پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان

احمد بهپژوه; محسن شکوهی یکتا; فرزانه معتمدی شارک; غلامعلی افروز; باقر غباری بناب

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 7-26

این پژوهش با هدف تعیین روایی، قابلیت اعتماد و ســاختار عاملی پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژةنوجوانان انجام شــده اســت. حجم نمونه شامل 298دانشآموز (158پســر و 140دختر) در دامنۀ سنی 12تا 15سالبودند که از طریق نمونهگیری خوشــهای مرحلهای از بین دانشآموزان دورة اول متوســطه مدارس شــهر تهران انتخابو با پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ برایکل مقیاس در نمونۀ حاضر در دامنۀ 0/80تا 0/92و ضریب اســپیرمن براون مقیاس مذکور در دامنۀ 0/74تا 0/92بهدســت آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی موید این است که ساختار پرسشنامۀ مذکور، برازش قابل قبولی با دادهها دارد وهمبســتگی بین سوالها و مؤلفهها دلیلی بر تایید مدل بوده و سه شاخص نیکویی برازش مدل را تایید میکند. با توجهبه ویژگیهای روانســنجی مطلوب این پرسشــنامه، میتوان با اطمینان از این ابزار برای ارزیابی هوش هیجانی نوجواناناستفاده کرد

تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

نجمه حاجی پور عبایی; محمود ابوالقاسمی; محمد قهرمانی; رضا ساکی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 27-62

با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برایتبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظریموجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر اینالگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه دراختیار 325 نفر از دبیران مدارس متوسطه دولتی )دوره دوم – نظری( شهر کرمان قرار گرفت تا نظر شان را در خصوصوضعیت مدیریت مدارس مشخص نماید.نتایج نشان م یدهد که مدیریت مدارس از نظر 5 مولفه اصلی این مدل شاملکارکردها،دانش،مهارتها،اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تنها در دو بعد اخلاق حرفه ای و ویژگی هایشخصیتی و اخلاقی نمره ای بالاتر از متوسط کسب کرده و در سه بعد دیگر نمره کسب شده پایین تر از میانگین می باشد

آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر اسمعیلی; امید شکری; جلیل فتح ابادی; محمود حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 63-122

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای،هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر، 397 دانشجو) 172 پسر و 225 دختر( که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی )سولومونو راثبلوم، 1984 (، پرسشنامه راهبردها یهای مقابله ای )فولکمن و لازاروس، 1986 (، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی)زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005 (، پرسشنامة سبک های اسنادی )پیترسون، سیمل، بیی‌ر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982 (و پرسشنامة هیجانات پیشرفت )پکران، گوئتز، تیتز و پری، 2005 (، پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون روابط ساختاری درمدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطة بین باورهای خودکارآمدیتحصیلی با راهبردهای مقابله انطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی باراهبردهای مقابلة غیرانطباقی و اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطة راهبردهای مقابلةانطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و معناداربود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رابطة بین راهبردهای مقابله غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و رابطةبین هیجانات پیشرفت منفی با اهمال کاری تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین سبک هایاسنادی برای موقعیت های مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های منفی با اهمال کاریتحصیلی منفی و معنادار بود. در نهایت، نتایج نشان داد که 50 تا 68 درصد از واریانس نمرات اهما لکاری تحصیلی از طریق منابعاطلاعاتی مختلف در الگوهای مفروض تبیین شد. نتیج هگیری: در مجموع نتایج مطالعة حاضر همسو با مجموعه تلاش های مفهومیدر قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پی شبینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلیو اسنادهای علّی، راهبردهای مقابل های و هیجانات پیشرفت از نقش بسیار مهمی برخوردارند.

رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس

موسی جاودان; کبری حاجی علی زاده; امین رفیعی پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 123-145

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونهمورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشندکه از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستیذهنی ) PANAS ( فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) WHOQOL (، سیاهه تجدید نظر شدهسبک های هویت برزونسکی ) ISI6G (، معدل تحصیلی و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ) ASEBQ (بودند.ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازشقابل قبولی برخوردار هستند و همه مسیرهای یاد شده در سطح 0001p / معنی دار بودند. به طور کلی، نتایج نشانداد که بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطهمعن یدار دارد

تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان

محمود شیرازی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 167-186

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانیاستان سیستا نوبلوچستان بود. روش پژوهش حاضر روش توصیفی و جامعه مورد پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسردبیرستان های استان سیستا ن وبلوچستان از یازده شهرستان و بخش های مربوطه به تعداد 36624 نفر بودند. نمونه موردمطالعه 374 دختر و 378 پسر بود. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بامیزان خطای 5 درصد بدست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده گردید. یافته هانشان م یدهد که 1/ 41 درصد از دانش آموزان دبیرستانی مشکوک به اضطراب امتحان می باشند. شیوع اضطراب امتحاندر دختران بیشتر) 5/ 46 ( از پسران ) 7/ 35 ( بود. همچنین میانگین های نمرات اضطراب امتحان در دو گروه دختر و پسر درسطح یک درصد تفاوت معناداری داشت و میانگین نمره اضطراب امتحان دختران بیشتر از پسران بود. ضریب همبستگیپیرسون نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین نتایجرگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی نشان داد که اضطراب امتحان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.

آسیب شناسی مقالات پژوهشی، بررسی موردی؛ مقالات علوم سیاسی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی; شهین دخت پاکزاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 187-204

چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خوددارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها ومعیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند.هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی این مقال هها رانشان دهیم. روش ما در این جا، نخست انتخاب تصادفی ده مقاله و سپس تقلیل آن به پنج مقاله بوده است. مقاله ها را ازحوزه ای انتخاب کردیم که با آن آشنا هستیم )علوم سیاسی( و همه ی آن ها تازه ترین مقاله های منتشر شده در نشریاتعلمی پژوهشی هستند.یافته های ما در این مقاله نشان می دهد که مهم ترین ایراد و آسیب این مقالات نداشتن سهم افزایشی/ افتراقی در آنبا پشتوانه ی عینی و » ادعایی علمی « یا به عبارت دیگر » تز « حوزه است. این مشکل برآمده از این است که مقالات فاقداستدلال های نظری هستند و از این رو، در بهترین حالت وجه ترویجی و مروری دارند. ضمن آنکه در جریان بررسی، بهایرادهای دیگری از آ نها اشاره کرده ایم و به صورت مختصر پیشنهادهای اصلاحی کوتاهی نیز افزوده ایم. نتیجه برآمده ازاین بررسی ساده است: مقاله ای نوآورانه، تأثیرگذار و سودمند است که ادعایی نو و رادیکال با پشتوانه ای از فک تها )تز(داشته باشد و مقالات مورد بررسی ما فاقد این ویژگی مهم هستند.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان

احمد بهپژوه; محسن شکوهی یکتا; فرزانه معتمدی شارک; غلامعلی افروز; باقر غباری بناب

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 7-26

این پژوهش با هدف تعیین روایی، قابلیت اعتماد و ســاختار عاملی پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژةنوجوانان انجام شــده اســت. حجم نمونه شامل 298دانشآموز (158پســر و 140دختر) در دامنۀ سنی 12تا 15سالبودند که از طریق نمونهگیری خوشــهای مرحلهای از بین دانشآموزان دورة اول متوســطه مدارس شــهر تهران انتخابو با پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ برایکل مقیاس در نمونۀ حاضر در دامنۀ 0/80تا 0/92و ضریب اســپیرمن براون مقیاس مذکور در دامنۀ 0/74تا 0/92بهدســت آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی موید این است که ساختار پرسشنامۀ مذکور، برازش قابل قبولی با دادهها دارد وهمبســتگی بین سوالها و مؤلفهها دلیلی بر تایید مدل بوده و سه شاخص نیکویی برازش مدل را تایید میکند. با توجهبه ویژگیهای روانســنجی مطلوب این پرسشــنامه، میتوان با اطمینان از این ابزار برای ارزیابی هوش هیجانی نوجواناناستفاده کرد

تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

نجمه حاجی پور عبایی; محمود ابوالقاسمی; محمد قهرمانی; رضا ساکی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 27-62

با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برایتبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظریموجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر اینالگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه دراختیار 325 نفر از دبیران مدارس متوسطه دولتی )دوره دوم – نظری( شهر کرمان قرار گرفت تا نظر شان را در خصوصوضعیت مدیریت مدارس مشخص نماید.نتایج نشان م یدهد که مدیریت مدارس از نظر 5 مولفه اصلی این مدل شاملکارکردها،دانش،مهارتها،اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تنها در دو بعد اخلاق حرفه ای و ویژگی هایشخصیتی و اخلاقی نمره ای بالاتر از متوسط کسب کرده و در سه بعد دیگر نمره کسب شده پایین تر از میانگین می باشد

آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر اسمعیلی; امید شکری; جلیل فتح ابادی; محمود حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 63-122

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای،هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر، 397 دانشجو) 172 پسر و 225 دختر( که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی )سولومونو راثبلوم، 1984 (، پرسشنامه راهبردها یهای مقابله ای )فولکمن و لازاروس، 1986 (، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی)زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005 (، پرسشنامة سبک های اسنادی )پیترسون، سیمل، بیی‌ر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982 (و پرسشنامة هیجانات پیشرفت )پکران، گوئتز، تیتز و پری، 2005 (، پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون روابط ساختاری درمدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطة بین باورهای خودکارآمدیتحصیلی با راهبردهای مقابله انطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی باراهبردهای مقابلة غیرانطباقی و اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطة راهبردهای مقابلةانطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و معناداربود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رابطة بین راهبردهای مقابله غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و رابطةبین هیجانات پیشرفت منفی با اهمال کاری تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین سبک هایاسنادی برای موقعیت های مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های منفی با اهمال کاریتحصیلی منفی و معنادار بود. در نهایت، نتایج نشان داد که 50 تا 68 درصد از واریانس نمرات اهما لکاری تحصیلی از طریق منابعاطلاعاتی مختلف در الگوهای مفروض تبیین شد. نتیج هگیری: در مجموع نتایج مطالعة حاضر همسو با مجموعه تلاش های مفهومیدر قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پی شبینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلیو اسنادهای علّی، راهبردهای مقابل های و هیجانات پیشرفت از نقش بسیار مهمی برخوردارند.

رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس

موسی جاودان; کبری حاجی علی زاده; امین رفیعی پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 123-145

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونهمورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشندکه از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستیذهنی ) PANAS ( فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) WHOQOL (، سیاهه تجدید نظر شدهسبک های هویت برزونسکی ) ISI6G (، معدل تحصیلی و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ) ASEBQ (بودند.ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازشقابل قبولی برخوردار هستند و همه مسیرهای یاد شده در سطح 0001p / معنی دار بودند. به طور کلی، نتایج نشانداد که بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطهمعن یدار دارد

تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان

محمود شیرازی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 167-186

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانیاستان سیستا نوبلوچستان بود. روش پژوهش حاضر روش توصیفی و جامعه مورد پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسردبیرستان های استان سیستا ن وبلوچستان از یازده شهرستان و بخش های مربوطه به تعداد 36624 نفر بودند. نمونه موردمطالعه 374 دختر و 378 پسر بود. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بامیزان خطای 5 درصد بدست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده گردید. یافته هانشان م یدهد که 1/ 41 درصد از دانش آموزان دبیرستانی مشکوک به اضطراب امتحان می باشند. شیوع اضطراب امتحاندر دختران بیشتر) 5/ 46 ( از پسران ) 7/ 35 ( بود. همچنین میانگین های نمرات اضطراب امتحان در دو گروه دختر و پسر درسطح یک درصد تفاوت معناداری داشت و میانگین نمره اضطراب امتحان دختران بیشتر از پسران بود. ضریب همبستگیپیرسون نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین نتایجرگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی نشان داد که اضطراب امتحان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.

آسیب شناسی مقالات پژوهشی، بررسی موردی؛ مقالات علوم سیاسی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی; شهین دخت پاکزاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 9, شماره 30, صفحه 187-204

چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خوددارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها ومعیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند.هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی این مقال هها رانشان دهیم. روش ما در این جا، نخست انتخاب تصادفی ده مقاله و سپس تقلیل آن به پنج مقاله بوده است. مقاله ها را ازحوزه ای انتخاب کردیم که با آن آشنا هستیم )علوم سیاسی( و همه ی آن ها تازه ترین مقاله های منتشر شده در نشریاتعلمی پژوهشی هستند.یافته های ما در این مقاله نشان می دهد که مهم ترین ایراد و آسیب این مقالات نداشتن سهم افزایشی/ افتراقی در آنبا پشتوانه ی عینی و » ادعایی علمی « یا به عبارت دیگر » تز « حوزه است. این مشکل برآمده از این است که مقالات فاقداستدلال های نظری هستند و از این رو، در بهترین حالت وجه ترویجی و مروری دارند. ضمن آنکه در جریان بررسی، بهایرادهای دیگری از آ نها اشاره کرده ایم و به صورت مختصر پیشنهادهای اصلاحی کوتاهی نیز افزوده ایم. نتیجه برآمده ازاین بررسی ساده است: مقاله ای نوآورانه، تأثیرگذار و سودمند است که ادعایی نو و رادیکال با پشتوانه ای از فک تها )تز(داشته باشد و مقالات مورد بررسی ما فاقد این ویژگی مهم هستند.