پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران

سردبير: دکتر محمدحسین رضوی

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: ۲۰۰۸-۵۳۹۷

ايميل:  j_sport@umz.ac.ir

وبسایت:  msb.journals.umz.ac.ir

تعداد شماره ها: 21

تعداد مقالات: 302

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

حمید رضا صفری جعفرلو; محمد حسن عبداللهی; امیر قنبرپور

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 15, شماره 29, صفحه 1-15
شناسه ديجيتال (DOI): 10.22080/jsmb.2017.8725.2189

هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی، در دانشجویان دانشگاه شیرازبود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودکه 377 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بمنظور گرد آوری داده های تحقیق از پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت نئو (1994) در قالب 46 گویه؛ وانگیزه مشارکت در ورزش لانسدال و همکاران (2008) در قالب 36 گویه؛ استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی قابل قبولی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری ونرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون مدل تحقیق نشان داد که اثر پنج عامل بزرگ شخصیت شامل برونگرایی(29/0=β، 50/7=t)؛ گشودگی در تجربه(16/0=β، 04/5=t)؛ روانژندی(33/0=β، 76/2=t)؛ توافق پذیری(42/0=β، 56/8=t)؛ و وظیفه مداری(26/0=β، 70/3=t) بر انگیزه مشارکت در ورزش دانشجویان، اثری معنی دار و مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت در مجموع 87 درصد از تغییرات متغیر انگیزه مشارکت در ورزش را تبیین می کنند. با توجه به اثر ویژگی های شخصیتی بر انگیزه مشارکت ورزشی می توان گفت که توجه به ویژگیهای شخصیتی دانشجویان در فرآیند برنامه ریزی ورزشی می تواند مشارکت در ورزش دانشجویان را افزایش دهد.

ابر کلیدواژگان