حرکت

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

سردبير: دکتر سیدنصراله سجادی

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: 1563-3306

ايميل:  harkat@ut.ac.ir

وبسایت:  joh.ut.ac.ir

تعداد شماره ها: 39

تعداد مقالات: 411

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز

آتوسا قاسمی نژاد; مهوش نوربخش

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف از این تحقیق, بررسی تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز است. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی میدانی و با استفاده از پرسشنامة بک که روایی و پایایی آن تأیید شد, انجام شده است. آزمودنی های افسرده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در کانون های فرهنگی هنری و باشگاه های ورزشی شهرک نفت و کوی فدائیان اسلام و از بین 317 نفر انتخاب شدند. 60 نفر از زنانی که دچار افسردگی بودند, انتخاب و بعد از همتاسازی نمره هایشان در سه گروه تمرینی یوگا, هوازی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های یوگا و هوازی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه در تمرین ها شرکت کردند. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی مناسب مانند آزمون t , تحلیل واریانس یک سویه, آزمون پیگیری توکی, ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (05/0 = ?( . نتایج نشان داد که تمرین های یوگا و هوازی به مدت 8 هفته موجب کاهش معنی دار افسردگی شد و تمرین های هوازی در مقایسه با یوگا تأثیر بیشتری در کاهش افسردگی داشته است. یافته ها نشان داد که بین افسردگی و سطح تحصیلات زنان بالای 40 سال غیرورزشکار رابطة منفی و معنی داری وجود دارد. بین افسردگی و تعداد فرزندان رابطة مثبت و معنی دار و بین افسردگی و وزن و سن رابطه ای وجود ندارد و اثر هشت هفته تمرین هوازی در کاهش وزن مؤثرتر از یوگا بوده است. به طور کلی , نتایج تحقیق حاضر دلالت بر این دارد که انواع مختلف فعالیت های جسمانی اثر مثبتی در کاهش افسردگی دارد, بنابراین می توان از فعالیت های ورزشی به عنوان یکی از روش های کم هزینه و مقرون به صرفه برای کاهش اختلالات روحی روانی استفاده کرد.

توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان

بهمن میرزایی; علی اکبرنژاد

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف تحقیق حاضر, توصیف وضعیت مهارتی کشتی گیران فرنگی کار نخبة جوانان و بزرگسالان کشور در پنج تکنیک منتخب است. به این منظور 141 کشتی گیر فرنگی کار دعوت شده به اردوی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان طی یک سال به عنوان نمونة آماری بررسی شدند (جوانان 71= n و بزرگسالان 70 = n). امتیازدهی هر تکنیک به وسیلة فیملبردای از اجرای غیررقابتی تکنیک و بازبینی فیلم آن از راه شاخص های مورد نظر صورت گرفت. با استفاده از روش های آمار توصیفی میانگین نمره های کسب شده از هر تکنیک در هر ردة سنی تعیین و به عنوان نیمرخ مهارتی کشتی گیران گزارش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کشتی گیران فرنگی کار ایرانی در هر دو ردة سنی جوانان و بزرگسالان از میانگین نمره های مطلوبی در اجرای پنج تکنیک منتخب برخوردارند

بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی

محمد علی بشارت

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف اصلی این پژوهش, بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس سخت کوشی, شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس بود. 283 دانشجوی دانشگاه تهران در دو گروه ورزشکار (124=n) و غیرورزشکار (159=n) با اجرای مقیاس سخت کوشی, مقیاس سلامت روانی و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. پایایی بازآزمایی مقیاس سخت کوشی بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون در مورد دو گروه نمونه محاسبه و با ضرایب همبستگی از 77/0 تا 88/0 تایید شد. همسانی درونی مقیاس سخت کوشی بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد دو گروه نمونه محاسبه و با ضرایب همبستگی از 65/0 تا 78/0 تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی, علاوه بر عامل کلی سخت کوشی, سه عامل را برای مقیاس سخت کوشی تایید کرد. روایی همزمان مقیاس سخت کوشی بر اساس ضرایب همبستگی نمره های آزمودنی ها در این مقیاس با نمره های آنها در زیرمقیاس های بهزیستی روان شناختی, درماندگی روان شناختی, کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی بررسی و تایید شد.

برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر

اصغر عباسی; بختیار ترتیبیان; حسن سید عامری

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

نبض اکسیژن به عنوان شاخصی که در دستگاه گردش خون انتقال اکسیژن را برآورد می سازد, به تازگی در تحقیقات بالینی و ورزشی مورد توجه قرارگرفته است. دربارة این شاخص ارزیابی کنندة کارایی قلب و عروق اطلاعات زیادی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر, برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر است. بدین منظور 60 نوجوان پسر با میانگین سنی 81/0 ± 16 سال, قد 17/8±168 سانتی متر و وزن 39/10±92/59 کیلوگرم که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند, در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور برآورد مقادیر حداکثر نبض اکسیژن, آزمودنی های تحقیق 4 آزمون ورزشی, آزمون نوارگردان GXT , آزمون های دوچرخة PWC195 و PWC212 و آزمون دویدن 1 مایل را اجرا کردند. سپس برای انتخاب آزمون ورزشی مناسب, مقادیر به دست آمده از چهار پروتکل ورزشی با پروتکل برآوردی حداکثر نبض اکسیژن کوپر مقایسه شد. آزمون ورزشی GXT در مقایسه با آزمون های PWC 195 و PWC 212 و آزمون دویدن 1 مایل, برآورد عینی تری (40/14 میلی لیتر/ضربه) را از حداکثر نبض اکسیژن ارائه داد و در مقایسه با پروتکل شاخص کوپر, اختلاف معنی داری را (519/0=P) نشان نداد. آزمون های ورزشی PWC 195 (001/0 = P), PWC 212 (001/0 = P) و دویدن 1 مایل (003/0 = P) اختلاف معنی داری را (از نظر کم برآوردی و بیش برآوردی) با پروتکل شاخص کوپر داشتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حداکثر نبض اکسیژن به عنوان شاخصی از کارایی دستگاه قلبی و عروقی, توسط آزمون ورزشی GXT در مقایسه با آزمون های ورزشی دیگر واقع بینانه تر برآورد می شود, به گونه ای که مقادیر حداکثر نبض اکسیژن حاصل از این آزمون, به مقادیر حداکثر نبض اکسیژن آزمون کوپر بسیار نزدیک است.

رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

عفت بمبئی چی; نادر رهنما; مسعود نادریان جهرمی; الهام ابراهیمی کرمی

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف اصلی این تحقیق, بررسی میزان بروز آسیب در فوتبالیست های حرفه ای که در پست های مختلف بازی می کنند, است. بدین منظور 38 مسابقه از مسابقات لیگ برتر کشور در فصل 85-84 انتخاب و تجزیه و تحلیل ویدئویی شد. میزان آسیب بازیکنان در پست های مختلف, زمان بروز آسیب, علت آسیب و ناحیة آسیب دیدگی بررسی شد. در مجموع 121 آسیب در 38 مسابقه مشاهده شد. میزان آسیب در بازیکنان هافبک (4/40 درصد) به طور معناداری (05/0 P

بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا

امیر قیامی راد; مهرداد محرم زاده

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف پژوهش حاضر, بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی در قالب سه دسته عامل کلی عوامل سوق دهنده, جلب کننده و بازدارنده از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا است. بدین منظور 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیتة ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی کشور ایران و 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیتة ملی المپیک کشور استرالیا به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق حاضر, پرسشنامة محقق ساخته ای بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی و بین آزمودنی های مورد نظر توزیع شد. پس از جمع آوری اطلاعات, با استفاده از بستة نرم افزار آماری SPSS, داده ها استخراج, ویرایش و از طریق آزمون آماری t-Student تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران با مدیران و دست اندرکاران استرالیا در خصوص عوامل جلب کننده و باز دارنده تفاوت معنی داری وجود دارد, به نحوی که مدیران و دست اندرکاران ورزش استرالیا به عوامل جلب کننده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران اهمیت می دهند, در حالی که مدیران ودست اندرکاران ورزش ایران به اهمیت عوامل بازدارنده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران استرالیا تاکید می کنند.

بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر

وحید نجاتی

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف از این تحقیق, بررسی فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر شرکت کننده در هفدهمین جشنوارة ورزشی دانش آموزان ورزشکار دختر سراسر کشور (کاشان, مرداد ماه 1384) است. پژوهش حاضر تحقیق توصیفی مقطعی و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. داده ها بیانگر این است که 35 درصد ورزشکاران در رشتة والیبال, 3/33 درصد بسکتبال, 5/17 درصد هندبال و بدمینتون , 10 درصد شنا, 9/8 درصد تنیس روی میز, 5 درصد مینی والیبال و 5/2 درصد در مینی بسکتبال دارای سابقة آسیب ورزشی بودند. شدت آسیب در رشته های ورزشی مختلف 80 درصد خفیف, 6/11 درصد متوسط و 3/8 درصد شدید بود. نوع آسیّ 3/43 درصد عضلانی تاندونی, 3/43 درصد استخوانی مفصلی و 3/13 درصد پوستی بود. اندام های آسیب دیدة 3/43 درصد مربوط به اندام های تحتانی, 3/38 درصد اندام فوقانی و 3/18 درصد تنه و ستون فقرات بود. 6/46 درصد آسیب ها به دلیل حرکت ناصحیح ورزشی, 30 درصد به دلیل ضربة توپ, 3/13 درصد به علت برخورد با ورزشکار دیگر و 5 درصد به سبب افتادن آسیب دیده بود. مقایسة داده های پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه در سایر کشورها نشان می دهد که آسیب های ورزشی به دلیل حرکات ناصحیح ورزشی در کشور ما بیشتر است که لزوم آموزش در این زمینه به مربیان و دانش آموزان ورزشکار را مشخص می سازد.

مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات

عباسعلی گائینی; حمید اراضی; جواد اسماعیلی

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف از این پژوهش, مقایسة تأثیر دو روش وزنة تمرینی هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای ورزشکاران مبتدی بود. به همین منظور, از بین ورزشکاران مبتدی پسر منطقة یک شهرستان مشهد, به طور تصادفی 30 نفر با میانگین سنی 41/1 ± 20 سال, قد 88/3 ±2/172 سانتی متر و وزن 93/39 ± 06/65 کیلوگرم انتخاب و به روش تصادفی به شرط جایگزین به دو گروه تجربی 15 نفری (گروه هرمی و گروه آکسفوردی) تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر گروه 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه تمرین کردند. پیش از شروع و پس از پایان دورة تمرینی, قدرت بیشینة (1RM) عضلات سینه ای آزمودنی ها اندازه گیری شد. در پایان اطلاعات با روش آماری t-student تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد : 8 هفته تمرین با وزنه به روش هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای تأثیر معنی داری نشان داد (000/0 = P) , اما بین افزایش قدرت عضلات سینه ای ناشی از تمرین به دو روش هرمی و آکسفوردی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (703/0 = P) . با توجه به نتایج به دست آمده, می تو ا ن نتیجه گرفت استفاده از هر دو روش وزنة تمرینی هرمی و آکسفوردی برای افزایش قدرت عضلات سینه ای مناسب است.

بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی

حسن سید عامری

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف این تحقیق, بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی
استان های آذربایجان شرقی و غربی است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق را 80 نفر از مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان های مذکور تشکیل می دادند که با برگشت پرسشنامه های تکمیلی جامعة آماری تحقیق حاضر به 64 نفر محدود شد. برای گردآوری اطلاعات , از پرسشنامه های روا و پایا (86% = r فرهنگ سازمانی) و (82% = r بهره وری) استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و شاخص های آن با بهره وری مدیران تربیت بدنی جامعة مورد بررسی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 P

تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ

پونه مختاری; محمد علی قرائت; فرید رضایی مقدم; بهرام جلائی مقدم; ناصر نقدی; لیلا عیدی

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف این تحقیق, بررسی اثر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی بود. بدین منظور 22 موش صحرایی نر بالغ بطور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. صدای طبیعی استادیوم آزادی در 2 شدت زیاد (86 دسی بل) و متوسط (64 دسی بل) توسط دستگاه SLM تنظیم و اعمال شد. موش ها توسط آزمون کاوش _ دیداری از لحاظ نبود مشکل حافظه ای و بینایی تأیید شدند . آزمایش تجربی در ماز آبی به صورت 3 روز, 2 بلوک و 4 تلاش انجام شد. آزمون اکتساب بلافاصله پس از اتمام دورة تمرین و آزمون یادداری ابتدا در شرایط همسان و سپس غیرهمسان پس از 72 ساعت به عمل آمد. اطلاعات حاوی زمان رسیدن به سکو ثبت شد . این اطلاعات ابتدا توسط آمار توصیفی و سپس به وسیلة آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از تخریب اکتساب در پی افزایش شدت صوت بود. همچنین نتایج نشان داد که در آزمون یادداری در شرایط صدای شدید پس از اکتساب در شدت صدای متوسط (غیرهمسان) , عملکرد بهتر از یادداری در این شرایط در گروه های اکتساب در دو شدت صدای دیگر بود.

استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه

محمد حسن سروسطانی; مهدی کارگرفرد; حسین مجتهدی

حرکت, دوره 35, شماره 35, صفحه 0-0

هدف از تحقیق حاضر, برآورد یک تکرار بیشینه از طریق تکرار وزنه های سبک تر تا سر حد خستگی در حرکت پرس سینه است. تعداد 99 نفر از ورزشکاران مرد پرورش اندام با میانگین سنی17/3 ± 02/24 , قد
06/0 ±77/1 و وزن 81/10 ± 9/84 به طور در دسترس به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. در این تحقیق, آزمون پرس سینه روی نیمکت , ابزار اصلی گردآوری اطلاعات بود و برای اجرای آن ورزشکار وزنه ای را که می توانست آن را یک بار اجرا کند, انتخاب می کرد و با کم کردن وزنه ها یک تکرار بیشینة فرد اندازه گیری می شد. در ادامه 5 کیلوگرم از مقدار وزنة یک تکرار بیشینه کم شد و ورزشکار پس از 3 دقیقه استراحت, حرکت پرس سینه را انجام داد و به همین ترتیب در هر نوبت از مقدار وزنه ها 5 کیلوگرم کاسته شد تا تعداد تکرارهای بیشینه به 20 تکرار برسد. با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی و امکان رسم معادلة برآورد, 4 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 5, 6 تا 10, 11 تا 15, و 16 تا 20 تکرار, 2 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 10 و بالای 10 تکرار, 19 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی هر یک از تکرارهای بیشینة 2 تا 20 تکرار, 1 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی وزن بدن و تعداد تکرار وزنه معادل وزن بدن و یک جدول برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای 2 تا 20 تکرار بیشینه حاصل شد. کمترین و بیشترین ضریب همبستگی از (93/0 = r) تا (99/0 = r) متغیر بود. یک تکرار بیشینه را می توان از روی تکرارهای بیشینة زیر 10 تکرار و همچنین از روی تکرارهای بیشینة 10 تا 20 تکرار برآورد کرد, اما هر چه تعداد تکرارهای بیشینه به یک نزدیک تر می شود, دقت برآورد, افزایش می یابد, ولی برای برآورد دقیق تر یک تکرار بیشینه می توان از معادله های مجزای تکرارهای بیشینه 2 تا 20 تکرار استفاده کرد.

ابر کلیدواژگان