پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی; حسین کارشکی; سید امیر امین یزدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 1-17

چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان س ی نها و سینگ برای جمع آوری داده ها مورداستفاده قرار گرفت. روایی و پایایی این پرسشنامه ها قبلاً احراز شده بود. برای آزمون رابطۀ بینناسازگاری و خودتنظیمی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .،p=0/ یافته ها نشان میدهد که خودتنظیمی با ناسازگاری رابطه منفی معناداری دارد ( 001نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان میدهد خودتنظیمی میتواند ناسازگاری عاطفی .(r= -0/30و اجتماعی را پیش بینی کند. نتایج مقایسه خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسرنشان داد که خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است و دخترانبا توجه به یافته های تحقیق میتوان گفت که در .(p0/ نمرات بالاتری به دست آورده اند ( 05افراد یا محیط هایی که خودتنظیمی بالا است، ناسازگاری کاهش می یابد. بنابراین باید نسبت بهطراحی چنین مح یط ها ی آموزشی اقدام شود و آموزش ها ی خودتنظیمی برای کاهشناسازگاریها در اولویت قرار گیرد.

بررسی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال‌گرایی مثبت و منفی و اهمال‏کاری تحصیلی

لادن هاشمی; مرتضی لطیفیان; مسعود حسین چاری; محبوبه فولادچنگ

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 19-42

هدف پژوهش حاضر شناخت مکانیسم زیربنایی ارتباط سازههای کمال گرایی مثبت و منفی واهمالکاری تحصیلی بود. از این رو نقش سازه ارزش تکلیف به عنوان واسطه ی این ارتباطمورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 850 دانشجوی دختر و پسر دانشگاهآزاد اسلامی واحد ارسنجان بودند. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش مقیاس اهمال کاریتحصیلی، مقیاس های چند بعدی کمال گرایی و خرده مقیاس ارزش تکلیف از پرسشنامهراهبردهای انگیزشی برای یادگیری مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش فرایند آزموناثرات واسطهای با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری و مطابق با مراحل پیشنهادیفرازیر و همکاران ( 2004 ) و هویل و اسمیت ( 1994 ) با کمک نرمافزار لیزرل انجام گرفت .یافته ها نشان داد مدل مفروض با دادههای مشاهده شده برازش مناسبی دارد و کمال گراییمثبت و منفی هم به شیوه مستقیم و هم به شیوه غیر مستقیم (با واسطهگری ارزش تکلیف) براهمالکاری تأثیر میگذارد. به این ترتیب که کمال گرایی مثبت به واسطه افزایش ارزشمندیتکلیف موجب کاهش اهمالکاری تحصیلی میشود و کمال گرایی منفی به واسطه کاهشارزشمندی تکلیف موجب افزایش اهمالکاری تحصیلی میشود..

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکرم درتاج; مهدی لسانی; عباسعلی رستمی نسب

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 43-56

هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطعکارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدفکاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاهشهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشتهروانشناسی به شکل تصادفی انتخاب و سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروهآزمایش و کنترل جایگزین شدند، ازگروههای آزمایش و کنترل پیشآزمونی گرفته شد سپسگروه آزمایش در معرض ده جلسه آموزشی مهارتهای مدیریت زمان قرار گرفتند، ولی گروهکنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند . سپس از اعضا ء گروه های آزمایش و کنترلپسآزمون به عمل آمد تا تأثیر آموزش مشخص شود آزمود نیها پرسشنام ۀ خودکارآمدیعمومی شرر و همکاران( 1982 ) رادردو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند. داده ها بااستفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد کهآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشانداد که این آموزش برخودکارآمدی با توجه به جنسیت تأثیر معناداری نداشته ولی آموزش باتوجه به شبانه یا روزانه بودن برخودکارآمدی تأثیر معناداری داشته است.

رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

جواد حاتمی; مینا پژمان فرد; مهسا صالح نجفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 57-70

چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطهی بین باورهای هوشی، هدفهای پیشرفت و تعلل ورزی دردانشجویان است. به این منظور 280 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران( 150 دختر و 130 پسر )به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامه باورهای هوشی، اهدافپیشرفت و تعللورزی پاسخ دادند . نت ایج نشان داد که بین اهداف تبحری رویکرد وتعللورزی رابطۀ مثبت و معناد ار وجود دارد و بین اهداف رویکرد تسلط و رویکرد اجتناب با تعللورزی رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان دادکه مؤلفه های باورهای هوشی و اهداف پیشرفت قادر به پ یش بین ی تعلل ورزی دانشجویانمیباشد. همچنین نتایج نشان داد که پسران در مؤلفه های تعلل ورزی، اهداف تبحری تسلط،تبحری رویکرد، عملکرد رویکرد، عملکرد اجتناب و باور افزایشی بر دختران برتریدارند.

بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر اضطراب امتحان دانشجویان پسر

جمال سلیمی; رضا محمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 71-84

این مطالعه با منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی حل مسئله براضطراب امتحان دانشجویان پسر1390 انجام شد. شرکتکنندگان در این پژوهش 459 نفر از دانشجویان - در سال تحصیلی 89را (STAI) پسر دانشگاه آزاد واحد سنندج بودند که پرسشنامه اضطراب امتحان اسپلیبرگرتکمیل نمودند. از بین دانشجویان فوق 50 نفر که بالاترین نمره اضطراب امتحان را دارا بودندو برای مرحله دوم پژوهش رضایت داشتند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنت رلجایگزین شدند. سپس گروه آزمایش، طی ده جلسه، هر هفته دو جلسۀ آموزشی پنج مرحله ایدیکسون و گلوور برای بهبود مهارت حل مسئله را دریافت نمودند و در پایان دوره هر دوگروه مجدداً آزمون اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. چهار ماه بعد، قبل از امتحانات ترم دومتحصیلی مجدداً اضطراب امتحان هر دو گروه ارزیابی شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادکه برنامۀ آموزشی باعث کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایش شد . این کاهش درپیگری 4 ماهه هم چنان ثابت باقی ماند.

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان 1389- مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور سال تحصیلی 90

رضا نوروززاده; مهران فرج اللهی; راضیه منصورنیا

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 85-100

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان مدارس1389 م یباش د. این تحقیق به لحاظ هدف، - راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 90کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل ( 3311 نفر دختر و 3561 نفرپسر) دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر نیشابور بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 692نفر ( 351 پسر و 341 نفر دختر ) برآورد گردید و نمونه آماری به شیوه تصافی - طبقه ای انتخاب0 بهره گیری گردید . / شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کوپر اسمیت با ضریب پایایی 87و واریانس چند عاملی استفاده شد. یافتههای پژوهش بیانگر t برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونآن است که آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان تأثیرگذار است و این تأثیر دردختران بیشتر بوده است. همچنین یافته ها مبین آن است که تأثیر آموزش مهارت های زندگی برعزتنفسدانش آموزان بر اساس پایه و مناطق مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. با توجه بهیافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که نظام آموزش و پرورش برای آموزش مهارت های زندگیدانش آموزان تمهیدات و برنامهریزی لازم را به عمل آورد.

رابطهٔ میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس

امین حسینی شاوون; حسینعلی جاهد; فرانک مختاریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 101-131

هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد یریت دانش دردانشگاه تربیت مدرس می باشد. کارکنان ستادی و اعضای هیئت علم ی، جامعۀ آمار یاین پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامهفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد کهفرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش از نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند . همچنینمیان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت، تعلق سازما نی، خلاقی تفردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش رابطۀ معن یداری وجود دارد . اما بینسازش با پدیدة تعارض و استقرار مدیریت دانش رابط ۀ معن یداری نیست . می توانچنین نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی نسبت بهتکنولوژی و امثال آن جایگاه مهم تر ی دارد. بنابراین حفظ و تقویت شاخصه هایفرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویت های دانشگاه تربیت مدرس باشد.

تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی

مقصود امین خندقی; مهوش کاظمی قره چه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 133-154

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاهفردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 13891390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری و روش طبقه ای تصادفی انجام گرفته است. به منظوربررسی نظامند نگرش دانشجویان، از پرسشنامه نگر ش و پرسشنامه مشارکت ال دی قایدیاستفاده گردید. یافته ها در این مطالعه نشان داد که بین نگرش مثبت و منفی دانشجویانمهندسی دوره ها ی الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل د ر میزان مشارکت آنان درمحیط های آموزش الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب که دانشجویان بانگرش مثبت بیشتر، مشارکت بیشتری دارند. همچنین از نظر جنسیت نیز تأثیر ی ب ر نگرشمثبت و منفی و روش تدریس ریاضی و معادلات دیفرانسیل دیده نشد. در ی ادگیری مشارکتینیز تفاوتی بین دختران و پسران نبوده است. علاوه بر آن بین میزان مشارکت با توجه به روشتدریس مثبت و منفی نیز تفاوت معناداری وجود دارد.

نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی; حسین کارشکی; سید امیر امین یزدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 1-17

چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان س ی نها و سینگ برای جمع آوری داده ها مورداستفاده قرار گرفت. روایی و پایایی این پرسشنامه ها قبلاً احراز شده بود. برای آزمون رابطۀ بینناسازگاری و خودتنظیمی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .،p=0/ یافته ها نشان میدهد که خودتنظیمی با ناسازگاری رابطه منفی معناداری دارد ( 001نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان میدهد خودتنظیمی میتواند ناسازگاری عاطفی .(r= -0/30و اجتماعی را پیش بینی کند. نتایج مقایسه خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسرنشان داد که خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است و دخترانبا توجه به یافته های تحقیق میتوان گفت که در .(p0/ نمرات بالاتری به دست آورده اند ( 05افراد یا محیط هایی که خودتنظیمی بالا است، ناسازگاری کاهش می یابد. بنابراین باید نسبت بهطراحی چنین مح یط ها ی آموزشی اقدام شود و آموزش ها ی خودتنظیمی برای کاهشناسازگاریها در اولویت قرار گیرد.

بررسی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال‌گرایی مثبت و منفی و اهمال‏کاری تحصیلی

لادن هاشمی; مرتضی لطیفیان; مسعود حسین چاری; محبوبه فولادچنگ

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 19-42

هدف پژوهش حاضر شناخت مکانیسم زیربنایی ارتباط سازههای کمال گرایی مثبت و منفی واهمالکاری تحصیلی بود. از این رو نقش سازه ارزش تکلیف به عنوان واسطه ی این ارتباطمورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 850 دانشجوی دختر و پسر دانشگاهآزاد اسلامی واحد ارسنجان بودند. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش مقیاس اهمال کاریتحصیلی، مقیاس های چند بعدی کمال گرایی و خرده مقیاس ارزش تکلیف از پرسشنامهراهبردهای انگیزشی برای یادگیری مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش فرایند آزموناثرات واسطهای با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری و مطابق با مراحل پیشنهادیفرازیر و همکاران ( 2004 ) و هویل و اسمیت ( 1994 ) با کمک نرمافزار لیزرل انجام گرفت .یافته ها نشان داد مدل مفروض با دادههای مشاهده شده برازش مناسبی دارد و کمال گراییمثبت و منفی هم به شیوه مستقیم و هم به شیوه غیر مستقیم (با واسطهگری ارزش تکلیف) براهمالکاری تأثیر میگذارد. به این ترتیب که کمال گرایی مثبت به واسطه افزایش ارزشمندیتکلیف موجب کاهش اهمالکاری تحصیلی میشود و کمال گرایی منفی به واسطه کاهشارزشمندی تکلیف موجب افزایش اهمالکاری تحصیلی میشود..

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکر٠درتاج; مهدی لسانی; عباسعلی رستمی نسب

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 43-56

هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطعکارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدفکاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاهشهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشتهروانشناسی به شکل تصادفی انتخاب و سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروهآزمایش و کنترل جایگزین شدند، ازگروههای آزمایش و کنترل پیشآزمونی گرفته شد سپسگروه آزمایش در معرض ده جلسه آموزشی مهارتهای مدیریت زمان قرار گرفتند، ولی گروهکنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند . سپس از اعضا ء گروه های آزمایش و کنترلپسآزمون به عمل آمد تا تأثیر آموزش مشخص شود آزمود نیها پرسشنام ۀ خودکارآمدیعمومی شرر و همکاران( 1982 ) رادردو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند. داده ها بااستفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد کهآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشانداد که این آموزش برخودکارآمدی با توجه به جنسیت تأثیر معناداری نداشته ولی آموزش باتوجه به شبانه یا روزانه بودن برخودکارآمدی تأثیر معناداری داشته است.

رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

جواد حاتمی; مینا پژمان فرد; مهسا صالح نجفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 57-70

چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطهی بین باورهای هوشی، هدفهای پیشرفت و تعلل ورزی دردانشجویان است. به این منظور 280 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران( 150 دختر و 130 پسر )به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامه باورهای هوشی، اهدافپیشرفت و تعللورزی پاسخ دادند . نت ایج نشان داد که بین اهداف تبحری رویکرد وتعللورزی رابطۀ مثبت و معناد ار وجود دارد و بین اهداف رویکرد تسلط و رویکرد اجتناب با تعللورزی رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان دادکه مؤلفه های باورهای هوشی و اهداف پیشرفت قادر به پ یش بین ی تعلل ورزی دانشجویانمیباشد. همچنین نتایج نشان داد که پسران در مؤلفه های تعلل ورزی، اهداف تبحری تسلط،تبحری رویکرد، عملکرد رویکرد، عملکرد اجتناب و باور افزایشی بر دختران برتریدارند.

بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر اضطراب امتحان دانشجویان پسر

جمال سلیمی; رضا محمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 71-84

این مطالعه با منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی حل مسئله براضطراب امتحان دانشجویان پسر1390 انجام شد. شرکتکنندگان در این پژوهش 459 نفر از دانشجویان - در سال تحصیلی 89را (STAI) پسر دانشگاه آزاد واحد سنندج بودند که پرسشنامه اضطراب امتحان اسپلیبرگرتکمیل نمودند. از بین دانشجویان فوق 50 نفر که بالاترین نمره اضطراب امتحان را دارا بودندو برای مرحله دوم پژوهش رضایت داشتند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنت رلجایگزین شدند. سپس گروه آزمایش، طی ده جلسه، هر هفته دو جلسۀ آموزشی پنج مرحله ایدیکسون و گلوور برای بهبود مهارت حل مسئله را دریافت نمودند و در پایان دوره هر دوگروه مجدداً آزمون اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. چهار ماه بعد، قبل از امتحانات ترم دومتحصیلی مجدداً اضطراب امتحان هر دو گروه ارزیابی شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادکه برنامۀ آموزشی باعث کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایش شد . این کاهش درپیگری 4 ماهه هم چنان ثابت باقی ماند.

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان 1389- مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور سال تحصیلی 90

رضا نوروززاده; مهران فرج اللهی; راضیه منصورنیا

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 85-100

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان مدارس1389 م یباش د. این تحقیق به لحاظ هدف، - راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 90کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل ( 3311 نفر دختر و 3561 نفرپسر) دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر نیشابور بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 692نفر ( 351 پسر و 341 نفر دختر ) برآورد گردید و نمونه آماری به شیوه تصافی - طبقه ای انتخاب0 بهره گیری گردید . / شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کوپر اسمیت با ضریب پایایی 87و واریانس چند عاملی استفاده شد. یافتههای پژوهش بیانگر t برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونآن است که آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان تأثیرگذار است و این تأثیر دردختران بیشتر بوده است. همچنین یافته ها مبین آن است که تأثیر آموزش مهارت های زندگی برعزتنفسدانش آموزان بر اساس پایه و مناطق مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. با توجه بهیافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که نظام آموزش و پرورش برای آموزش مهارت های زندگیدانش آموزان تمهیدات و برنامهریزی لازم را به عمل آورد.

رابطهٔ میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس

امین حسینی شاوون; حسینعلی جاهد; فرانک مختاریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 101-131

هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد یریت دانش دردانشگاه تربیت مدرس می باشد. کارکنان ستادی و اعضای هیئت علم ی، جامعۀ آمار یاین پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامهفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد کهفرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش از نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند . همچنینمیان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت، تعلق سازما نی، خلاقی تفردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش رابطۀ معن یداری وجود دارد . اما بینسازش با پدیدة تعارض و استقرار مدیریت دانش رابط ۀ معن یداری نیست . می توانچنین نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی نسبت بهتکنولوژی و امثال آن جایگاه مهم تر ی دارد. بنابراین حفظ و تقویت شاخصه هایفرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویت های دانشگاه تربیت مدرس باشد.

تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی

مقصود امین خندقی; مهوش کاظمی قره چه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 7, شماره 21, صفحه 133-154

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاهفردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 13891390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری و روش طبقه ای تصادفی انجام گرفته است. به منظوربررسی نظامند نگرش دانشجویان، از پرسشنامه نگر ش و پرسشنامه مشارکت ال دی قایدیاستفاده گردید. یافته ها در این مطالعه نشان داد که بین نگرش مثبت و منفی دانشجویانمهندسی دوره ها ی الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل د ر میزان مشارکت آنان درمحیط های آموزش الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب که دانشجویان بانگرش مثبت بیشتر، مشارکت بیشتری دارند. همچنین از نظر جنسیت نیز تأثیر ی ب ر نگرشمثبت و منفی و روش تدریس ریاضی و معادلات دیفرانسیل دیده نشد. در ی ادگیری مشارکتینیز تفاوتی بین دختران و پسران نبوده است. علاوه بر آن بین میزان مشارکت با توجه به روشتدریس مثبت و منفی نیز تفاوت معناداری وجود دارد.