جغرافیا و روابط انسانی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز:

وبسایت:  www.gahr.ir

تعداد شماره ها: 10

تعداد مقالات: 548

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

بررسی وارزیابی ظرفیت بردمناطق گردشگری دشت سیستان

حسین دوستی مقدÙ; سیروس قنبری

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 1-12

گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است. هدف از مقاله نشان دادن این مهم است که ظرفیت برد یعنی پذیرش گردشگر در نقاط گردشگر ی چه اندازه وچه اقدماتی برای بهبود ظرفیت آن انجام گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و جهت محاسبه توان اکولوژیک منطقه طبق فرمول ارایه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ، جهت براورد ظرفیت تحمل نواحی طبیعی برای مقاصد گردشگری دو نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی مورد محاسبه قرار گرفت.درمنطقه عامل طوفان محدودکنندگی بسیاری ایجادمی کندونطقه گردشگری شهرسوخته تخت تاثیر بیشتری قرار می دهد وباتوجه بکربودن مناطق همچون تالاب هامون ،چاه نیمه،علفزارهای ومناطق طبیعی اطراف آ استفاده بیش ازحد سبب بهم خوردن نعادل طبیعی منطقه می شود. نتایج، این توانایی را به برنامه ریزان می دهد که با اطلاع از میزان مجاز سرانه و یا کل بهره برداری از مجموعه سرزمین مورد نظر، به گونه ای برنامه ریزی کنند تا موجبات رونق گردشگری این منطقه را فراهم کنند و از سویی، منابع طبیعی که جز لاینفک گردشگری می باشند، را برای آیندگان حفظ نماید

مشکلات مهاجرت روستایی به شهر و فقر شهروندان

حسنعلی ترنج

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 13-29

مشارکت مهاجرت به شهرنشینی و رشد جمعیت شهری مهاجرت داخلی و مهاجرت خالص به مناطق شهری به طور خاص، شهرنشینی جمعیت یک کشور را در بر می گیرد. به طور کلی رشد سریع جمعیت اغلب با شهرنشینی سریع همپوشانی دارد، به همین دلیل رشد جمعیت شهری به خصوص سرعت می گیرد. مهاجرت روستایی همچنان منافع زیادی را جذب می کند، اما نگرانی های روزافزون نیز افزایش می یابد. مهاجران اغلب برای افزایش فقر در شهر مقصر هستند، اما همه مهاجران فقیر نیستند. با این حال، در بسیاری از شهرها، مهاجران بخش بزرگی از فقیر شهری را تشکیل می دهند که با آنها درآمد و معایب غیر درآمد را شامل می شود، از جمله مشکلات در یافتن مسکن مناسب و دسترسی به خدمات. اکثر فقیران شهری، ساعات طولانی را در کارهای کم هزینه، ناامن و ناامن کار می کنند و در معرض طیف وسیعی از خطرات زیست محیطی قرار دارند، زیرا بیشتر ساکنین کم درآمد و غیر رسمی فاقد زیرساخت های اساسی هستند. در بسیاری از موارد، هنگامی که دولتهای شهری سعی در کاهش یا کنترل مهاجرت روستایی-شهری دارند، این امر همچنین بر ساکنان کم درآمد و نه فقط مهاجران تاثیر می گذارد.این مسئله را مطرح می کند که آیا سیاست هایی که مهاجران را در مراکز شهری هدف قرار می دهد مطلوب و امکان پذیر است.

تحلیل سیستم شهری استان چهار محال و بختیاری (2016-1956)

فرامرز منتظر

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 30-42

در کشور ایران نیز همانند کشورهای درحال‌توسعه، تمرکز بیش‌ازحد سرمایه‌های ملی و فرصت‌های شغلی باعث افزایش جاذبه‌های شهری و بروز مهاجرت‌های بزرگ از روستاها، شهرهای کوچک و متوسط به مراکز سیاسی و منطقه‌ای شده است که موجب ایجاد پدیده نخست شهری و افزایش تعداد شهرها گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر باهدف ارزیابی و تحلیل سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 1956 الی 2016 صورت پذیرفته است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق تمام 40 سکونتگاه شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 1956 تا 2016 می‌باشد. شاخص‌های به‌کاررفته در تحقیق مشتمل بر نخست شهری، تمرکز شهری، توزیع متعادل و الگوی پراکنش سکونتگاه‌های شهری می‌باشد. در مجموع، نتایج شاخص‌های ارزیابی نخست شهری نشان می‌دهند که سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 2016-1956 به سمت عدم تعادل و تسلط نخست شهری در حرکت می‌باشد. نتایج شاخص تمرکز هرفیندال نشان می‌دهد که میزان تمرکز در سیستم شهری استان از سال 1956 تا سال 2016 روند کاهشی داشته و به سمت تعادل در حرکت می‌باشد. نتایج مدل حد اختلاف طبقه‌ای حاکی از ایجاد اختلاف در طبقات جمعیتی شهرها درگذر زمان و فاصله گرفتن شهر اول استان از شهر دوم و سایر شهرها است. نتایج ضریب آنتروپی بیانگر متعادل شدن توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری است. نتیجه تحلیل نزدیک‌ترین همسایگی نیز بیانگر الگوی تقریبا یکنواخت توزیع سکونتگاه‌های استان است.

ارزیابی پتانسیل زمین تا توسعه صنعتی با ترکیب تکنیکهای مکانی و تصمیم گیری (مطالعه موردی ، استان کردستان)

ج بالیست; faeze chehrazar; Mohammad javad Amiri

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 43-58

In this research, we are present a GIS-based multi-criteria decision analysis approach to evaluating the suitability for industry site selection in the Kurdistan province in Iran. The multi-criteria decision approach considers different criteria which are standardized by fuzzy membership functions and combined by integration of fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) and weighted linear combination techniques. The FAHP is used for the elicitation of attribute weights while WLC method weighting layers by use of obtained weights from FAHP and multiply in constraint elements. In preparation the restriction map, we combine different constraint element by union analyst. We used of increase and decreased linear-fuzzy functions to standardization the layers, and the Gamma operator is used for the overlaying these layers. We used of three levels of gamma operator for overlaying the layers, and we compare the three result map, then we recognized that the 0.5 of gamma operator is rational and optimum.in the final stage by overlaying gamma0.5 result map with restriction map we distinguished the suitable place for industry in Kurdistan province. As a result, 0.024 percent of total province area has the best potential to industrialization.

فرآیند توسعه شهری در ایران از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی شهری

لطفعلی کوزه گر کالجی

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 59-71

the Iranian civilization according to different studies was a harbinger of urbanism and, at least until the last centuries, formation of urban centuries, though coming from political power canons, nut the urban growth in an organic order was related to the surrounding environment, and in quoting from majority of scientists of urban-planning the post share of Iran had a interior generative growth. The general concordance in the writings of the wise scientists, the urbanism and urban-planning are the reasons at least from the ecological and social point of view are existing in the past city of Iranian and this is founded on the dependence of city to the environmental economics and the region management from the security point of view by the governors of the city besides the share of past was not taken form rant economy and its feeding resources are depending and the sustaining of production and continuation and social living of surrounding environment. What that was resulted from the centralized and high to law hierarchical and based on rant economy has in 50 recent years transferred the citizenry and urbanization from interior- proliferation to exterior-proliferation, in such a position the city extreme consuming of state sources has grown up in deformity and non-organized manner and the function and the environmental surroundings gets confused, and in such a situation the outpacing of urbanism commences to urbanization, and the comparison between retasded city may resemble to a extremely fat body with a continuous metabolism without any wisdom organ and this slender body is continuously growing up, and this stender body is perpetually trying to pass its daily living and has no hope for rescue from such a molstrum and in such a situation stand in contrast to all-sides sustainable aims.

بررسی توزیع مکانی و انتخاب بهینه سایت ایستگاه های آتش نشانی در ایران - مطالعه موردی شهرستان تهران با استفاده از GIS (مدل AHP)

لطفعلی کوزه گر کالجی

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 1, شماره ویژه نامه زمستان2019, صفحه 72-87

Firefighting station are one of the elements of public security in the city.to make them have the supposed role in public security; we should look at different urban facilities in detail and lend the city structure as a whole. Appropriate site selection of firefighting stations is one of the most important obligations of the city planners, which should be carefully planned and implemented. Better site selection is meant to avoid waste of resources in one hand and better capability of the stations on the other hand. In this research, best sites for the construction of new stations and moving of those stations with improper location in Tehran city has been studied. First, conceptual model of the study was defined, then, spatial layers and other information about site selection of the stations collected.in the next session Analytical Hierarchy process used to assign weights to spatial layers. This process was done based on the expert’s views and pair wise compactionmethod. After collection of expert views and in order to avoid wrong views, judgment compatibility amounts were calculated. After accepting of CR values, these weights used in future analyses. Network analysis, one of GIS spatial functions, used to find best routes from fire stations to affected area and service area of each station. Based on the analyses of this section and field checks, gave good attitude in terms of stations functionality. Regarding to the locations of existing stations, new stations proposed using a moving widow on the potential sites map.