پژوهش در رفتار حرکتی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا

سردبير: دکتر معصومه شجاعی

موضوع :  تربیت بدنی

ايميل:  motorbehavior@alzahra.ac.ir

وبسایت:  rmb.alzahra.ac.ir

تعداد شماره ها: 1

تعداد مقالات: 7

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

اثر خود تنظیمی و فاصله کانون توجه بیرونی بر یادگیری سرویس بدمینتون در دختران جوان

لیلی حسینی

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 1-10
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.515

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر خودتنظیمی و فاصله کانون توجه بیرونی بر یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون در دختران جوان بود. بدین منظور 60 دانشجوی دختر مبتدی داوطلب با دامنه سنی 24-19 سال در یک طرح عاملی ترکیبی شرکت کردند. ابزار سنجش سرویس کوتاه بدمینتون، آزمون 6 ارزشی گود و مگیل (1986) بود. شرکت کننده‌ها به طور تصادفی در گروه‌های کانون توجه درونی تحمیلی، کانون توجه بیرونی با فاصله دور تحمیلی، فاصله نزدیک تحمیلی و فاصله خودتنظیم جایگزین شدند. بعد از پیش آزمون، گروه خودتنظیم بر اساس کانون توجه ترجیحی خود در پایان روز اول به گروه‌های فاصله دور و نزدیک خودتنظیم تقسیم شدند. تمام گروه‌ها طی دو جلسه 60 سرویس را با دستورالعمل توجهی مربوطه تمرین کرده و 48 ساعت بعد تحت آزمون‌های یادداری و انتقال قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس 5 (گروه) در 4 (دسته کوشش) با تکرار سنجش عامل دسته کوشش، کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی‌داری 05/0p تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج، بین اکتساب و انتقال گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، ولی یادداری گروه فاصله دور خودتنظیم به طور معنی‌داری بهتر از گروه‌های تحمیلی بود. بنابراین، اثر متقابل خودتنظیمی و کانون توجه بیرونی دور در آموزش سرویس کوتاه بدمینتون منجر به یادگیری موثرتری شد.

اثر الگودهی دامنه‌ای بر یادگیری پیامد اجرا در تکلیف چیپ فوتبال

سپیده حامدی

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 11-22
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.516

هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر الگودهی دامنه‌ای بر یادگیری پیامد اجرا در تکلیف چیپ فوتبال بود. شرکت‌کننده‌ها 10 نفر از دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 شهر تهران بودند و به طور تصادفی به دو گروه 5 نفری دامنه‌ای و جفت شده تقسیم شدند و اجرای ضربه چیپ فوتبال یک مدل ماهر را مشاهده کردند. بعد از مرحله مشاهده، هر دو گروه دسته کوشش‌های اکتساب را اجرا کردند و بعد از 24 ساعت دسته کوشش یادداری و 10 دقیقه بعد از آن دسته کوشش انتقال انجام گرفت. در طی مرحله اکتساب، گروه دامنه‌ای در صورت اجرای خارج از دامنه تعیین شده، مدل ماهر را مجدداً مشاهده می‌کردند. گروه جفت شده در همان کوشش‌هایی که گروه دامنه‌ای اجرای مدل را می‌دیدند، مدل را دریافت می‌کردند اما علت زمان دریافت مدل، تصادفی بودن آن ذکر می‌شد. جهت جمع آوری اطلاعات و سنجش اجرا از یک دوربین دیجیتال و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس طرح عاملی با اندازه‌های تکراری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد الگودهی دامنه‌ای در یادگیری پیامد اجرا اختلاف معنی‌داری بین دو گروه را به وجود نیاورده است (0.05

اثر نشانه‌های کلامی ـ بینایی درونی و بیرونی طی تمرین ذهنی راه رفتن بر کینتیک اندام تحتانی سالمندان غیرفعال در مقایسه با سالمندان فعال

زهرا ابراهیمی حق

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 23-37
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.517

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نشانه‌های کلامی ـ بینایی درونی و بیرونی، طی تمرینات ذهنی راه رفتن بر توان مکانیکی عضلات اندام‌های تحتانی سالمندان غیرفعال و مقایسه با سالمندان فعال انجام شد. بدین منظور 40 سالمند 60 تا 80 ساله (20 فعال و 20 غیرفعال) به طور هدف‌دار انتخاب شده و در یک طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون گروه‌های همسان شرکت کردند. پس از تمرینات اولیه تصویرسازی، شرکت کننده‌ها بر اساس امتیاز پرسشنامه MIQ-RS به دو گروه همسان تقسیم شده و به 5 جلسه تصویرسازی راه رفتن روی چوب موازنه با نشانه‌های کلامی ـ بینایی بیرونی و درونی در مورد حرکات اندام تحتانی یا علائم روی چوب موازنه پرداختند. برای محاسبه توان عضلانی مفاصل اندام‌های تحتانی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از دوربین‌های تحلیل حرکت و صفحه نیرو استفاده شد. مطابق نتایج تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی چند متغیری، اثر اصلی آزمون برای مفصل زانو و لگن معنی‌دار بود (025/0p)؛ ولی اثر اصلی نشانه‌ها و همچنین اثر متقابل آن دو بر توان‌های عضلانی معنی‌دار نبود (025/0p). بنابراین، 5 جلسه تصویرسازی باعث افزایش توان عضلات زانو و لگن می شود؛ ولی جهت‌دهی توجه به نشانه‌های درونی و بیرونی تفاوتی را ایجاد نمی‌کند.

تاثیر تمرین با شدت بالا بر عملکردهای شناختی و روانی- حرکتی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

لیلا رشیدی رستمی

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 39-48
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.518

هدف این پژوهش بررسی اثرات مخرب یا انگیزشی تمرین با شدت بالا بر اعمال شناختی در ورزشکاران ماهر و مبتدی است. شرکت‌کننده‌ها شامل 18 فوتبالیست مرد (10 نفر مبتدی و 8 نفر ماهر) بودند که بر اساس یک برنامه افزایش شدت تدریجی روی نوارگردان دویدند تا به حالت 90% از ضربان قلب ذخیره حالت پایدار برسند. آزمون‌های شناختی و روانی-حرکتی قبل از تمرین و بلافاصله پس از آن به انجام رسیدند. آزمون‌ها شامل آزمون عکس‌العمل ساده، آزمون پیش‌بینی سرعت و آزمون استروپ بود. نتایج نشان داد که تمرین با شدت بالا هیچ اثر مخربی بر عملکرد شناختی در ورزشکاران ماهر و مبتدی نداشت. همچنین تفاوت معنی‌داری در سازگاری با شرایط تمرین با شدت بالا، بین ورزشکاران مبتدی و ماهر وجود نداشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ورزشکاران به دلیل شرکت در تمرین‌های طولانی و درازمدت می‌توانند با فشارهای محیطی در زمان اجرا سازگاری حاصل کنند.

اثر تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان مرد غیرفعال

علی حیرانی

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 49-65
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.519

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی مردان سالمند غیرفعال شهر کرمانشاه بود. بدین منظور40 نفر مرد سالمند غیرفعال با میانگین سنی (54/6±)15/72 سال که با مراجعه به مراکز سالمندان شهر کرمانشاه انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی شرکت‌کنندگان از جعبه انعطاف‌پذیری، دینامومتر ویژه قدرت چنگش، آزمون تعادل ایستای لک‌لک و آزمون مدت زمان برخاستن و رفتن (TUG)، برای آزمون تعادل پویا استفاده شد. گروه تجربی در یک دوره 8 هفته‌ای، هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه‌ای تمرینات پیلاتس را گذراندند. هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون که شامل انعطاف‌پذیری، قدرت عضلانی چنگش (دست)، تعادل ایستا و تعادل پویا بودند شرکت داده شدند. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگرف-اسمیرنوف، از آزمون t همسته جهت بررسی میزان پیشرفت هریک از گروه‌ها از پیش‌آزمون به پس‌آزمون و t مستقل برای مقایسه میانگین‌های دو گروه تجربی و کنترل در پس‌آزمون استفاده شد. نتایج بدست‌آمده حاکی از وجود تفاوت معنی‌داری در گروه تمرینی پیلاتس نسبت به گروه کنترل در عملکرد انعطاف‌پذیری، قدرت عضلات چنگش، تعادل ایستا و تعادل پویا می‌باشد (p0.05). الگوی نتایج حاضر پیشنهاد می‌کند تمرینات پیلاتس روش مفیدی جهت حفظ و ارتقاء عملکرد حرکتی و به تبع آن پیشگیری از خطر افتادن و هزینه‌های درمانی احتمالی متعاقب آن می‌باشد.

اثر تداخل زمینه‌ای و نوع تمرین (مشاهده‌ای، بدنی و ترکیبی) بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتون

بهروز عبدلی

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 67-80
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.520

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تداخل زمینه‌ای و نوع تمرین (مشاهده‌ای، بدنی و ترکیبی) بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتون انجام شد. بدین منظور 96 دانشجوی پسر داوطلب، راست دست و مبتدی با میانگین سنی 5/1±22 سال انتخاب و به صورت تصادفی به 6 گروه 16 نفری (تمرین بدنی قالبی، تمرین بدنی تصادفی، تمرین مشاهده‌ای قالبی، تمرین مشاهده‌ای تصادفی، تمرین ترکیبی قالبی و تمرین ترکیبی تصادفی) تقسیم شدند. شرکت‌کننده‌ها پس از شرکت در پیش‌آزمون به مدت 8 جلسه و در هر جلسه 2 بلوک 9 کوششی تمرین و سپس در آزمون‌های یادداری تاخیری و انتقال شرکت کردند. برای بدست آوردن امتیاز عملکرد شرکت‌کننده‌ها از آزمون استاندارد فرنچ و استاتلر برای سرویس کوتاه، آزمون استاندارد اسکات و فاکس برای سرویس بلند و آزمون استاندارد بالو برای سرویس تیز بدمینتون استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون تعقیبی دانکن تجزیه و تحلیل شد. نتایج در مراحل یادداری با ‌تاخیر و انتقال تفاوت معنی‌داری را بین عملکرد گروه‌های آزمایشی نشان داد (0.05P). نتایج آزمون تعقیبی دانکن در مراحل یادداری تاخیری و انتقال نشان داد که به ترتیب گروه‌های تمرین ترکیبی و بدنی تصادفی به طور معنی‌داری عملکرد بهتری نسبت به گروه‌های دیگر آزمایشی و گروه‌های تمرین مشاهده‌ای قالبی و تصادفی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گروه‌های دیگر آزمایشی داشتند (0.05P). با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان به مربیان توصیه کرد که هنگام آموزش مهارت‌های ورزشی از روش تمرین ترکیبی (تمرین بدنی با تمرین مشاهده‌ای) تصادفی استفاده کنند.

مقایسه توجه تداومی در سالمندان فعال و غیرفعال

مهتا اسکندرنژاد

پژوهش در رفتار حرکتی, دوره 1, شماره 1, صفحه 81-93
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/rmb.2014.521

هدف مطالعه حاضر مقایسه توجه تداومی سالمندان فعال و غیرفعال بود. در این مطالعه مقطعی 44 شرکت‌کننده شامل 24 سالمند فعال و 20 سالمند غیرفعال با میانگین سنی 04/5± 4/62 سال به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته کانرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت مقایسه متغیرهای مورد بررسی آزمون عملکرد پیوسته (شامل نسبت پاسخ‌های صحیح برکل محرک‌های هدف، نسبت پاسخ‌های صحیح برکل محرک‌های غیرهدف، خطای ارتکاب، خطای حذف و میانگین زمان واکنش در ارائه پاسخ‌های صحیح) بین دو گروه از آزمون تی‌ مستقل استفاده شد. همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی با سن، شاخص توده بدن و میزان تحصیلات با استفاده‌ از ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شد. نتایج آزمون تی ‌مستقل نشان داد که‌ در تمام متغیرهای مورد بررسی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت و سالمندان فعال در همه‌ موارد عملکرد بهتری داشتند. طبق نتایج همبستگی، بین شاخص توده بدن و سن با خطای ارتکاب، خطای حذف و میانگین زمان واکنش ‌در ارائه پاسخ های صحیح همبستگی معنی‌دار و مثبت، همچنین بین شاخص توده بدن و سن با نسبت پاسخ‌های صحیح برکل محرک‌های هدف، نسبت پاسخ‌های صحیح برکل محرک‌های غیرهدف همبستگی معنی‌دار و منفی وجود داشت.بین سطح تحصیلات و متغیرهای مورد بررسی همبستگی معنی‌داری وجود نداشت. طبق یافته‌های پژوهش حاضر، به‌نظر می‌رسد با پیروی از یک برنامه فعالیت بدنی منظم می‌توان سرعت پیشروی ضایعات توجه‌ تداومی ناشی‌از افزایش سن ‌را کاهش داد.

ابر کلیدواژگان