پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سردبير: دکتر سید فضل اله موسوی

شاپا چاپی: ۱۶۰۵-۹۲۱۲

شاپا الكترونيكی: ۲۳۸۳-۱۳۰۸

ايميل:  criticalstudies@ihcs.ac.ir

وبسایت:  criticalstudy.ihcs.ac.ir

تعداد شماره ها: 62

تعداد مقالات: 781

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره جاری

ابر کلیدواژگان