مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سردبير: دکتر علی اصغر رواسی

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: ۲۳۸۳-۲۲۸۲

ايميل:  jassf@azaruniv.ac.ir

وبسایت:  jahssp.azaruniv.ac.ir

تعداد شماره ها: 11

تعداد مقالات: 110

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه