقسيم بندي شد. يافته هاي بخش کمي نشان داد که مولفه هاي مختلف مدل، از منظر کارکنان و مديران بانک انصار، معتبر بوده و قابليت پياده سازي در بانک را دارند.

واکاوي وضعيت موجود ارزشيابي آموزشي در بانک هاي خصوصي کشور (يک پژوهش کيفي)

علی دانا; محمدرضا نیلی احمدآبادی; خدیجه علی آبادی; علی دلاور; محمدعلی دهقان دهنوی

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 125-150

هدف از پژوهش حاضر بررسي وضعيت موجود ارزشيابي آموزشي و شناسايي چالش هاي پيش روي آن در بانک هاي خصوصي کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصيفي-کاربردي بوده و به روش کيفي انجام پذيرفته است. در همين راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کليه ي کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک هاي خصوصي تشکيل مي دادند و نمونه گيري به صورت غيراحتمالي و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوري داده هاي پژوهش از مصاحبه ي نيمه-ساختاريافته استفاده شد. همچنين، به منظور تجزيه و تحليل داده هاي کيفي از تحليل محتواي پيشنهادي گرانهيم و لاندمن استفاده شد. براي تعيين اعتبار و قابليت اعتماد داده هاي گردآوري شده، از راهبردهاي ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. يافته ها نشان داد که به ازاي هر 1000 نفر 6/2 نفر در ادارات آموزش سازمان هاي مورد مطالعه مشغول هستند. همچنين 78 درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمان هاي مورد مطالعه تحصيلات دانشگاهي غيرمرتبط با حيطه شغلي خود دارند. يافته ي ديگر اين بود که همه ي بانک هاي خصوصي از الگوي کرک پاتريک براي ارزشيابي دوره هاي آموزشي خود استفاده مي کنند، و فقط سه مورد از سازمان ها از الگوهاي ديگر نيز جهت ارزشيابي دوره هاي آموزشي خود استفاده کرده اند، و در نهايت چالش هاي پيش روي سازمان ها در زمينه ارزشيابي آموزشي در 13 مقوله طبقه بندي شدند.

بررسي نقش تداوم يادگيري الکترونيکي بر توسعه حرفه اي: يک مطالعه موردي از صنعت تلکام

فرنوش اعلامی; رضا سجادی; محمد خلج قاسم آبادی

آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 6, شماره 20 #r00501, صفحه 105-124

يادگيري تنها منبع مزيت استراتژيک پايدار براي شرکت هاست. فناوري هاي نوين، از جمله يادگيري الکترونيکي، فرصت هاي آموزشي متنوعي را براي کارکنان شرکت ها به وجود آورده است. اما استمرار و تداوم اين دوره ها از اهميت بسزايي برخوردار است و هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر تداوم يادگيري الکترونيکي بر توسعه حرفه اي کارکنان است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش 924 نفر از کارکنان شرکت خدمات ارتباطي است که 272 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و 260 نفر پرسشنامه استاندارد الکترونيکي را تکميل نمودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تي، ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد وضعيت شرکت از نظر يادگيري الکترونيکي و توسعه حرفه اي مثبت و در شرايط قابل قبولي است. قابليت کاربرد و صميمت ادراک شده، بالاترين نمره و شايستگي ادراک شده پايين نمره را داراست. يادگيري الکترونيکي در سه خرده مقياس رضايت کاربر، صميميت ارتباط ادراک شده و علاقه به تداوم يادگيري الکترونيکي بر افزايش توسعه حرفه اي کارکنان بيشترين تأثير را داشته است. تداوم يادگيري الکترونيکي در شرکت خدمات ارتباطي از اثربخشي نسبتاً بالايي برخوردار است و به ترتيب مولفه ارتباط ادراک شده، قابليت کاربرد، انگيزه دروني، علاقه به يادگيري الکترونيکي، خودمختاري ادراک شده، رضايت کاربر، کيفيت اطلاعات و شايستگي ادراک شده داراي بيشترين ميانگين بوده اند.

ابر کلیدواژگان