پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی

محمد علی بشارت; سیده اسما حسینی; هادی بهرامی احسان; حسینعلی جاهد; اکبر نیک پژوه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 7-29

هدف: هدف این پژوهش، طراحی و اجرای یک مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و آزموناثربخشی آن بر ارتقای سلامت روانی و رفتارهای سلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی بود.روش پژوهش: در این پژوهش، ۲۳ نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسه گرو هدرمانی آموزشیشرکت کردند. شرک تکنندگان پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سامت ) HPLH-II ( و مقیاسسلامت روانی ) MHI-28 ( را در مراحل پی شآزمون و پ سآزمون تکمیل کردند.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی می تواند بهزیستی روانی و رفتارهایسلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی را به صورت معنادار ارتقاء دهد.نتیجه گیری: این پژوهش بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش سبک زندگی سالم برای پیشگیری از بیماری های قلبیتأکید م یکند.

«مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

معصومه سعد محمدی; محمدرضا سرمدی; مهران فرج الهی; آرش قربان نیا دلاور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 32-54

کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمیدر خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفیخدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان، اساتید و صاحبنظران در مراکز آموزش عالی مجازی است. حجم نمونهدر بخش اساتید و صاحبنظران 60 نفر و در بخش دانشجویی با کمک فرمول عمومی کوکران، 400 نفر به دست آمد وبه منظور دسترسی به جامعه آماری دانشجویان مورد نظر از روش نمون هگیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جم عآوریاطلاعات پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و پایایی آن نیز 0.70 به دست آمد. نتایج آزمون تی تکنمونه نشان داد که در مجموع وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوۀ یاددهی-یادگیری، محتوای تولید شدهو دسترسی به محتوا، دسترسی به اساتید مناسب است اما از دیدگاه دانشجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی ازلحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق کیفیت خدمات آموزشی در آموزشمجازی کشور مطلوب است.

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری اعضای هیأت علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن(مطالعه موردی، منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامی)

سید محمود صابری; کامران محمد خانی; حمیدرضا آراسته

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 55-80

هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی )منطقه 8( است. جهتتحقق این هدف، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تعداد 80 مولفه استخراج و در قالب یک چارچوب اولیه ارائهگردید. جهت تأیید چارچوب اولیه، پرسشنام های تنظیم و بعد از تأیید روایی و پایایی بین 40 نفر از صاحب نظران حوزهآموزش عالی توزیع شد و داد هها گردآوری گردید.همچنین برای نتیجه گیری بهتر از روش مصاحبه با استادان صاحب نظراستفاده شد. داد ههای گردآوری شده تجزیه و تحلیل شد و چارچوب اولیه مشتمل بر 72 سوال شامل سه عامل اصلی، و 14زیر مولفه تدوین گردید. جهت تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل )فردی، سازمانی، و برون سازمانی( بر بهر هوری اعضایهیأت علمی، پرسشنام های محقق ساخته بر اساس چارچوب اولیه تدوین گردید، و پس از تأیید روایی)قضاوت خبرگان( وپایایی)آلفای کرونباخ 91 / 0( در یک نمونه 361 نفری)تعیین شده از طریق فرمول حجم نمونه(،از طریق نمونه گیری تصادفیطبق های در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد منطقه 8 اجرا شد. از رو شهای آماری و آزمو نهای متفاوت با استفادهاز نر مافزار SPSS22 و 54.LISREL8 به نحوی که ذکر م یشود، استفاد ه گردید: از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهتشناسایی عوامل موثر بر بهر هوری، از آزمون نسبت برای بررسی وضعیت و میزان تاثیر، و از روش تحلیل عاملی تأییدی جهتارائه مدل استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی با بار عاملی 75 / 0 بیشترین میزان تاثیر، عوامل برونسازمانی با بار عاملی 65 / 0 در رتبه دوم و عوامل فردی با بار عاملی 60 / 0 کمترین میزان تاثیر را بر بهر هوری اعضای هیاتعلمی دارند. تحلیل عاملی تأییدی نیز برای تدوین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفت، و در نهایت مدلی مشتمل بر ششبعد اصلی فلسفه، اهداف، مبانی نظری، روشهای ارتقا، فرآیند اجرایی،و بازخورد از مدل ارائه گردید. یکی از کاربردهای مدل جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیأت علمی، کاربست آن جهت ارتقای کیفیت دانشگاهها و بروندا دهای حاصل از آن، یعنیدانشجویان م یباشد که منجر به بهبود کیفیت کار آنها و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهد شد.

بررسی تأثیرآموزش کتاب « تفکر و سبک زندگی » بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت های دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۴ - ۹

عباسعلی رستمی نسب; علی خانه باز; مسعود فضیلت پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 81-105

درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشوراجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبکزندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بودهاست.روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش شاملکلیه دان شآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ بود. نمونه مورد مطالعه شامل 48نفر بود که در قالب ۳ گروه ۱۶ در سه گروه مداخله، شبه مداخله وگواه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخابو جایگزاری شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی 20 سوالی مهارت تفکر و پرسش نامه ی 30 سوالی سبکزندگی استفاده شده است. داد هها با کمک نرم افزار SPSS 21 وبا استفاده ازآماره های توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیلواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته های این مطالعه، نشان دادندکه آموزش تفکر بر یادگیری تفکر و سبک زندگی دان شآموزان مؤثر بوده است.بعلاوه میزان اثربخشی مداخله بر زیرمقیاس های 10 گانه سبک زندگی تفاو تهایی را نشان داد. یافته ها در قالب جایگاهنظری موجود و ادبیات پژوهش تبیین شده اند. بنا بر نتایج، تعمیق و آموزش این گونه دوره های آموزشی و تربیتیتوصیه می شود.

آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد

رضامراد صحرایی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 107-142

ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی یکی از راهبردهای مورد تأکید نقشة جامع علمی کشور برای گسترشزبان فارسی در جهان است. دستیابی به این مهم، مستلزم مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعفبرنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان است. مقالة حاضر، در همین راستا، به مطالعة برنامة درسی و روش تدریسمدرسة المهدی قم، که باسابقه ترین موسسة آموزش زبان فارسی به خارجیان است، پرداخته است. برای این منظور،یک پرسشنامة محقق ساخته مشتمل بر 137 گویه/سؤال طراحی گردید. این سؤالات، بر اساس مجموعة فنون آموزشیِشناخته شده در روش های متداول آموزش زبان دوم/خارجی)لارسن فریمن و .... 2011 ( طراحی گردید هاند و شاخص هاییمثل نقش زبان آموز، نقش معلم، فرآیندهای آموزشی، جایگاه فرهنگ، نوع بازخورد و نحوة ارزشیابی را نشان م یدهند.پس از مشاهدة 60 کلاس آموزشی و ارزیابی هر یک از 137 فن مندرج در پرسشنامه در این کلاس ها، میزان کاربردهر یک از این فنون در قالب نسخه 19 برنامة SPSS محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامة درسیو روش تدریس مدرسة المهدی قم، با سیر تکوینی برنامه های درسی و روش های تدریس همسو است. حذف نسبیدستور در دورة آموزش عمومی این موسسه، و بازگشت آگاهانه به آموزش دستور در دورة تمهیدیه، دقیقا همسو با سیرتکوینی برنامه های درسی است. بعلاوه، آموزش محتوا به زبان فارسی در دورة تمهیدیه و بهر هگیری از محتوا برای تقویتتوانش زبان فارسی دقیقاَ همسو با شیو ههایی مثل غرقه سازی )در رویکرد محتوامحور( و آموزش تکلیف محور است. تنوعفنون آموزشی در مدرسة المهدی قم حاکی از این نکته مهم است که در این مدرسه هم دیدگاه های سنتی، مثل روشدستور-ترجمه، رایج هستند و هم دیدگاه های نوین. این تنوع می تواند یک نقطه قوت منحصربفرد باشد زیرا فارسی آموزانرا متناسب با نوع نظام آموزشی حوز ههای علمیه تربیت م یکند.

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا; محمود کمالی زارچ; شکو راوه نادر

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 144-162

پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه ای نگرش سنج با 63 ماده بود. داده ها با استفاده ازآزمون های همبستگی پیرسون، من ویتنی وکروسکال والیس تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمام عوامل اجتماعیِ موردبررسی، شاملِ فرهنگ، خانواده، گروه های دوستی، ورزش و سرگرمی و ارتباطات و اطلاعات، به ترتیب ذکر شده بیشترینتأثیر را برتعلیم و تربیت دارند و روابط معناداری بین جنسیت و اعتقاد به نقش عامل فرهنگ، وضعیت تاهل و شغل پدرو اعتقاد به نقش عامل خانواده، نوع سکونت با اعتقاد به نقش عامل گروه دوستی در تعلیم و تربیت مشاهده گردید. لذادر نظر گرفتنِ نقش این عوامل در برنامه ربز یهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها توصیه می شود.

رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پرویز عسگری; سمیرا سید اسیابان; آزاده حربی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 163-187

هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویاندانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامههوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیلآماری داد هها از ضریب همبستگی ساده )پیرسون( و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهشنشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود داردp0/0001( و 56 / R=0 ( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجوددارد ) 0001 / p0 و 53 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p0 (در دانشجویان رابطهوجود دارد. ) 0001 / p0 و 42 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p0 (در دانشجویانرابطه وجود دارد ) 0001 / p0 و 40 / R=0 (. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنویدر دانشجویان رابطه وجود دارد.

مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی

محمد علی بشارت; سیده اسما حسینی; هادی بهرامی احسان; حسینعلی جاهد; اکبر نیک پژوه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 7-29

هدف: هدف این پژوهش، طراحی و اجرای یک مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و آزموناثربخشی آن بر ارتقای سلامت روانی و رفتارهای سلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی بود.روش پژوهش: در این پژوهش، ۲۳ نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسه گرو هدرمانی آموزشیشرکت کردند. شرک تکنندگان پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سامت ) HPLH-II ( و مقیاسسلامت روانی ) MHI-28 ( را در مراحل پی شآزمون و پ سآزمون تکمیل کردند.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی می تواند بهزیستی روانی و رفتارهایسلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی را به صورت معنادار ارتقاء دهد.نتیجه گیری: این پژوهش بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش سبک زندگی سالم برای پیشگیری از بیماری های قلبیتأکید م یکند.

«مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

معصومه سعد محمدی; محمدرضا سرمدی; مهران فرج الهی; آرش قربان نیا دلاور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 32-54

کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمیدر خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفیخدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان، اساتید و صاحبنظران در مراکز آموزش عالی مجازی است. حجم نمونهدر بخش اساتید و صاحبنظران 60 نفر و در بخش دانشجویی با کمک فرمول عمومی کوکران، 400 نفر به دست آمد وبه منظور دسترسی به جامعه آماری دانشجویان مورد نظر از روش نمون هگیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جم عآوریاطلاعات پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و پایایی آن نیز 0.70 به دست آمد. نتایج آزمون تی تکنمونه نشان داد که در مجموع وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوۀ یاددهی-یادگیری، محتوای تولید شدهو دسترسی به محتوا، دسترسی به اساتید مناسب است اما از دیدگاه دانشجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی ازلحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق کیفیت خدمات آموزشی در آموزشمجازی کشور مطلوب است.

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری اعضای هیأت علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن(مطالعه موردی، منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامی)

سید محمود صابری; کامران محمد خانی; حمیدرضا آراسته

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 55-80

هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی )منطقه 8( است. جهتتحقق این هدف، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تعداد 80 مولفه استخراج و در قالب یک چارچوب اولیه ارائهگردید. جهت تأیید چارچوب اولیه، پرسشنام های تنظیم و بعد از تأیید روایی و پایایی بین 40 نفر از صاحب نظران حوزهآموزش عالی توزیع شد و داد هها گردآوری گردید.همچنین برای نتیجه گیری بهتر از روش مصاحبه با استادان صاحب نظراستفاده شد. داد ههای گردآوری شده تجزیه و تحلیل شد و چارچوب اولیه مشتمل بر 72 سوال شامل سه عامل اصلی، و 14زیر مولفه تدوین گردید. جهت تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل )فردی، سازمانی، و برون سازمانی( بر بهر هوری اعضایهیأت علمی، پرسشنام های محقق ساخته بر اساس چارچوب اولیه تدوین گردید، و پس از تأیید روایی)قضاوت خبرگان( وپایایی)آلفای کرونباخ 91 / 0( در یک نمونه 361 نفری)تعیین شده از طریق فرمول حجم نمونه(،از طریق نمونه گیری تصادفیطبق های در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد منطقه 8 اجرا شد. از رو شهای آماری و آزمو نهای متفاوت با استفادهاز نر مافزار SPSS22 و 54.LISREL8 به نحوی که ذکر م یشود، استفاد ه گردید: از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهتشناسایی عوامل موثر بر بهر هوری، از آزمون نسبت برای بررسی وضعیت و میزان تاثیر، و از روش تحلیل عاملی تأییدی جهتارائه مدل استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی با بار عاملی 75 / 0 بیشترین میزان تاثیر، عوامل برونسازمانی با بار عاملی 65 / 0 در رتبه دوم و عوامل فردی با بار عاملی 60 / 0 کمترین میزان تاثیر را بر بهر هوری اعضای هیاتعلمی دارند. تحلیل عاملی تأییدی نیز برای تدوین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفت، و در نهایت مدلی مشتمل بر ششبعد اصلی فلسفه، اهداف، مبانی نظری، روشهای ارتقا، فرآیند اجرایی،و بازخورد از مدل ارائه گردید. یکی از کاربردهای مدل جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیأت علمی، کاربست آن جهت ارتقای کیفیت دانشگاهها و بروندا دهای حاصل از آن، یعنیدانشجویان م یباشد که منجر به بهبود کیفیت کار آنها و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهد شد.

بررسی تأثیرآموزش کتاب « تفکر و سبک زندگی » بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت های دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۴ - ۹

عباسعلی رستمی نسب; علی خانه باز; مسعود فضیلت پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 81-105

درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشوراجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبکزندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بودهاست.روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش شاملکلیه دان شآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ بود. نمونه مورد مطالعه شامل 48نفر بود که در قالب ۳ گروه ۱۶ در سه گروه مداخله، شبه مداخله وگواه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخابو جایگزاری شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی 20 سوالی مهارت تفکر و پرسش نامه ی 30 سوالی سبکزندگی استفاده شده است. داد هها با کمک نرم افزار SPSS 21 وبا استفاده ازآماره های توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیلواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته های این مطالعه، نشان دادندکه آموزش تفکر بر یادگیری تفکر و سبک زندگی دان شآموزان مؤثر بوده است.بعلاوه میزان اثربخشی مداخله بر زیرمقیاس های 10 گانه سبک زندگی تفاو تهایی را نشان داد. یافته ها در قالب جایگاهنظری موجود و ادبیات پژوهش تبیین شده اند. بنا بر نتایج، تعمیق و آموزش این گونه دوره های آموزشی و تربیتیتوصیه می شود.

آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد

رضامراد صحرایی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 107-142

ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی یکی از راهبردهای مورد تأکید نقشة جامع علمی کشور برای گسترشزبان فارسی در جهان است. دستیابی به این مهم، مستلزم مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعفبرنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان است. مقالة حاضر، در همین راستا، به مطالعة برنامة درسی و روش تدریسمدرسة المهدی قم، که باسابقه ترین موسسة آموزش زبان فارسی به خارجیان است، پرداخته است. برای این منظور،یک پرسشنامة محقق ساخته مشتمل بر 137 گویه/سؤال طراحی گردید. این سؤالات، بر اساس مجموعة فنون آموزشیِشناخته شده در روش های متداول آموزش زبان دوم/خارجی)لارسن فریمن و .... 2011 ( طراحی گردید هاند و شاخص هاییمثل نقش زبان آموز، نقش معلم، فرآیندهای آموزشی، جایگاه فرهنگ، نوع بازخورد و نحوة ارزشیابی را نشان م یدهند.پس از مشاهدة 60 کلاس آموزشی و ارزیابی هر یک از 137 فن مندرج در پرسشنامه در این کلاس ها، میزان کاربردهر یک از این فنون در قالب نسخه 19 برنامة SPSS محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامة درسیو روش تدریس مدرسة المهدی قم، با سیر تکوینی برنامه های درسی و روش های تدریس همسو است. حذف نسبیدستور در دورة آموزش عمومی این موسسه، و بازگشت آگاهانه به آموزش دستور در دورة تمهیدیه، دقیقا همسو با سیرتکوینی برنامه های درسی است. بعلاوه، آموزش محتوا به زبان فارسی در دورة تمهیدیه و بهر هگیری از محتوا برای تقویتتوانش زبان فارسی دقیقاَ همسو با شیو ههایی مثل غرقه سازی )در رویکرد محتوامحور( و آموزش تکلیف محور است. تنوعفنون آموزشی در مدرسة المهدی قم حاکی از این نکته مهم است که در این مدرسه هم دیدگاه های سنتی، مثل روشدستور-ترجمه، رایج هستند و هم دیدگاه های نوین. این تنوع می تواند یک نقطه قوت منحصربفرد باشد زیرا فارسی آموزانرا متناسب با نوع نظام آموزشی حوز ههای علمیه تربیت م یکند.

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا; محمود کمالی زارچ; شکو راوه نادر

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 144-162

پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه ای نگرش سنج با 63 ماده بود. داده ها با استفاده ازآزمون های همبستگی پیرسون، من ویتنی وکروسکال والیس تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمام عوامل اجتماعیِ موردبررسی، شاملِ فرهنگ، خانواده، گروه های دوستی، ورزش و سرگرمی و ارتباطات و اطلاعات، به ترتیب ذکر شده بیشترینتأثیر را برتعلیم و تربیت دارند و روابط معناداری بین جنسیت و اعتقاد به نقش عامل فرهنگ، وضعیت تاهل و شغل پدرو اعتقاد به نقش عامل خانواده، نوع سکونت با اعتقاد به نقش عامل گروه دوستی در تعلیم و تربیت مشاهده گردید. لذادر نظر گرفتنِ نقش این عوامل در برنامه ربز یهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها توصیه می شود.

رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پرویز عسگری; سمیرا سید اسیابان; آزاده حربی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 163-187

هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویاندانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامههوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیلآماری داد هها از ضریب همبستگی ساده )پیرسون( و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهشنشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود داردp0/0001( و 56 / R=0 ( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p0 ( در دانشجویان رابطه معنی دار وجوددارد ) 0001 / p0 و 53 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح ) 05 / p0 (در دانشجویان رابطهوجود دارد. ) 0001 / p0 و 42 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح ) 05 / p0 (در دانشجویانرابطه وجود دارد ) 0001 / p0 و 40 / R=0 (. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنویدر دانشجویان رابطه وجود دارد.

تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه

منصوره کلهر; گلنار مهران

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 29, صفحه 193-217

تآثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه