شماره جاری

مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی

خدیجه سلمانی; علیرضا کاکاوند; مهران سرداری پور; سارا شهبازی; امین امینی

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 10-25

زمینه و هدف: عملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای معمول ورزشی قرار می گیرد و ناتوانی در مقابله موثر با این استرس، برای عملکرد و رضایت شخصی ورزشکار زیان بخش است . لذا هدف از این مطالعه، مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی 200 نفر از ورزشکاران زن و مرد در رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا در شهر کرج انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(2003) و پرسشنامه اضطراب بک ((1988 پاسخ دادند. تحلیل داده ها با آزمونهای آماری توصیفی وتحلیلی آماری مانند رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که در ورزشکاران دختر انفرادی و گروهی، تاب آوری، پیش بینی کننده اضطراب فراگیر است ولی در پسران قادر به پیش بینی اضطراب فراگیر نیست (P0.05). بین اضطراب فراگیر و تاب آوری در دختران و پسران ورزشکار انفرادی و گروهی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد(P0.05). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشاندهنده وجود اضطراب فراگیر در همه ورزشکاران می باشد، یافتن روش هایی برای کاهش اضطراب در عملکرد ورزشکاران و کنترل آن ضروری است. پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی در زمینه شیوه های صحیح افزایش تاب آوری و تحمل اضطراب فراگیر در ورزشکاران برگزار گردد.

طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

مجید ارجی; پریوش نوربخش; حسین سپاسی; عباس خدایاری

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 26-43

بررسی پیشینه نشان می دهدکه تا کنون مدل های محدود و متفاوتی برای تبیین بهره وری پژوهشی از جمله بررسی کیفیت و اندازه گیری بهره وری پژوهشی مراکز آموزش عالی ارائه شده است. هدف این تحقیق را طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره وری پژوهشی تشکیل داد. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در سال 96-95 بودند (831 نفر). در مرحله اول 150 نفر و در مرحله نهایی 300 نفر به روش خوشه ای مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله کیفی بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق و کسب نظرات خبرگان مدل پیشنهادی تحقیق طراحی شد. در بخش کمی محاسبه شاخص های برازش با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق در نمونه اصلی برازندگی کامل با مدل مبنا دارد. در نهایت مدل نهایی سه عامل اصلی (دانش پژوهی، تحقیق و موسسه ای) و 9 زیر عامل را تاثیر گذار بر بهره وری پژوهشی معرفی کرد. لذا بر اساس یافته های تحقیق می توان چنین پیشنهاد کرد که مدیران و مسئولین دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در برنامه ریزی ها برای بهبود و افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی خود، این سه عامل تاثیر گذار را ارتقاء دهند.

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مصرف کافئین بر شاخص آنتی اکسیدانی سوپراکسید ‌دیسموتاز(SOD)و ترکیب بدن در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مهسا محسن زاده; مهدی جلوداران

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 44-58

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف کافئین بر SOD مردان غیرفعال مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان همدان بود. روش تحقیق: نیمه تجربی بود.بدین منظور 32 آزمودنی (با میانگین قد 20/7±92/169 سانتی‌متر، وزن 34/6±41/82 کیلوگرم، سن 5±50 سال و محدوده قند خون 150-200 میلی گرم در دسی لیتر به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در چهار گروه، کافئین، تمرین مقاومتی ، تمرین مقاومتی با مصرف کافئین و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه کافئین روزانه سیصد میلی گرم کافئین و گروه کنترل پلاسبو را به مدت 8 هفته دریافت کردند.آزمودنی‌های گروه‌های تمرین پروتکل تمرین مقاومتی پیش‌رونده را که شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) و جلسه‌ای هشت حرکت را باشدت 65-80 درصد 1RM اجرا کردند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، نمونه‌های خونی از ورید پیش آرنجی جمع‌آوری شد. تجزیه‌ و تحلیل آماری داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنا‌داری 0.05≤α توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت.یافته ها: شاخص سوپراکسیددیسموتاز پس از هشت هفته در 3 گروه افزایش معنی داری نشان داد اما در گروه کنترل تفاوت معنا‌داری نداشت.نتیجه گیری:از تمرینات مقاومتی جهت تقویت سیستم ایمنی و حفظ توده عضلانی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو استفاده گردد.همچنین با توجه به تاثیر مکمل کافئین بر سیستم آنتی‌اکسیدانی درونی، می توان از مکمل کافئین جهت بهبود این سیستم در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بهره برد.

طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM

علی خادمی; نیما ماجدی; مهدی نادری نسب

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 59-80

امروزه ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب میآید. کشتی به عنوان ورزش دارای پتانسیل بالای درآمدزایی است که بالفعل نشده است. هدف پژوهش، طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. نمونه تحقیق حاضر، 73 نفر شامل رئیس، معاونین، مسئولین کمیته ها، داوران و مربیان فدراسیون کشتی ( 33 نفر) نمونه گیری به روش کل شمار، و از متخصصین حوزه استراتژیک و بازاریابی ورزشی( 40 نفر) نمونه گیری به روش تصادفی هدفمند بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی و شامل 77 سوال بود. روایی پرسشنامه توسط 19 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تعیین وضعیت سازمان از تحلیل SWOT و برای رتبه بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی از روش آزمون فریدمن و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی استفاده شد. جایگاه بازاریابی فدراسیون کشتی در جایگاه WT، اما نزدیک به موقعیت های ST و WO قرار دارد. با تدوین بیانیه ماموریت، چشم انداز و اهداف بلند مدت، همچنین با استفاده از ماتریس QSPM، برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی طراحی شد. با استفاده از این راهبردها، ضعفها و ناتوانیهای فدراسیون در حوزه بازاریابی جبران شود، با تدوین برنامه استراتژیک در موقعیت جدید، به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد.

تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور

علیرضا زند; محمدشازندی اسماعیلی; علی زارعی

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 81-90

چکیدههیات های کشتی نقش بسزایی در رسیدن به اهداف این فدراسیون دارد؛ جایی که تمامی تدابیر ورزش کشتی کشور در آن جا پایه ریزی می گردد. هدف از اجرای پژوهش بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان هیات های کشتی ایران در سال 1396،به تعداد 165 نفر بود. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند که از تعداد 165 پرسشنامه توزیع شده تعداد 140 پرسشنامه قابل بررسی عودت داده شد. بنابراین تعداد نمونه های آماری 140 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانک (1999) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو (2002) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و معادله ساختاری استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران تأثیر معناداری دارد. از طریق مولفه های جابکی می نوان اثربخشی را پیش بینی نمود. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که هر چقدر چابکی سازمانی افزایش یابد اثربخشی هیات های کشتی نیز افزایش می یابد.

تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران

بهزاد سهیلی; سجاد دوستداری

علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دوره 11, شماره 34, صفحه 91-108

استعدادیابی بخشی از فرایند انتخاب ورزشکاران نخبه است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه 48 مربی تیم‌های پایه این لیگ بودند و با توجه به حجم کوچک جامعه آماری از روش نمونهگیری کل شمار استفاده شد. بعد از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش، در نهایت 42 پرسشنامه محقق ساخته مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86 /0 گزارش گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی‌دو و فریدمن) در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل احصاء شده برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. مهمترین عوامل برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تشکیل کمیته تخصصی استعدادیابی فوتبال در باشگاه‌ها، تشکیل مدرسه شبانه روزی تخصصی فوتبال و برگزار‌کردن مسابقات منظم لیگ کشوری در رده‌های مختلف سنی است. و همچنین دامنه سنی 8 تا 10 سال بهترین دامنه سنی برای استعدادیابی در فوتبال است.

ابر کلیدواژگان