سلامت و مراقبت

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سردبير: دکتر معصومه آقا محمدی

موضوع :  پرستاری و مامایی

شاپا چاپی: 2228-6799

شاپا الكترونيكی: 2228-6799

ايميل:  ard.hc.journal@gmail.com

وبسایت:  hcjournal.arums.ac.ir

تعداد شماره ها: 42

تعداد مقالات: 316

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره جاری

وضعیت همکاری حرفه ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‫های آموزشی اردبیل، سال 1396

اعظ٠تدین; مهدی حیدرزاده; معصومه آقامحمدی

سلامت و مراقبت, دوره 21, شماره 4, صفحه 272-282

زمینه و هدف: همکاری و کار تیمی از عناصر ضروری پرستاری هستند. افزایش همکاری میان پرستاران برای حفظ یک محیط درمانی مؤثر و امن، حیاتی است. بر این اساس بررسی وضعیت همکاری پرستار- پرستار بسیار مهم می­Ø¨Ø§Ø´Ø¯. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت همکاری حرفه­Ø§ÛŒ پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش­Ù‡Ø§ÛŒ مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی اردبیل در سال 1396 انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش­Ù‡Ø§ÛŒ مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل (216 نفر) بودند که از بین آنها با روش نمونه­Ú¯ÛŒØ±ÛŒ کل شماری، بعد از لحاظ نمودن معیارهای ورود و خروج، تعداد 171 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­Ù‡Ø§ شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 35 سوالی مقیاس همکاری پرستار- پرستار بود. داده­Ù‡Ø§ با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و پیرسون) و با استفاده از نرم‫افزار آماری SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­Ù‡Ø§: میانگین نمرات همکاری پرستاران شرکت کننده در مطالعه 6/93±36 /95 بود. در بین زیرمقیاس­Ù‡Ø§ÛŒ همکاری، بالاترین سطوح همکاری مربوط به سه بعد حرفه­Ø§ÛŒ­Ú¯Ø±ÛŒ (3/12)، هماهنگی (2/89) و فرآیندهای مشترک (2/69) و کمترین مربوط به ابعاد مدیریت تعارض (2/51) و تعامل (2/50) بود. بین سابقه کار پرستاری (0/194r=، 0/011=p)، سابقه کار در بخش­Ù‡Ø§ÛŒ مراقبت ویژه (0/165r=، 0/031=p)، سن (0/284r=، 0/001p)، بیمارستان محل خدمت (2/83F=، 0/026=p)، بخش محل خدمت (5/044F=، 0/001p) و نوبت کاری (2/25 t=، 0/024=p) با همکاری حرفه­Ø§ÛŒ پرستار- پرستار، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به سطوح پائین نمرات ابعاد مدیریت تعارض و تعامل بین پرستاران، برگزاری کارگاه­ های آموزشی روش­Ù‡Ø§ÛŒ بهبود ارتباط، آموزش مهارت های حل تعارض، تمرین کار تیمی از زمان دانشجویی، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت محیط­Ù‡Ø§ÛŒ کاری پرستاری می­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ گامی موثر در افزایش هرچه بیشتر همکاری پرستار- پرستار باشد.

بررسی رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان

حسین نازک تبار; نیلوفر شتابان

سلامت و مراقبت, دوره 21, شماره 4, صفحه 283-292

زمینه و هدف: سلامت معنوی به دلیل تاثیر بر کیفیت زندگی و سازگاری فرد با بیماری در زندگی بیماران مبتلا به سرطان می‫تواند نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران وابسته بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال 1397 بودند که از بین آنها تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ­Ø§ÛŒ انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس‫های سلامت معنوی پولوتزین و الیسون، سازگاری اجتماعی بل و همکاران و کیفیت زندگی ویر و شربورن بودند. تجزیه و تحلیل داده­Ù‡Ø§ با استفاده از آزمون‫های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS-21 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت (0/83, p0/011=r) در حالی که بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری مشاهده شد (0/001>p, 0/277=r). در مدل پیش بین، مولفه­ های سلامت معنوی توانستند 77 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را در بیماران مبتلا به سرطان پیش بینی کنند (0/077=R2).
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، سلامت معنوی و مولفه های آن از متغیرهای مهم در زمینه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است، بنابراین پیشنهاد می‫شود آموزش های لازم در زمینه تعالی سلامت معنوی و نگرش و درک خداوند و نیز رشد اخلاقیات به بیماران مبتلا به سرطان فراهم شود.

تبیین جامعه‌شناختی مدل پیش‌گیری از بیماری‌های سبک زندگی: مطالعۀ نظریه‌بنیادی

صمد عابدینی; صمد رسول‌زاده اقدÙ; حسین قربانی‌زاد شیران

سلامت و مراقبت, دوره 21, شماره 4, صفحه 293-307

زمینه و هدف: بیماری‌های سبک زندگی سالانه 41 میلیون نفر از جمعیت جهان را نابود می‌کنند و این معادل 71 درصد مرگ ‌و میر جهانی است. بر اساس مطالعات، افزایش چهار عامل خطر «ØªØºØ°ÛŒÛ€ نامناسب، سوء مصرف مواد، عدم تحرک و استرس» باعث ناسالم شدن سبک‌های زندگی و بروز این بیماری‌ها می‌گردد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح عوامل‌ خطر و ناسالم شدن سبک‌های زندگی ایرانیان و ارائۀ مدلی راهبردی جهت پیش‌گیری از وقوع و شیوع آنها انجام گرفت.
روش کار: روش تحقیق کیفی از نوع نظریه‌بنیادی بود که با مشارکت‌ 14 نفر از خبرگان رشته‌های مختلف که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت. داده‌ها مبتنی بر نمونه‌گیری نظری به روش مصاحبۀ عمیق گردآوری و در قالب رهیافت نظام‌مند اشتراوس-کوربین (1998) به روش مقایسۀ مستمر و کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل گردید. روایی تحقیق با ارجاع یافته‌ها به داده‌ها و پایایی آن با ارجاع نتایج به متخصصین تأمین شد.
یافته‌ها: مطالعۀ آسیب‌شناسی اجتماعی سبک‌های زندگی ایرانیان از منظر خبرگان 216 مفهوم و 37 ‌‌مقولۀ فرعی به دست داد که در نهایت 10 مقولۀ اصلی زیر بیان‌گر نقاط ضعف جامعه در برقراری سبک‌های زندگی سلامت‌‌محور حاصل گردید: تحقیق‌گری، تعلیم‌گری، تربیت‌گری، تبلیغ‌گری، تأمین‌گری، تسهیل‌گری، تجویزگری، تحصیل‌گری، تمکین‌گری و تضمین‌گری. با انتخاب «Ù†Ø§Ø³Ù„امتی سبک‌های زندگی» به عنوان پدیدۀ مرکزی، مقوله‌های ده‌گانه در دو دسته شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر به آن ربط داده شد و مدل راهبردی ده‌گانه جهت پیش‌گیری ارائه گردید.
نتیجه‌گیری: پیش‌گیری از بیماری‌های سبک زندگی مستلزم توجه به ابعاد ساختاری و عاملیتی سبک‌های زندگی است. هفت راهبرد اول تحقیق در سطح کلان به ساختارهای جامعه، راهبرد هشتم در سطح میانی به خانواده و راهبرد نهم در سطح خرد به عوامل انسانی توجه دارد. راهبرد دهم بیانگر پیش‌نهاد تحقیق مبنی بر تشکیل سازمانی در حد واسط ساختار و عاملیت، جهت سنجش و پایش سطح سلامت سبک‌های زندگی ایرانیان در راستای سبک زندگی سلامت‌محور می‌باشد.

بررسی وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل

نسی٠ختمی نسب; محمود شمشیری; اولدوز زمانی

سلامت و مراقبت, دوره 21, شماره 4, صفحه 308-318

زمینه و هدف: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در سال‫های اخیر و اینکه سلامت دهان جزء تفکیک ناپذیری سلامت عمومی می باشد، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی، وضعیت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن در 144 سالمند بالای 60 سال تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل، با استفاده از فرم ارزیابی بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14Per) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس آنوا، آزمون تی تک گروهی و آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که سالمندان مورد مطالعه در همه ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، دارای وضعیت نامناسبی بودند (0/05p). همچنین نتایج آزمون رگرسیون، حاکی از آن بود که بین وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن، رابطه معنی داری وجود داشت (0/05p).

نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که سالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل از نظر وضعیت دهان و دندان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در وضعیت نامطلوبی می‌باشند. لذا نیاز است در برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، توجه بیشتری به این گروه سنی معطوف گردد.

ابر کلیدواژگان