پژوهشنامه امامیه

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب

سردبير: اسحاق طاهری

موضوع :  ادیان، مذاهب و عرفان

شاپا: ۲۴۷۶-۶۷۱۲

ايميل:  urdjournals@gmail.com

وبسایت:  imamiya.urd.ac.ir

تعداد شماره ها: 9

تعداد مقالات: 67

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه