پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد

آیت سعادت طلب; کورش فتحی; مقصود فراستخواه; اباصلت خراسانی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 1-45

این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی را با استفادهاز طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصهآموزشعالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی درزمینۀ تحقیقمصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاری باز،محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (عواملفردی: نگرش مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی، توانمندیهای مدیراندانشگاهی و مهارتهای مدیران دانشگاهی و عوامل سازمانی: فرهنگسازمانی، قوانین و مقررات، ساختارسازمانی و منابع مالی و کالبدی)؛ مقوله کانونی (رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازیاعضای هیئتعلمی)؛ راهبردهای بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی (سطح خرد: توجه به شایستهسالاری درمدیریت دانشگاهی، آگاهسازی مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازی و تفویض اختیار و سطح کلان:تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی، استقلال دانشگاهی و بازنگری و پالایش قوانین و مقررات)، زمینه(مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزشعالی و کنش گری اعضای هیئتعلمی)؛ شرایط مداخلهگر (عواملمحیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (پیامد فردی:رضایتمندی و بالارفتن انگیزش اعضای هیئتعلمی و پیامد سازمانی: بهبود کارایی و اثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار وشهرت سازمانی)، فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی و روابطبین ابعاد مختلف آن را منعکس مینمایند.

بررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)

بیتا آجیل چی; یوسف کریمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 47-65

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شغلی کارمندان بود.بدین منظور تعداد 28 نفر از مدیران و 69 نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی1389 به کلیه گویه های پرسشنامه مهارت مدیریت زمان و - واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 90استرس شغلی پاسخ دادند. یافتهها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین مهارت مدیریترابطه معناداری وجود دارد. همچنین در P 0/ زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان در سطح 05خردهمقیاس مهارت مدیریت زمان بین هدفگذاری و تفویض اختیار مدیران با استرس شغلی دروجود دارد. بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ کارمندان رابطه منفی معناداری در سطح 05استرس سازمانی و استرس ماهیت شغلی در کارمندان (در خردهمقیاسهای استرس شغلی) ارتباط منفیوجود دارد؛ اما ارتباط معنیداری بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ معناداری در سطح 05استرس فیزیکی وجود ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهارت مدیریت زمان در مدیران یکمتغیر پیشبینی کننده جهت استرس شغلی در کارمندان است.

مطالعه تطبیقی "سلامت اجتماعی" در مجلات علمی پژوهش های آموزشی داخل و خارج

محمد توکل کوثری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 67-77

سلامت اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در مباحث، نظرات و مطالعات اجتماعی است. این مفهوم همبعد نظری وهم کاربردی تجربی و میدانی دارد. یکی از حوزههایی که هم در سطح جهانی وهم درسطح ایران محل طرح و بهکارگیری سلامت اجتماعی بوده و هست، حوزه آموزش و بالطبع قلمروپژوهشهای آموزشی است. مطالعه دیگری نشان داده است که بهطورکلی ادبیات ایرانی این قلمرو چهدر بعد نظری و جه در بعد کاربردی ضعیف ولی رو به رشد است. مطالعه حاضر در پی ارزیابیوضعیت طرح این مفهوم بهطور مقایسهای در مجلات علمی پژوهشهای آموزشی داخل و خارج ازکشور و بهعنوان نمونه سه مجله مطرح در این قلمرو از ایران، مالزی و آمریکا بوده است. چنانکه دراین مقاله خواهیم دید، پوشش سلامت اجتماعی در کل و نیز به لحاظ محورها و مؤلفهها در مجلهایرانی کمتر از دوتای دیگر است.

بررسی رابطۀ بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضای هیئت علمی

لیلا احمدیان; مصطفی عسگریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 79-93

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروههای آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضایهیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی، استادیار و استاد بوده است که نمونهایبا حجم 70 نفر با استفاده از جدول تاکمن و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و برای« تعهدسازمانی » هالپین و کرافت و OCDQ « جوسازمانی » گردآوری دادهها از دو پرسشنامه توصیفمستقل t آلن ومی یر استفاده شد. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون OCQتجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو گروههای آموزشی بازو بسته با تعهد مستمررابطه معناداری وجود دارد، اما بین جو گروههای آموزشی باز با تعهدسازمانی و هنجاری و عاطفیرابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین جو گروههای آموزشی بسته با تعهدسازمانی و هنجاری وعاطفی رابطه معناداری وجود ندارد.

ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی; بهروز قلایی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 95-110

هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی وپیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به( پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994پاسخ دادند. همچنین، برای اندازهگیری پیشرفتتحصیلی دانشجویان، از معدل نمرات پایانینیمسالهای قبلی و نیمسال کنونی آنها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مدل با دادههای این پژوهشاز برازش کاملی برخوردار است. پیشینۀ تحصیلی، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریقواسطهگری متغیرهای خودکارآمدی و اهداف عملکردی بر پیشرفتتحصیلی بعدی تأثیر معنادار دارد.

نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

علی شیخ الاسلام; کاظم برزگر; ترانه خداویردی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 111-122

هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان به روش نمونهگیریتصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خردهمقیاسپرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990 ) استفاده شد. دادهها با استفادهاز شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ورود تحلیلشدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهی فراشناختی وتفکر انتقادی با نمرة عملکرد تحصیلی رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیلرگرسیون نشان داد که متغیرهای مذکور میتوانند درمجموع 16 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلیرا تبیین نمایند و خودکارآمدی تحصیلی بهترین پیشبینیکنندة عملکرد تحصیلی میباشد.

شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش وپرورش: اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

رضوان حسینقلی زاده; مجید حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 123-154

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویتبندی آنها در اداره کل آموزشوپرورشخراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماریناظر بر کلیه گروههای ذینفع و گروههای ذیصلاح آموزشوپرورش استان، اسناد توسعهآموزشوپرورش نظیر سند ملی و استانی آموزشوپرورش و پژوهشهای انجامشده در واحد کارشناسیتحقیقات میباشد. شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت یابی آنها از طریق مصاحبه گروهی به شیوهبحثهای گروهی متمرکز، نظرخواهی از صاحبنظران تعلیم و تربیت و تحلیل محتوای اسناد توسعهآموزشوپرورش صورت گرفت. بنابر نتایج بهدستآمده، 394 نیاز پژوهشی شناسایی شدند. مهمتریننیازهای پژوهشی از طریق حصول توافق افراد شرکتکننده در جلسات گروههای بحث متمرکز،ارزشیابی پژوهشهای انجامشده، بررسی و داوری اعضای کمیسیون پژوهشی آموزشوپرورش استان ونیز مطابقت با فهرست نیازهای شناساییشده، اولویتبندی شدند که درنهایت 185 اولویت پژوهشیاستخراج شدند.

بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

ابوالفضل بختیاری; الهه سلیمی; رضا نجف بیگی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 155-178

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهرانمیباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوعپیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماریآن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزشوپرورششهر تهران بهصورت خوشهایچندمرحلهای انتخاب شد که تعداد 170 پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمعآوری گردید و نرخبازگشت پرسشنامهها حدود 76 % به دست آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن است که: ویژگیهای شخصیتیبهطور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و واقعبینی به ترتیب بیش ازسایر ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط است. ویژگیهای رهبری بهطور معناداری بااثربخشی مدیران رابطه دارد و برنامهریزی آموزشی، تمرکز بر یادگیری و بهرهگیری از مشارکت والدین،دانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر ویژگیهای رهبری با اثربخشی مدیران در ارتباط است.بین دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران آموزشوپرورش و مدیران مدارس متوسطه در موردویژگیهای شخصیتی و رهبری با اثربخشی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران مدارس بیش ازصاحبنظران معتقدند این ویژگیها با اثربخشی مدیران رابطه دارند.

بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش های موجود

اسماعیل علی سلیمی; زهرا محمدیان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 179-201

فناوری هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری ما اهمیت فزایندهای پیداکرده و زبانآموزانبیشازپیش از فناوری استفاده میکنند. بااینحال در برنامههای تربیت مدرسی زبان، آموزش با استفادهاز فناوری ارتباطات و اطلاعات اغلب نادیده گرفته میشود و وقتی سخن از استفاده از فناوری روزدنیا به میان میآید بیشتر مدرسان نسبت به دانشآموزان خود مهارت و دانش کمتری در این زمینهدارند.نقش فناوری ،« یادگیری زبان با کمک رایانه » مقاله پیش روی با ارائۀ توضیحاتی روشن راجع به مفهومدر آموزش زبان، بررسی نگرشها به فناوری، پیادهسازی فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درسو مهارتها و تجهیزات برای شروع درصدد ایجاد پلی بر این شکاف برآمده است.

نقشفناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریساز دیدگاه معلمان

زهرا رحیمی; گلپر مهرابی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 203-217

پژوهش حاضر به نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه1388 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل معلمان - شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1390دوره متوسطه شهرستان ماسال است که 188 نفر میباشند که به هر 188 نفر پرسشنامه ارائه شد از اینتعداد 164 نفر به پرسشنامه جواب دادند و 24 نفر به دلیلهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند اینپژوهش پیمایشی- توصیفی است؛ در اجرای آن از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته که دارای 21سؤال بسته پاسخ است و برای اندازهگیری نگرش معلمان با استفاده از مقیاس لیکرت درجهبندیشدهاست. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفادهشده. از آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس بهمنظور استخراج و طبقهبندی دادهها درقالب جدولهای توزیع فراوانی از نرمافزار اکسل استفادهشده. آمار استنباطی نظیر آزمون تی تکمتغیری برای تحلیل استنباطی دادهها با نرمافزار اس. پی اس.اس بهکاررفته. در تحلیل و پاسخ به سؤالپژوهشی که: آیا از دیدگاه معلمان، فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس تأثیر دارد؟ نتایج تحلیلآزمونتی تک متغیری نشان داد که تی محاسبهشده برای همه سؤالهای پژوهش بزرگتر است از تیجدول است؛ بنابراین میتوان گفت فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس معلمان نقش دارد.

نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

معصومه سیدی; محمود نجفی; فرحناز کیان ارثی; نسترن سید اسماعیلی قمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 219-240

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساسمؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان اینپژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهۀ سبک هویت برزونسکی و پرسشنامۀ شخصیتی پنج عاملی بود.و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام SPSS دادهها با استفاده از نرمافزارتجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که هم سبک هویت اطلاعاتی و هم هنجاری با روانرنجویرابطه منفی معنادار و با برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و باوجدان بودن رابطه مثبت معناداردارند، اما صرفاً باوجدان بودن و گشودگی در برابر تجربه توانستند این دو سبک هویتی را بهصورتمعناداری پیشبینی کنند. همچنین بین سبک هویت سردرگم – اجتنابی با روان رنجوری رابطه مثبتمعنادار وجود داشت و این ویژگی توانسته این سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کند. بر اساسیافتههای پژوهش حاضر میتوان تا حدی به نوجوانان در دستیابی به هویتی موفق بر اساس مؤلفههایشخصیتیشان یاری رساند.

بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیت مؤسسات و مراکز آموزش عالی: چالش ها و راهکارها

جبرائیل فرزانه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 241-261

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیتمؤسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر باتوجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماریپژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاههای پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی1387-88 بودند، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 400 دانشجو و 50 استاد ازانتخاب شدند. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات موردنیاز از اساتید حیات علمی و دانشجویان،از دو پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در همۀ سؤالاتپژوهشی (تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودآموزی، برنامهریزی درسی، ارزشیابی ومشکلات برونسازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خودارزیابی نمودهاند و اعضای هیئتعلمینیز در این زمینهها بهغیراز مسائل برونسازمانی مشکلات را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند. برایتوسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور زمینههای لازم ارائهشده در زیر را باید تأمین نمود: 1- برایتوسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامههای دولتی کامل ایجاد گردد. 2- برای فعالیت سیستمآموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم استقانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. 4- در سیستم آموزش از راه دوراطلاعات و زیرساختهای ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم آموزش از راه دورروشهای تدریس، روشهای علمی و سایر روشها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم های کنترلفردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.

طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد

آیت سعادت طلب; کورش فتحی; مقصود فراستخواه; اباصلت خراسانی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 1-45

این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی را با استفادهاز طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصهآموزشعالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی درزمینۀ تحقیقمصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاری باز،محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (عواملفردی: نگرش مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی، توانمندیهای مدیراندانشگاهی و مهارتهای مدیران دانشگاهی و عوامل سازمانی: فرهنگسازمانی، قوانین و مقررات، ساختارسازمانی و منابع مالی و کالبدی)؛ مقوله کانونی (رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازیاعضای هیئتعلمی)؛ راهبردهای بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی (سطح خرد: توجه به شایستهسالاری درمدیریت دانشگاهی، آگاهسازی مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازی و تفویض اختیار و سطح کلان:تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی، استقلال دانشگاهی و بازنگری و پالایش قوانین و مقررات)، زمینه(مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزشعالی و کنش گری اعضای هیئتعلمی)؛ شرایط مداخلهگر (عواملمحیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (پیامد فردی:رضایتمندی و بالارفتن انگیزش اعضای هیئتعلمی و پیامد سازمانی: بهبود کارایی و اثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار وشهرت سازمانی)، فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی و روابطبین ابعاد مختلف آن را منعکس مینمایند.

بررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)

بیتا آجیل چی; یوسف کریمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 47-65

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شغلی کارمندان بود.بدین منظور تعداد 28 نفر از مدیران و 69 نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی1389 به کلیه گویه های پرسشنامه مهارت مدیریت زمان و - واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 90استرس شغلی پاسخ دادند. یافتهها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین مهارت مدیریترابطه معناداری وجود دارد. همچنین در P 0/ زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان در سطح 05خردهمقیاس مهارت مدیریت زمان بین هدفگذاری و تفویض اختیار مدیران با استرس شغلی دروجود دارد. بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ کارمندان رابطه منفی معناداری در سطح 05استرس سازمانی و استرس ماهیت شغلی در کارمندان (در خردهمقیاسهای استرس شغلی) ارتباط منفیوجود دارد؛ اما ارتباط معنیداری بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ معناداری در سطح 05استرس فیزیکی وجود ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهارت مدیریت زمان در مدیران یکمتغیر پیشبینی کننده جهت استرس شغلی در کارمندان است.

مطالعه تطبیقی "سلامت اجتماعی" در مجلات علمی پژوهش های آموزشی داخل و خارج

محمد توکل Ú©ÙˆØ «Ø±ÛŒ

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 67-77

سلامت اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در مباحث، نظرات و مطالعات اجتماعی است. این مفهوم همبعد نظری وهم کاربردی تجربی و میدانی دارد. یکی از حوزههایی که هم در سطح جهانی وهم درسطح ایران محل طرح و بهکارگیری سلامت اجتماعی بوده و هست، حوزه آموزش و بالطبع قلمروپژوهشهای آموزشی است. مطالعه دیگری نشان داده است که بهطورکلی ادبیات ایرانی این قلمرو چهدر بعد نظری و جه در بعد کاربردی ضعیف ولی رو به رشد است. مطالعه حاضر در پی ارزیابیوضعیت طرح این مفهوم بهطور مقایسهای در مجلات علمی پژوهشهای آموزشی داخل و خارج ازکشور و بهعنوان نمونه سه مجله مطرح در این قلمرو از ایران، مالزی و آمریکا بوده است. چنانکه دراین مقاله خواهیم دید، پوشش سلامت اجتماعی در کل و نیز به لحاظ محورها و مؤلفهها در مجلهایرانی کمتر از دوتای دیگر است.

بررسی رابطۀ بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضای هیئت علمی

لیلا احمدیان; مصطفی عسگریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 79-93

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروههای آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضایهیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی، استادیار و استاد بوده است که نمونهایبا حجم 70 نفر با استفاده از جدول تاکمن و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و برای« تعهدسازمانی » هالپین و کرافت و OCDQ « جوسازمانی » گردآوری دادهها از دو پرسشنامه توصیفمستقل t آلن ومی یر استفاده شد. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون OCQتجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو گروههای آموزشی بازو بسته با تعهد مستمررابطه معناداری وجود دارد، اما بین جو گروههای آموزشی باز با تعهدسازمانی و هنجاری و عاطفیرابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین جو گروههای آموزشی بسته با تعهدسازمانی و هنجاری وعاطفی رابطه معناداری وجود ندارد.

ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

ابوالقاس٠یعقوبی; بهروز قلایی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 95-110

هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی وپیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به( پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994پاسخ دادند. همچنین، برای اندازهگیری پیشرفتتحصیلی دانشجویان، از معدل نمرات پایانینیمسالهای قبلی و نیمسال کنونی آنها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مدل با دادههای این پژوهشاز برازش کاملی برخوردار است. پیشینۀ تحصیلی، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریقواسطهگری متغیرهای خودکارآمدی و اهداف عملکردی بر پیشرفتتحصیلی بعدی تأثیر معنادار دارد.

نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

علی شیخ الاسلاÙ; کاظ٠برزگر; ترانه خداویردی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 111-122

هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان به روش نمونهگیریتصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خردهمقیاسپرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990 ) استفاده شد. دادهها با استفادهاز شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ورود تحلیلشدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهی فراشناختی وتفکر انتقادی با نمرة عملکرد تحصیلی رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیلرگرسیون نشان داد که متغیرهای مذکور میتوانند درمجموع 16 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلیرا تبیین نمایند و خودکارآمدی تحصیلی بهترین پیشبینیکنندة عملکرد تحصیلی میباشد.

شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش وپرورش: اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

رضوان حسینقلی زاده; مجید حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 123-154

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویتبندی آنها در اداره کل آموزشوپرورشخراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماریناظر بر کلیه گروههای ذینفع و گروههای ذیصلاح آموزشوپرورش استان، اسناد توسعهآموزشوپرورش نظیر سند ملی و استانی آموزشوپرورش و پژوهشهای انجامشده در واحد کارشناسیتحقیقات میباشد. شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت یابی آنها از طریق مصاحبه گروهی به شیوهبحثهای گروهی متمرکز، نظرخواهی از صاحبنظران تعلیم و تربیت و تحلیل محتوای اسناد توسعهآموزشوپرورش صورت گرفت. بنابر نتایج بهدستآمده، 394 نیاز پژوهشی شناسایی شدند. مهمتریننیازهای پژوهشی از طریق حصول توافق افراد شرکتکننده در جلسات گروههای بحث متمرکز،ارزشیابی پژوهشهای انجامشده، بررسی و داوری اعضای کمیسیون پژوهشی آموزشوپرورش استان ونیز مطابقت با فهرست نیازهای شناساییشده، اولویتبندی شدند که درنهایت 185 اولویت پژوهشیاستخراج شدند.

بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

ابوالفضل بختیاری; الهه سلیمی; رضا نجف بیگی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 155-178

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهرانمیباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوعپیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماریآن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزشوپرورششهر تهران بهصورت خوشهایچندمرحلهای انتخاب شد که تعداد 170 پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمعآوری گردید و نرخبازگشت پرسشنامهها حدود 76 % به دست آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن است که: ویژگیهای شخصیتیبهطور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و واقعبینی به ترتیب بیش ازسایر ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط است. ویژگیهای رهبری بهطور معناداری بااثربخشی مدیران رابطه دارد و برنامهریزی آموزشی، تمرکز بر یادگیری و بهرهگیری از مشارکت والدین،دانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر ویژگیهای رهبری با اثربخشی مدیران در ارتباط است.بین دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران آموزشوپرورش و مدیران مدارس متوسطه در موردویژگیهای شخصیتی و رهبری با اثربخشی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران مدارس بیش ازصاحبنظران معتقدند این ویژگیها با اثربخشی مدیران رابطه دارند.

بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش های موجود

اسماعیل علی سلیمی; زهرا محمدیان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 179-201

فناوری هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری ما اهمیت فزایندهای پیداکرده و زبانآموزانبیشازپیش از فناوری استفاده میکنند. بااینحال در برنامههای تربیت مدرسی زبان، آموزش با استفادهاز فناوری ارتباطات و اطلاعات اغلب نادیده گرفته میشود و وقتی سخن از استفاده از فناوری روزدنیا به میان میآید بیشتر مدرسان نسبت به دانشآموزان خود مهارت و دانش کمتری در این زمینهدارند.نقش فناوری ،« یادگیری زبان با کمک رایانه » مقاله پیش روی با ارائۀ توضیحاتی روشن راجع به مفهومدر آموزش زبان، بررسی نگرشها به فناوری، پیادهسازی فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درسو مهارتها و تجهیزات برای شروع درصدد ایجاد پلی بر این شکاف برآمده است.

نقشفناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریساز دیدگاه معلمان

زهرا رحیمی; گلپر مهرابی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 203-217

پژوهش حاضر به نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه1388 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل معلمان - شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1390دوره متوسطه شهرستان ماسال است که 188 نفر میباشند که به هر 188 نفر پرسشنامه ارائه شد از اینتعداد 164 نفر به پرسشنامه جواب دادند و 24 نفر به دلیلهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند اینپژوهش پیمایشی- توصیفی است؛ در اجرای آن از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته که دارای 21سؤال بسته پاسخ است و برای اندازهگیری نگرش معلمان با استفاده از مقیاس لیکرت درجهبندیشدهاست. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفادهشده. از آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس بهمنظور استخراج و طبقهبندی دادهها درقالب جدولهای توزیع فراوانی از نرمافزار اکسل استفادهشده. آمار استنباطی نظیر آزمون تی تکمتغیری برای تحلیل استنباطی دادهها با نرمافزار اس. پی اس.اس بهکاررفته. در تحلیل و پاسخ به سؤالپژوهشی که: آیا از دیدگاه معلمان، فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس تأثیر دارد؟ نتایج تحلیلآزمونتی تک متغیری نشان داد که تی محاسبهشده برای همه سؤالهای پژوهش بزرگتر است از تیجدول است؛ بنابراین میتوان گفت فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس معلمان نقش دارد.

نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

معصومه سیدی; محمود نجفی; فرحناز کیان Ø§Ø±Ø «ÛŒ; نسترن سید اسماعیلی قمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 219-240

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساسمؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان اینپژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهۀ سبک هویت برزونسکی و پرسشنامۀ شخصیتی پنج عاملی بود.و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام SPSS دادهها با استفاده از نرمافزارتجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که هم سبک هویت اطلاعاتی و هم هنجاری با روانرنجویرابطه منفی معنادار و با برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و باوجدان بودن رابطه مثبت معناداردارند، اما صرفاً باوجدان بودن و گشودگی در برابر تجربه توانستند این دو سبک هویتی را بهصورتمعناداری پیشبینی کنند. همچنین بین سبک هویت سردرگم – اجتنابی با روان رنجوری رابطه مثبتمعنادار وجود داشت و این ویژگی توانسته این سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کند. بر اساسیافتههای پژوهش حاضر میتوان تا حدی به نوجوانان در دستیابی به هویتی موفق بر اساس مؤلفههایشخصیتیشان یاری رساند.

بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیت مؤسسات و مراکز آموزش عالی: چالش ها و راهکارها

جبرائیل فرزانه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 23, صفحه 241-261

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیتمؤسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر باتوجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماریپژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاههای پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی1387-88 بودند، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 400 دانشجو و 50 استاد ازانتخاب شدند. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات موردنیاز از اساتید حیات علمی و دانشجویان،از دو پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در همۀ سؤالاتپژوهشی (تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودآموزی، برنامهریزی درسی، ارزشیابی ومشکلات برونسازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خودارزیابی نمودهاند و اعضای هیئتعلمینیز در این زمینهها بهغیراز مسائل برونسازمانی مشکلات را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند. برایتوسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور زمینههای لازم ارائهشده در زیر را باید تأمین نمود: 1- برایتوسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامههای دولتی کامل ایجاد گردد. 2- برای فعالیت سیستمآموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم استقانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. 4- در سیستم آموزش از راه دوراطلاعات و زیرساختهای ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم آموزش از راه دورروشهای تدریس، روشهای علمی و سایر روشها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم های کنترلفردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.