جغرافیا و روابط انسانی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز:

وبسایت:  www.gahr.ir

تعداد شماره ها: 10

تعداد مقالات: 548

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

توسعه پایدار در ماده پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محمد جواد حسینی

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 2, شماره ,ویژه نامه زمستان 2020, صفحه 1-7

در این مقاله به بررسی مهمترین مفاهیم محیط می پردازیم. حق توسعه و توسعه پایدار دارای قوانین ویژه ای برای منظم کردن روابط بین مردم و محیط زیست است زیرا هزینه کردن جوامع و به نظر می رسد امکانات جدیدی برای استفاده از طبیعت و صنعتی شدن این رابطه را تغییر می دهد. حق توسعه و توسعه پایدار سعی می کند رفتارهای انسان را منظم و منظمی انجام دهد تا اقدامات محیطی را ترتیب دهد. حق توسعه و توسعه پایدار دارای روابط دو جانبه است. حق توسعه یعنی هر جسم حق دارد زندگی خود را ارتقا بخشد و آن را خرج کند اما این حق بی قید و شرط نیست زیرا محیط و منابع طبیعی متعلق به هر شخص و هر نسل است. محیط باید برای سایر افراد باقی بماند ، بنابراین توسعه پایدار ظاهر می شود و سعی می شود بر حق افراد در استفاده از محیط زیست و حق نسلهای بعدی برای بهره مندی از محیط زیست و وظایف افراد حاضر برای صرفه جویی در محیط زیست برای افراد آینده تمرکز کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده پنجاه حق توسعه و توسعه پایدار را پذیرفته است. بررسی این مفاهیم در قانون اساسی ایران دلیل ما برای نگارش این مقاله است.

ارزیابی احساس تعلق مکانی به محله‌های جدید مسکونی جهت افزایش احساس امنیت نمونه موردی: محله الهیه مشهد

حسین حاتمی نژاد; امیررضا رضایی گرگانی; فرشته رحیمی

جغرافیا و روابط انسانی, دوره 2, شماره ,ویژه نامه زمستان 2020, صفحه 8-21

امنیت پس از نیازهای اولیه، از مهم‌ترین نیازهای مردم محسوب می‌شود. با توجه به توسعه‌های صورت گرفته و بی‌رویه در شهرها و کمبود عناصر هویت‌بخش و همچنین کاهش حس تعلق به محله‌های جدید، مشکلاتی را به وجود آورده است مانند: کاهش میزان احساس امنیت. بر این مبنا ضروری‌ترین اقدام جهت رسیدن به احساس امنیت در سطح محلات مسکونی، تقویت و ارتقا حس تعلق ساکنان به محله است. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل میزان احساس امنیت با تأکید بر تأثیر معیارهای حس تعلق مکانی در محله الهیه شهر مشهد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای- اسنادی و توزیع پرسشنامه بین ساکنان محله الهیه جهت گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است. حجم نمونه نیز با توجه به جمعیت محله و با استفاده از نرم‌افزار PASS، 397 نفر برآورد شده است؛ داده‌های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهند که احساس امنیت در سطح محله الهیه پایین بوده و حس تعلق ضعیفی میان ساکنین محله برقرار است. در این راستا معیارهای مؤثر بر تقویت حس تعلق مکانی جهت افزایش احساس امنیت به محله مورد تحلیل قرارگرفته‌اند و با آزمون فریدمن، رتبه‌بندی شدند. در نهایت معیارهای وضعیت معلوم بودن مرز محله، میزان خاطرات و مشارکت ساکنان و همچنین میزان هویت در محله، بر کاهش احساس امنیت محله تأثیرگذار هستند.