پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

سردبير: دکتر علی اصغر رواسی

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: ۱۷۳۵-۵۳۵۴

ايميل:  sa_ahmadi@yahoo.com

وبسایت:  www.sportrc.ir

تعداد شماره ها: 19

تعداد مقالات: 440

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره جاری

سنجش کیفیت خدمات دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

امین دهقان قهفرخی; محمود گودرزی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 9-21

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خدمات دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعة آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی بودند که با توجه به تفاوت سطح انتظارات، به دو دسته دانشجویانی که چند مقطع را در دانشگاه تهران گذرانده و دانشجویانی که یک مقطع را گذرانده، تقسیم شدند که در مجموع 100 نفر بودند. نمونه‌گیری از نوع سرشماری بود و در نهایت 90 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق‌ساخته بود که کیفیت خدمات را حول محورهای آموزشی، پژوهشی و اداری-دانشجویی می‌سنجید. در امور آموزشی با الهام از مدل سروکوال کیفیت خدمات در پنج بعد تضمین، پاسخگویی، همدلی، اطمینان و موارد ملموس، مورد سنجش قرار گرفت. در بخش پژوهشی نیز کیفیت خدمات در قالب چهار بخش خدمات رایانه‌ای و اینترنتی، کتابخانه، آزمایشگاه و معاونت پژوهشی بررسی شد. نتایج نشان داد که همة ابعاد کیفیت خدمات آموزشی بالاتر از سطح متوسط است و در بسیاری از موارد نیز از سطح مطلوبی برخوردار است. در بین ابعاد کیفیت خدمات امور آموزشی طبق مدل سروکوال، بعد موارد ملموس بیشترین میانگین و بعد پاسخگویی کمترین میانگین را داشت. در بخش تعیین کیفیت خدمات امور پژوهشی مشخص شد که کلیة مؤلفه‌ها در سطحی بالاتر از متوسط ارزیابی شده بودند. در بخش کیفیت خدمات امور اداری و دانشجویی مشخص شد که برخلاف امور آموزشی و پژوهشی، در چندین مورد کیفیت خدمات پایین‌تر از متوسط ارزیابی شده بود که نیازمند توجه بیشتر مدیریت و کارکنان است.

مقایسة آثار دو تواتر تمرین هوازی هم‌حجم و بی‌تمرینی متعاقب با آن بر ترکیب ‌بدن، کنترل متابولیکی و سطوح هورمون‌های رزیستین و آدیپونکتین در زنان

علی رجبی; معرفت سیاه کوهیان; علی اکبرنژاد; مرتضی یاری

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 23-35

  هدف از پژوهش حاضر مقایسة اثر دو فرکانس تمرین هوازی هم‌حجم و بی‌تمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون‌های رزیستین و آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکولزیله، مقاومت به انسولین و ترکیب ‌بدن زنان چاق دیابتی نوع دو بود. بدین‌منظور 36 زن چاق دیابتی نوع دو به‌صورت تصادفی به سه گروه مساوی 12 نفره (یک=تمرین با تواتر کم، دو=تمرین با تواتر بالا و سه=کنترل) تقسیم شدند. گروه یک و دو به مدت 8 هفته (یک=3 جلسه و دو= 6 جلسه در هفته، با حجم یکسان) تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند. نمونه‌گیری‌های خونی، متغیرهای آنتروپومتری و عملکردی در سه مرحلة پیش‌آزمون، 48 ساعت بعد و دو هفته پس از آخرین جلسة تمرینی سنجش شدند. از آزمون تی ‌همبسته برای مقایسة درون‌گروهی و برای بررسی اختلاف‌های بین‌گروهی از آزمون آنکوا استفاده شد. نتایج درون‌گروهی نشان داد پس از گذشت 8 هفته مداخلة ورزشی متغیرهای وزن، چربی بدن، شاخص تودة بدنی، آدیپونکتین، گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله در گروه یک و رزیستین، انسولین، مقاومت به انسولین و اکسیژن ‌مصرفی بیشینه در هر دو گروه تجربی کاهش معنا‌داری داشتند (05/0P). همچنین نتایج آزمون آنکوا نشان‌دهندة اختلاف معنا‌دار بین گروه‌های مورد مطالعه در تمامی متغیرهای تحقیق در مرحلة پس‌آزمون (05/0P) و در چربی بدنی، شاخص تودة بدنی، آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در مرحلة ماندگاری بود (05/0P). با توجه به نتایج تحقیق حاضر تمرین با مدت زمان طولانی‌تر نسبت به تکرار بیشتر تمرینات کوتاه‌مدت فیزیکی می‌تواند موجب کنترل بهتر بیماری دیابت نوع دو به‌ویژه در افراد چاق شود.

رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران درورزش

احمدعلی آصفی; فاطمه سپاهی بادجانی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 37-45

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران در ورزش است. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق 1030 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه بود که از این تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که در اختیار 8 نفر از استادان و متخصصان حوزۀ فرهنگی و تربیت بدنی قرار گرفت و روایی صوری و محتوی آن تأیید شد. روایی سازۀ آن نیز بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعۀ مقدماتی با 30 نفر از پاسخگویان بررسی و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 84/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (جداول و ...) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن) صورت گرفت. نتایج نشان داد بین سرمایۀ فرهنگی و سه بعد آن با مشارکت دختران در ورزش رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین‌معنی که با افزایش سرمایۀ فرهنگی دختران سطح مشارکت در ورزش آنان نیز افزایش می‌یافت.

تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن MST1 و MAFbx عضلة EDL موش‌های پیر

عبدالرضا کاظمی; طاهره دهش

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 47-58

 هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های MST1 و MAFbx در عضلة EDL موش‌های پیر C57bl/6 بود. بدین‌منظور، 28 سر موش C57bl/6 پیر (14=n) و بالغ (14=n) در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند که گروه‌های تمرین بعد از یک هفته آشناسازی در برنامة 4 هفته تمرین تناوبی شدید شرکت کردند و 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی قربانی شدند و عضلة EDL استخراج و به‌وسیلة روش Real-time Pcr بیان ژن‌های MST1 و MAFbx اندازه‌گیری شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که پیری به‌طور معنا‌داری بیان ژن MST1 و MAFbx را افزایش می‌دهد (به‌ترتیب 001/0=P، 028/0=P). از طرف دیگر، 4 هفته تمرین تناوبی شدید سبب کاهش معنا‌دار بیان ژن MST1 (05/0≥P) و کاهش غیرمعنا‌دار MAFbx (05/0≤P)در موش‌های پیر شد. علاوه‌بر این کاهش این دو ژن در گروه بالغ غیرمعنا‌دار بود. همچنین کاهش معنا‌داری در وزن عضله EDL در موش‌های پیر مشاهده شد (032/0=p) هرچند تمرین تناوبی شدید در دوران پیری توانسته بود میزان آتروفی را کند، کند. علاوه‌بر این نشان داده شد که پیری و تمرین بر MST1 اثر تعاملی دارند (001/0=P)، ولی اثر تعاملی این دو عامل بر MAFbx مشاهده نشد (185/0=P). بنابراین، بالا رفتن سن همراه با افزایش در بیان ژن‌های MST1 و MAFbx است که احتمالاً می‌توانند در تغییرات تودة عضلانی همراه با افزایش سن درگیر باشند. با توجه به اینکه تمرینات با شدت بالا بیان این ژن‌ها را کاهش می‌دهد، ممکن است بتوان از این تمرینات در دوران سالمندی به‌منظور حفظ تودة عضلانی استفاده کرد.

تأثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی

محمدرضا برومند; سید عماد حسینی; علی افروزه

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 59-69

  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش تمام مشتریان فروشگاه­های ورزشی شهر تهران بودند. حجم نمونه 200 نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به‌طور هدفمند در بین مشتریان توزیع شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد تمام ابعاد جو فروشگاهی شامل پاکیزگی، موسیقی، رنگ، نور، چیدمان و دما تأثیر معناداری بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی دارد. ازاین‌رو به فروشندگان محصولات ورزشی پیشنهاد می‌شود با توجه به ماهیت محصولات ورزشی جو فروشگاهی یکپارچه‌ای متناسب با محصول برای تأثیرگذاری بیشتر بر مشتریان ایحاد کنند.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین BDNFدر بیماران مبتلا به HIV

پیمان قاسمی; رضا قراخانلو; سید احمد سید علی نقی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 70-78

  ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) ایجاد می‌شود. درصد زیادی از بیماران مبتلا به HIV دارای اختلالات شناختی – حرکتی مانند زوال عقل و نقص حرکتی‌اند. یکی از علل مشکلات شناختی این بیماران، کاهش فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از مغز (BDNF) است. از سوی دیگر، نشان داده شده است تمرینات مقاومتی، مداخلة مناسبی برای افزایش BDNF است. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی BDNF در بیماران مبتلا به HIV بود. 18بیمار مبتلا به HIV به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. تمرینات گروه مقاومتی سه روز در هفته با کش‌های مقاومتی انجام گرفت. چهار هفتة اول فقط تمرین با کشش و مقاومتی حدود 65 درصد حداکثر یک تکرار بیشینه بود و چهار هفتة دوم تمرین شامل تمرین با کش و مقاومتی برابر 75 درصد یک تکرار بیشینه بود که تمرینات با وزن بدن در چهار هفتة دوم به برنامة تمرین اضافه شد. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از شروع پروتکل ورزشی از سیاهرگ وریدی بیماران نمونة خونی گرفته شد. در این مطالعه از روش الایزا برای ارزیابی سطوح سرمی BDNF استفاده شد. برای تعیین تغییرات متغیر از روش آماری تی زوجی استفاده شد و سطح معنا‌داری 05/0 P≤ در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر میزان سطوح سرمی BDNF در گروه تمرین مقاومتی پس از اجرای دورة تمرینی به‌طور معنا‌داری، حدود 69 درصد، کاهش یافت (01/0P=). با توجه به نتایج پژوهش حاضر به‌نظر می‌رسد تمرین مقاومتی مداخلة مناسبی برای افزایش BDNF و بهبود اختلالات شناختی بیماران مبتلا به HIV نیست.

ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند

مسعود فریدونی; معصومه کلاته سیفری

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 79-87

  هدف از این پژوهش ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری عبارت بود از کلیۀ تماشاچیان یکی از بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس، که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته بودند که تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته‌های مورد نیاز از طریق بهره‌گیری از پرسشنامه به‌دست آمده است. برای تنظیم سؤالات پژوهش، مطالعات موجود در زمینۀ تبلیغات، شخصیت برند و توسعۀ برند بررسی و پس از چندین جلسه مشاوره و بررسی سؤالات توسط گروه پژوهش و اخذ نظر خبرگان، پرسشنامه طراحی شد. برای سنجش روایی سؤالات، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت که روایی محتوا برای پرسشنامه‌ها توسط جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی تعیین و تأیید شد و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت، به‌طوری‌که KMO از 80/0 بیشتر بود. همچنین پایایی سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دارای ضریب اثر 51/0 بر توسعۀ برند و ضریب اثر 55/0 بر شخصیت برند است. همچنین ضریب اثر شخصیت برند بر توسعۀ برند 59/0 به‌دست آمد. در نهایت با توجه به یافته‌های حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان باشگاه‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود عواملمؤثر برشخصیتبرندرا کشف کنند وشیوه‌هایتبلیغاتیبرای توسعۀ برند را مدنظر قرار دهند.

آثار تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا و متوسط بر پروفایل لیپیدی، شاخص گلایسمیک و FGF21 در بیماران دیابتی نوع دو

علی صیدی; داریوش شیخ الاسلامی وطنی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 89-103

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا و متوسط بر کنترل متابولیک مردان دیابتی نوع دو انجام گرفت. 32 مرد دیابتی نوع دو با میانگین سنی 94/1 ±98/47 سال به‌صورت تصادفی به سه گروه، شدت متوسط (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت 60 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه در 3 ست با 12 تکرار)، شدت بالا (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت80 تا 85 درصد یک تکـرار بیشینه در 4 ست با 7 تکرار) و کنترل (بدون هیچ برنامة تمرینی) تقسیم شـدند. نمونة خونی پس از 10 ساعت ناشتایی شبانه، قبل و پس از اتمام برنامة تمرینی اخذ شد. آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر (با تعامل درون‌گروهی – بین‌گروهی) به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. مقاومت به انسولین، تری گلیسرید و شاخص تودة بدنی تغییر معناداری نداشتند. هموگلوبین گلیکوزیله،HDL ،LDL ، درصد چربی و قدرت عضلانی در گروه‌های تجربی، نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافتند. فاکتور رشد فیبروبلاستی 21 در هر دو گروه تجربی در پس‌آزمون افزایشی معنادار داشت که این افزایش نسبت به گروه کنترل نیز معنادار بود. در مجموع می‌توان گفت تمرینات مقاومتی و به‌ویژه تمرینات با شدت بالاتر، در بهبود پروفایل گلایسمیک و لیپیدی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو نقش مؤثری دارد.

تدوین برنامۀ استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل SWOT

مهشید فرزان; زهرا حاجی انزهایی; زینت نیک‌آئین; یوسف باقری

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 105-115

  این تحقیق با هدف تعیین استراتژی‌های توسعۀ رشتۀ شمشیربازی در ایران به روش تحلیلی SWOT انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش 60 نفر از خبرگان شمشیربازی در سطوح استانی، کشوری، بین‌المللی و جهانی بودند و ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. به‌منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق‌تر به اطلاعات، با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی، پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از نظرهای کمیتۀ راهبردی در مورد SWOT به روش دلفی انجام گرفت و مورد تأیید چند تن از استادان صاحب‌نظر و آشنا به ورزش شمشیربازی قرار گرفت. تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد فدراسیون شمشیربازی باید از راهبردهای تدافعی استفاده کند و به تدوین برنامه‌های راهبردی همچون طراحی و ساخت فضاهای ورزشی مناسب این رشته با توجه به مقتضیات فرهنگی اجتماعی تحلیلی بپردازد تا بتواند ضعف را به حداقل برساند و از تهدیدها دوری جوید.

تأثیر چهار هفته تمرین تداومی و تناوبی بر سطوح پروتئین-1 جاذب شیمیایی مونوسیت‌ها در سرم و بافت عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان

سمانه جمالی نژاد; ماندانا غلامی; حسین عابد نطنزی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 117-128

  عوامل التهابی نقش عمده‌ای در گسترش انواع مختلف سرطان و کاشکسی ناشی از سرطان دارند. در مقابل، تمرینات ورزشی می‌تواند تأثیرات ضدالتهابی داشته باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 4 هفته تمرین تداومی و تناوبی بر سطوح MCP-1 در سرم و بافت عضلانی موش‌های مادة حامل تومور پستان بود. 32 سر موش ماده نژاد balb/c به‌صورت تصادفی در چهار گروه کنترل، کنترل توموری، تمرین تداومی+تومور و تمرین تناوبی+تومور قرار گرفتند. برای القای تومور پستان ردة سلول MC4-L2 به موش‌ها تزریق شد. برنامة تمرین تناوبی و تداومی با شدت متوسط به مدت 4 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا شد. با گذشت 48 ساعت از آخرین جلسة تمرین ورزشی، خون‌گیری و جداسازی عضلة دوقلو برای تعیین سطوح MCP-1 به روش الایزا انجام گرفت.  حجم تومور نیز با کولیس دیجیتال اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت. نتایج کاهش معنادار سطوح سرمی MCP-1 در گروه تمرین تداومی و تناوبی و همچنین کاهش معنادار MCP-1 در بافت عضلة دوقلوی گروه تناوبی نسبت به گروه کنترل توموری را نشان داد (05/0P). حجم تومور نیز در هر دو گروه تمرین‌کرده کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل توموری داشت (05/0P)، اما تمرین ورزشی تداومی و تناوبی تأثیری بر وزن عضلة دوقلو نداشت (05/0P). با توجه به یافته‌های حاضر، احتمالاً نقش مثبت تمرینات ورزشی در موش‌های سرطانی تا حدودی به‌واسطة تعدیل عوامل التهابی مانند MCP-1 اعمال می‌شود.

تحلیل مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده با پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

امیر قنبرپور نصرتی; ناصر بای

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 129-141

  هدف از این تحقیق، شناسایی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود. بدین‌منظور از پرسشنامه‌های حمایت سازمانی ادراک‌شدۀ یاواس و باباکوس (2009)، و پیامدهای شغلی کاراتپه (2012) استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان (650N=) بود که 250 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر حمایت سازمانی درک‌شده بر رضایت شغلی (46/0=β، 47/6=t) و عملکرد شغلی (46/0=β، 97/5=t) معلمان تربیت بدنی مثبت و معنادار است. همچنین اثر حمایت سازمانی درک‌شده بر تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی و معنادار بود (36/0- =β، 94/4-=t)؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از معلمان، مقدار تحلیل‌رفتگی شغلی آنها کاهش می‌یابد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که مدیران ستادی ادارات آموزش و پرورش حمایت‌های لازم از معلمان تربیت بدنی را به‌عنوان نقش‌آفرینان مهم رشد و توسعۀ سلامت جامعه داشته باشند.

پاسخ سیستم خودکار قلبی، الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون به تمرین هوازی در شرایط تمرینی مختلف

عسگر ایران پور; لطفعلی بلبلی; سلی٠واحدی نمین

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 143-155

  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر متفاوت اجرای تمرین هوازی کوتاه‌مدت در محیط خشکی و آبی بر مکانیسم‌های کنترل‌کنندة فشار خون است. 30 مرد جوان سالم به‌عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند. سپس تمامی آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در گروه‌های پژوهش (گروه کنترل؛ میانگین ± انحراف معیار، سن 39/1± 8/26سال؛ گروه تمرین هوازی در محیط خشکی؛ 85/1± 9/25 سال و گروه تمرین هوازی در محیط آبی؛ 71/1± 4/ 26سال) تقسیم‌ شدند. گروه‌های مداخله در فعالیت ورزشی هوازی در خشکی و آب با شدت تقریبی 70 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 3 هفته با جلسات متوالی روزانه شرکت کردند. در دورة پیش‌آزمون و بعد از مداخلة تمرینی، تمامی پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب، فشار خون و الکترولیت‌های پلاسما اندازه‌گیری شد. به‌منظور مقایسة تفاوت‌ها در مراحل پژوهش، از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تمرین هوازی در محیط خشکی سبب تفاوت معنا‌دار در شاخص‌های تغییرپذیری ضربان قلب (01/0=P) و تفاوت غیرمعنا‌دار در شاخص‌های الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون می‌شود (05/0≤P). ولی تمرین هوازی در محیط آبی در هیچ‌یک از شاخص‌های تغییرپذیری ضربان قلب، الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون تفاوت معنا‌داری نشان نداد (05/0≤P). به‌طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که اجرای فعالیت ورزشی هوازی در محیط خشکی احتمالاً از مسیر کنترل عصبی سبب اثرگذاری بر سطوح فشار خون می‌شود. با وجود این کنترل اندک سطوح فشار خون متعاقب تمرین هوازی در محیط آبی را نمی‌توان به تغییرات عصبی و الکترولیت‌های پلاسمایی نسبت داد و احتمالاً فاکتورهای اثرگذار دیگری در این زمینه وجود دارند که به بررسی‌های بیشتری نیاز دارند.

تأثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران

اکر٠حسینی; ابراهی٠علی دوست قهفرخی

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره 11, شماره 3, صفحه 157-168

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. این تحقیق در زمرۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی و در گروه پژوهش‌های آمیخته (کیفی، کمی)، و از لحاظ هدف، کاربردی بود. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوایی و مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته با استادان کارآفرینی، تربیت بدنی و مدیران باشگاه‌ها (15نفر( به روش گلوله‌برفی به مؤلفه‌های مهارت‌های کارآفرینی دست یافته و براساس آن پرسشنامۀ مدیران با 51 سؤال تنظیم شد. جامعۀ آماری، باشگاه‌های ورزشی بودند که 300 باشگاه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. در هر باشگاه مدیر پاسخگوی پرسشنامۀ مدیران، و مشتریان همان باشگاه (میانگین 25 تا 35 نفر) پاسخگوی پرسشنامۀ استاندارد رضایت مشتری آمریکایی (ACSI) بودند که در مجموع 6338 نفر را تشکیل می‌دادند. به‌منظور بررسی روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدلسازی معادله‌های ساختاری با به‌کارگیری نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج عاملی تأییدی، روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد. نتایج نشان داد، مهارت‌های کارآفرینی (مهارت‌های شخصی و مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار) بر میزان جذب مشتری تأثیر معناداری داشت، همچنین متغیر پیشگامی بیشترین تأثیر و پس از آن به‌ترتیب متغیرهای بازاریابی، استقلال، برنامه‌ریزی، ارتباطی، تصمیم‌گیری، مرکز کنترل درونی، تجاری‌سازی، ریسک‌پذیری و نوآوری قرار داشت. متغیرهای خلاقیت و توفیق‌طلبی بر جذب مشتری تأثیر معناداری نداشت.

ابر کلیدواژگان