پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی)

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا

سردبير: دکتر غلامرضا شعبانی بهار

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا چاپی: ۲۳۴۵-۴۶۲۸

شاپا الكترونيكی: ۲۳۴۵-۴۶۳۶

ايميل:  journal.smms@basu.ac.ir

وبسایت:  smms.basu.ac.ir

تعداد شماره ها: 17

تعداد مقالات: 282

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

میر حسن سید عامری; همایون عباسی; عزت الله جمشیدی

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 67-82
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2018.17032.2236

هدف این تحقیق، تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، به تعداد 230 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) – و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. روایی همگرا(تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه اول) برای تأئید روایی سؤال های پرسشنامه های مذکور استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه ظرفیت جذب93/0، برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی 98/0، برای پرسشنامه سایش اجتماعی 94/0 و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه 90/0 بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های اس. پی. اس. اس نسخه 88و آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه تاثیر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد. بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

علی زارعی; پرویز محمدی; فرشاد تجاری; سید حمید سجادی هزاوه

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 99-112
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.18459.2341

هدف از انجام تحقیق تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات ، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‌باشند. که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه های آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های: قابلیت های فن آوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006)، سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996)، عدالت سازمانی چستر و همکاران (2007) و خلاقیت فردی رندسیپ (2009) استفاده شد. جهت آزمون الگوی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان و مولفه های آن ها ارتباط چندگانه وجود دارد. بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان رابطه علی وجود دارد. همچنین نتایج برازش الگو نشان داد که مقدار شاخص های TLI و CFI بالاتر از 95/0 و نشان از برازش عالی الگو دارد. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر می‌تواند به مدیران ذیربط وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شود مسیر پیشرفت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی را هموار نموده تا بتوان در جهت رشد و توسعه خلاقیت فردی کارکنان گام برداشت.

طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

مهرداد محرم زاده; محسن وحدانی

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 1-16
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2018.13441.2034

هدف از این تحقیق طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند. اعضای شورای راهبری شامل رئیس و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 3نفر از اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه بودند. استراتژی های ورزش دانشگاه در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری ، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیلگر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه سبک زندگی سالم و فعال در دانشجویان می باشد.

تأثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران

لورا چپری; بهرام یوسفی; شیرین زردشتیان

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 17-34
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2018.15549.2151

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام وعملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در سال 1395-1394 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری داده‌ها به روش میدانی می‌باشد. جامعه آماری برابر با نمونه آماری، شامل 176 نفر بازیکن در قالب 8 تیم بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه رفتار مربیگری مارتین و بارنز (1999) و پرسشنامه انسجام تیمی کارون و همکاران (1985) استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم‌های فوتبال بانوان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری75/0، انسجام83/0) به دست آمده است. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با نظر پنج تن اساتید و روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از نرم‌ افزار ایموس انجام شد. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(گرایش مرکزی،پراکندگی) و آمار استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری–نرم‌افزار اموس) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری واکنشی مثبت بر انسجام و عملکرد تیمی تاثیر معنادار داشته است؛ رفتار مربیگری طبیعی بر انسجام تاثیر معنادار داشته و بر عملکرد تیمی تاثیری نداشته است و رفتارهای مربیگری واکنشی منفی بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معنادار و بر انسجام تاثیر منفی و معنادار داشته است. روی هم رفته، با توجه به تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی، مسئولین ورزشی و باشگاه‌ها می‌توانند با آموزش مدل ارتباطی رفتار مربیگری به مربیان، انسجام و عملکرد گروهی را در ورزش بانوان ارتقا ببخشند. انسجام تیمی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، لیگ برتر

اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

عابد محمودیان; سعید صادقی بروجردی; حشمت الله دریانورد; وحید دلشب

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 35-50
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.15909.2171

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت‌های رفتاری با میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود که 384 نفر از تماشاگران شهرآورد تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های جو استادیوم‌، رضایت و نیات رفتاریتی تماشاگران از چن وهمکاران (20۱۳) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای آزمون فرضیات نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند که رضایت تماشاگر تأثیر ابعاد جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده را میانجی گری می کند. ابعاد جو استادیوم ورزشی به ترتیب عملکرد تیم، تسهیلات، تجهیزات الکترونیک، کارکنان حرفه‌ای، رقابت تیم، سرگرمی، اشتیاق تماشاگران، رفتار تماشاگران، گروه تشویق‌کننده‌ها و آداب و رسوم تیم بیشترین تأثیر را در رضایت تماشاگران به صورت مستقیم و همچنین بر نیات رفتاری آنان به صروت غیر مستقیم داشتند. مدیران استادیوم-های ورزشی باید با ایجاد جوی مثبت در استادیوم‌ها و افزایش تجربه حضور و رضایت تماشاگران، از طریق توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو استادیوم ورزشی، از جمله؛ تسهیلات مناسب و تجهیزات الکترونیک با کسب رضایت تماشاگران از پیامدهای نیات رفتاری آنان برخوردار گردند.

.نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران.

مجید سلیمانی; رضا صابونچی; غلامرضا خاکساری

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 51-66
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2018.16328.2204

چکیده هدف از انجام این تحقیق نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در نیمه اول سال 1396 در اردوی تیم ملی می باشد، که تعداد آنها 156 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه ‎ها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. در جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009)، سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو(1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب71/0، 74/0، 70/0 و 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر هوش هیجانی مربیان در انگیزش موفقیت (925/0β=)، در تعهد (799/0β=) و سبک حمایت اجتماعی مربیان در انگیزش موفقیت (837/0β=)، در تعهد (817/0β=) و سبک بازخورد مثبت مربیان در انگیزش موفقیت (668/0β) و در تعهد (639/0 β=) در سطح آلفای 05/0=α معنی دار بوده است لذا می‌توان گفت که هوش هیجانی و سبک های رهبری ذکر شده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی‌گیران نخبه ایران تاثیر معنی داری دارد .

مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

ناصر بای; امیرحسین منظمی; اکرم اصفهانی‌نیا; زهرا حاجی انزهایی; امیر قنبرپور نصرتی

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 83-98
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.18447.2339

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی شهر گنبدکاووس (6320 مشتری) بود که بر حسب فرمول کوکران، 363 مشتری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، شهرت فلدمن (2014) و وفاداری مشتریان لی (2017) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 84/0 و 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنی‌دار بر شهرت باشگاه دارد (83/0=β، 53/44=t). همچنین اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان مثبت و معنی‌دار بود (33/0=β، 06/4=t). دیگر یافته تحقیق نشان داد که شهرت باشگاه اثری مثبت و معنی‌دار بر وفاداری مشتریان دارد (54/0=β، 92/7=t). در نهایت اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تأیید گردید (07/0=β، 21/2=t). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط باشگاه‌های بدن‌سازی می‌تواند نقش مهمی در شهرت باشگاه و افزایش وفاداری مشتریان آن‌ها ایفا نماید.

ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)

مازیار کلاشی; جواد کریمی; حسین عیدی

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 113-126
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.18516.2345

هدف از پژوهش حاضر ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی، که بخشی از آن طریق توزیع الکترونیکی و مصاحبه به صورت آنلاین و بخشی دیگر از طریق توزیع، به صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند، جمع‌آوری شده است؛ در نهایت تعداد 369 پرسشنامه مبنای تجریه و تحلیل آماری قرارا گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راستنمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت، از نرم افزارهای MAPLE و SHAZAM استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای تعداد افراد خانواده، تأهل، سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت‌بدنی بوده است اما متغیر تحصیلات، درآمد ماهیانه خانواده، جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد 5/66899 تومان در ماه و همچنین ارزش سالانه مشارکت در ورزش 802794 تومان برای هر فرد برآورد گردیده است. در نهایت به برنامه‌ریزان توسعه ورزش پیشنهاد می‌شود جهت افزایش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه

سیروس احمدی; علی خجسته; آزاده علی نژاد

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 127-144
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.19119.2394

چکیده مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه‎های ورزشی قابلیت باشگاه‎ها را در انطباق با شرایط پیچیده محیطی بالا می‎برد و می‎تواند باعث افزایش بهره‎وری در باشگاه‎ها شود. هدف کلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه بود. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‌ صاحبان و مدیران باشگاه‎های خصوصی استان کرمانشاه به تعداد 820 نفر بود و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 261 نفر بدست آمد که از طریق روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری(علوی شاد، 1387)، پرسشنامه بهره‎وری سازمانی (اسدی، 1380) و پرسشنامه تمایل حضور مجدد مشتریان (لیم،2006) استفاده شد که پس از اطمینان از روایی، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 79/0 و 74/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنوف و مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه تاثیر معنی‎داری دارد (85/0= β)و( 43/0= β). بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که حضور مجدد مشتریان در باشگاه‎هاى ورزشى نه تنها به اعتبار باشگاه ها می‎افزاید، بلکه موجب سودهى و بهره وری بیشتر باشگاه ها نیز مى‎باشد. واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، بهره‎وری، تمایل حضور مجدد مشتریان، باشگاه‎های ورزشی

مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

مرجان صفاری; رسول نوروزی سید حسینی; فرهاد شوری

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 145-160
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.19830.2430

رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوب‌ترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است. هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها از نوع ‌توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌آماری تحقیق، تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقلال خوزستان و پرسپولیس) بودند. تعداد 381 نفر از تماشاگران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه‌گیری دردسترس پرسشنامه‌ها در میان نمونه توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه لی (2009) با 5 متغیر (انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت و رفتار‌آتی) و 31 گویه بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از صاحب‌نظران بررسی شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد 40 درصد از تغییرات رضایت و 42 درصد از تغییرات رفتارآتی از طریق تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه قابل تبیین است. همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (061/0 SRMR). نتایج تحقیق نشان داد؛ وجود انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگرن ورزشی، رضایت و رفتارآتی را به دنبال دارد. وجود ادراک مثبت از انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد ازگردشگری؛ رضایت و وفاداری بیشتری را به رفتار آتی برای گردشگران ورزشی به همراه دارد.

تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

علیرضا دبیر

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 161-175
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.19898.2442

چکیده هدف از این تحقیق، تعیین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار بود و تعداد آن 82 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (83/0=α) تأیید شد. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. راهبردهای تدوین شده شامل بهره‌گیری از ارتباطات بین‌المللی جهت کسب میزبانی رویدادها و برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری، بهره‌مندی از رویکرد استعدادیابی جهت بسترسازی تیم‌های ملی در رشته‌ها و رده‌های مختلف با توجه به وفور علاقمندان، محتواسازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای به منظور دانش‌افزایی جامعه هدف و ترویج و توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، بهره‌گیری از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور خودکفایی فدراسیون، احداث، تجهیز، نوسازی و نگهداری پیست‌ها و اماکن ورزشی و توسعه فعالیت‌ها، شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و برنامه‌ای جهت انسجام و نظم‌بخشی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی – ایرانی، ایجاد هم‌افزایی ملی دستگاه‌ها و نهادهای همگرا به منظور اشاعه و ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی بود.

تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

اسفندیار خسروی زاده; جمال لطیفی; عزت اله شاهمنصوری

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (علمی- پژوهشی), دوره 9, شماره 17, صفحه 177-190
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22084/smms.2019.15802.2167

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان اصلی این هیات ورزشی بودند که 170 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده-ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شدند. داده‌ها از طریق ماتریس‌های SWOT، ارزیابی عوامل راهبردی‌، TOWS، QSPM و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این هیات دارای 10 قوت و 13 ضعف است و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می‌باشد. بر این اساس، 8 راهبرد WO، 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST و 1 راهبرد WT برای آن تدوین گردید. لیکن، چون این هیات از نظر راهبردی در موقعیت WO قرار داشت، راهبردهای WO آن اولویت‌بندی شدند. بعلاوه، به تدوین بیانیه‌های رسالت و چشم‌انداز، ارزش‌های محوری، حوزه‌های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت آن مبادرت گردید. در مجموع، از نظر محیط درونی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان در موضع ضعف و از نظر محیط بیرونی دارای فرصت است. از این رو، پیشنهاد می‌شود این هیات ابتدا راهبردهای WO و سپس سایر راهبردها را در قالب برنامه‌های عملیاتی مناسب اجرا نماید.

ابر کلیدواژگان