پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

منصوره ابوالحسنی; معصومه اسماعیلی; حسین اسکندری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 9-24

چکیدهیکی از گرایشهای مهم انس انها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزیاست. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط اینجامعۀ جوان، کسب موفقیت در برهههای مختلف زندگی است. پژوهش حاضر، با هد ف مقایس ۀعوامل مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعارههای موفقیت رتبههای برتر، متوسط و پذیرفته نشد گانآزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظور، تعداد 150 نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 1387شامل: 50 نفر رتبههای برتر، 50 نفر رتبههای متوسط و 50 نفر نیز از بین پذیرفتهنشدگان هر پنج گروهآزمایشی، داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 با رتبههای بین 1 تا 20 در گروه برتر، رتبه ها ی بین1000-1500 در گروه متوسط و رتبههای بالاتر از 30000 گروه پذیرفتهنشدگان، به روش نمونهبرداریتصادفی ساده انتخاب شدند. استعارههای آزمودنیها با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی، بررسی وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه پذیرفتهنشدگان کنکور، بیشترین ویژگیهای مؤثر در موفقیت،استرس، اضطراب، ترس و احساس گناه بوده است؛ درحالیکه در گروه رتبههای برتر و متوسط، نشاط،مهارت و درنظرگرفتن جنبههای مهم زندگی، مهمترین ویژگیها را تشکیل میدادند. همچنین به طورخاص در گروه رتبههای برتر، خودتنظیمی، در گروه رتبههای متوسط، خودمثبت انگاری و در گروهپذیرفتهنشدگان، باورهای محدودکننده، مهمترین ویژگی مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت بودند.

جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایۀ دوم دورة متوسطه

زهره نوری; جلیل فتح آبادی; کورش پرند

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 25-40

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نوع جهتگیری هدفی و خودکارامدپنداری دانشآموزان و ارتباطآنان با میزان اضطراب ریاضی در دانشآموزان پایۀ دوم دوران متوسطه رشتههای نظری است. برای انجاماین پژوهش، تعداد 580 نفر از دانشآموزان دختر و پسر رشته ها ی نظری (ریاضی، تجربی، انسانی )دبیرستان های دولتی پنج منطقه از مناطق بیست گانه تهران که با روش خوشه ای تصادفی نمونه گیریشدهاند، شرکت داشتند. برای جمعآوری اطلاعات مربوط به میزان اضطراب ریاضی دانشآموزان از مقیاساضطراب ریاضی بتز استفاده شده است و برای اندازه گیری میزان خودکارامدپنداری دانش آموزان ازپرسشنامۀ خودکارامدی بندورا و نیز برای تشخیص نوع جهت گیری هدف دانش آموزان از پرسشنا مۀمستقل، آزمون همبستگی t جهتگیری هدفی استفاده شده است. برای تحلیل دادهها از روش های آماریپیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اضطراب ریاضیدانشآموزان پایۀ دوم دبیرستان در رشتههای مختلف نظری (ریاضی، تجربی و انسانی ) تفاو ت معنادارداشته است اما بین شرکتکنندگان از نظر میزان اضطراب تفاوت جنسیتی دیده نمی شود . با این حال ،اضطراب ریاضی با جهتگیری هدفی مهارت مدار (اجتنابی و گرایشی) رابطۀ منفی و با جهتگیری هدفیعملکردمدار (اجتنابی و گرایشی) رابطه مثبت معناداری نشان میدهد. همچنین بین جهتگیری هدفی وخودکارامدی دانشآموزان رابطه وجود دارد و می توان براساس نوع جهت گیری هدفی و میزانخودکارامدی دانشآموزان بخشی از اضطراب ریاضی در آنان را پیشبینی کرد.

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری; جواد حاتمی; روحالله اسماعیلی اقدم

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 41-57

چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی انتخابشدند. پرسشنامههای هدف پیشرفت، پرسشنامۀ اهداف جامعهپسند دانشآموزان، مقیاس نگرش کلاسی،مقیاس پایداری در تکلیف و مقیاس چالش برانگیز بودن تکلیف به منظور جمعآوری اطلاعات استفادهآزمونهای تعقیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان ! MANOVA شد. برای تحلیل آماری اطلاعات ازداد که جهتگیری هدف تبحرگرایی دانشآموزان نمونه بالاتر از دانشآموزان عادی بوده است امادانشآموزان مدارس عادی دولتی جهت گیری هدف پیشرفت عملکردگرایی بالاتری نسبت بهدانشآموزان مدارس نمونه داشتند. یافتههای دیگر این پژوهش نشان داد، جهتگیری هدف پیشرفتعملکردگرایی و عملکردگریزی دانشآموزان دختر بالاتر از دانش آموزان پسر بوده است اما درتبحرگرایی با همدیگر تفاوت معناداری ندارند. بالاخره یافتههای این پژوهش نشان داد، دانش آموزاننمونه از لحاظ گرایش به انجام تکالیف چالش برانگیز، رفتار اجتماعی دریافت کمک از دیگران وتمایل به رفتارهای جامعهپسند از دانشآموزان عادی بالاتر بودند.

وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد

محبوبه عارفی; صالح رشید حاجی خواجه لو

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 59-81

چکیدهاین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک ومتفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برایجمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ابعادمحیط فرهنگی در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید بهشتی و تهران ) تفاوتمعناداری داشت. بررسی ابعاد محیط فرهنگی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیو دانشگاه تهران، نشاندهندة تفاوت آماری معنادار بین ابعاد فاصلۀ قدرت و جمعگرایی فردگرایی وعدم تفاوت آماری معنادار در بین ابعاد مردگرایی زنگرایی و پرهیز از عدم قطعیت بوده است.

پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی

زهرا پوریاسین; فریده یوسفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 83-113

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی و نیزبررسی نقش تعدیلکنندگی جنسیت در رابطۀ بین این متغیرها در گروهی از دبیران دبیرستانها ی شهرشیراز بود. برای این منظور 145 دبیر مرد و 155 دبیر زن پرسشنامۀ هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام،گاسلینگ، رینتفرو و سوان، 2003 ) و پرسشنام ۀ ،TIPI) 2001 )، پرسشنامۀ 10 گویه ای شخصیتاسپکتر، 1985 ) را تکمیل کردند. یافتهها نشان دادند که هوش عاطفی و برخی از ،JSS) رضایت شغلیعوامل شخصیت، پیش بین های خوبی برای رضایت شغلی دبیران بودند اما جنسیت نقش تعدیلکنندگیدر روابط بین هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی دبیران داشت.

بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

حبیب ا طاهرپور کلانتری; سید محمد زاهدی; حسن دیناروند

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 115-136

چکیدههدف از این مقاله، بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنا ن است .پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ مدل معتبر چارچوب ارزشهای متضاد کامرون و کوئین2006 ) استوار است. در این پژوهش 78 نفر از مدیران مدارس و 211 نفر از معلمان آنان به پرسشنامۀ )سنجش شایستگی مدیران و 211 نفر از معلمان به پرسشنامۀ سنجش عملکرد مدیران پاسخ دادند .جامعۀ آماری این مطالعه از 96 مدیر در 96 مدرسه تشکیل شده است . تحلیل داده ها نشان داد کهمیانگین نظر مدیران و معلمان آنان در مورد میزان شایستگیهای مدیران پایینتر از حد مفروض بوده وبین دیدگاههای آنان نیز تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین میانگین نظر معلمان در مورد میزانعملکرد مدیران پایینتر از حد مفروض بود. به علاوه تحلیل دادهها نشان داد که شایستگیهای مدیرانبر عملکردشان تأثیر دارد و از میان 12 متغیر مفروض در مدل ذکر شده، متغیر مد یریت نوآوریبیشترین تأثیر را بر عملکرد آنان دارد.

تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی

حمیدرضا عریضی; هاجر براتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 137-162

چکیدهپژوهش حاضر تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکردپس از آموزش را مورد بررسی قرار داد. 150 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی به طور تصادفی در سه، گروه، هر گروه شامل 50 نفر گمارده شدند و تحت تأثیر دو نوع مداخله به ترتیب گروه آزمایشی 1گروه آزمایشی با تشویق به انجام خطا و گروه آزمایشی 2، گروه آزمایشی با اجتناب از خطا و گروهشمارة 3، گروه کنترل قرار گرفتند. سپس شرکتکنندگان به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند ازمقیاس خوداثربخشی کوزلوسکی و همکاران ( 2001 ) و مقیاس های ارزشیابی آموزشی شامل دو زیرمقیاس واکنش به آموزش و عملکرد پس از آموزش پاسخ دادند. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیلواریانس چند متغیره و رگرسیون های تعدیلی نشان داد که عملکرد و واکنش شرکت کنندگان به دورةآموزشی در سه گروه در افراد با خوداثربخشی بالا از افراد با خوداثربخشی پایین بالاتر است وخوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در ارزشیابی آموزش تعامل میکنند. بر مبنای یافته های این پژوهشتوصیه هایی در جهت انتخاب کارکنان برای آموزش مبتنی بر شایستگی و مثلاً بر اهمیت شیوة آموزشیتشویق به خطا ارائه شده است .همچنین تلویحاتی برای مدیران و پژوهشگران بعدی در جهتاثربخشی بیشتر و نیز جو سازمانی مناسب عرضه شده است.

آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

رضا محمدی; فرانک مختاریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 163-190

چکیدهپژوهش حاضر، با هدف فراارزشیابی ارزیابی کلان عملکرد در سال 1387 انجام شده و ضمن طراحیپرسشنامۀ آسیب شناسی برای حوزه های ستادی و صف به گردآوری دادهها از 69 حوزه پرداخته است .روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظرات افراد ذیربط مشخص شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها ازطریق روش آمار توصیفی صورت گرفته است. فراارزشیابی صورت گرفته، هفت حوزه را پوشش دادهو نتایج حاصل از آن در قالب جداول توصیفی ارائه شده است. یافتههای کلی آسیب شناسی ارزیابیعملکرد وزارت متبوع، در اکثر موارد حاکی از تناسب نسبی یا عدم تناسب شاخص های عمومی ارزیابیعملکرد با مأموریت و اهداف حوزه های صف وزارت متبوع بوده و تنها در حوز ة ستادی وزارت بامأموریت ها و اهداف وزارت، تناسب داشته است . در خاتمه نیز، راهکارهای اجرایی برای بهبودوضعیت موجود ارزیابی کلان عملکرد وزارت متبوع پیشنهاد شده است.

بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

منصوره ابوالحسنی; معصومه اسماعیلی; حسین اسکندری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 9-24

چکیدهیکی از گرایشهای مهم انس انها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزیاست. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط اینجامعۀ جوان، کسب موفقیت در برهههای مختلف زندگی است. پژوهش حاضر، با هد ف مقایس ۀعوامل مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعارههای موفقیت رتبههای برتر، متوسط و پذیرفته نشد گانآزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظور، تعداد 150 نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 1387شامل: 50 نفر رتبههای برتر، 50 نفر رتبههای متوسط و 50 نفر نیز از بین پذیرفتهنشدگان هر پنج گروهآزمایشی، داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 با رتبههای بین 1 تا 20 در گروه برتر، رتبه ها ی بین1000-1500 در گروه متوسط و رتبههای بالاتر از 30000 گروه پذیرفتهنشدگان، به روش نمونهبرداریتصادفی ساده انتخاب شدند. استعارههای آزمودنیها با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی، بررسی وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه پذیرفتهنشدگان کنکور، بیشترین ویژگیهای مؤثر در موفقیت،استرس، اضطراب، ترس و احساس گناه بوده است؛ درحالیکه در گروه رتبههای برتر و متوسط، نشاط،مهارت و درنظرگرفتن جنبههای مهم زندگی، مهمترین ویژگیها را تشکیل میدادند. همچنین به طورخاص در گروه رتبههای برتر، خودتنظیمی، در گروه رتبههای متوسط، خودمثبت انگاری و در گروهپذیرفتهنشدگان، باورهای محدودکننده، مهمترین ویژگی مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت بودند.

جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایۀ دوم دورة متوسطه

زهره نوری; جلیل فتح آبادی; کورش پرند

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 25-40

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نوع جهتگیری هدفی و خودکارامدپنداری دانشآموزان و ارتباطآنان با میزان اضطراب ریاضی در دانشآموزان پایۀ دوم دوران متوسطه رشتههای نظری است. برای انجاماین پژوهش، تعداد 580 نفر از دانشآموزان دختر و پسر رشته ها ی نظری (ریاضی، تجربی، انسانی )دبیرستان های دولتی پنج منطقه از مناطق بیست گانه تهران که با روش خوشه ای تصادفی نمونه گیریشدهاند، شرکت داشتند. برای جمعآوری اطلاعات مربوط به میزان اضطراب ریاضی دانشآموزان از مقیاساضطراب ریاضی بتز استفاده شده است و برای اندازه گیری میزان خودکارامدپنداری دانش آموزان ازپرسشنامۀ خودکارامدی بندورا و نیز برای تشخیص نوع جهت گیری هدف دانش آموزان از پرسشنا مۀمستقل، آزمون همبستگی t جهتگیری هدفی استفاده شده است. برای تحلیل دادهها از روش های آماریپیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اضطراب ریاضیدانشآموزان پایۀ دوم دبیرستان در رشتههای مختلف نظری (ریاضی، تجربی و انسانی ) تفاو ت معنادارداشته است اما بین شرکتکنندگان از نظر میزان اضطراب تفاوت جنسیتی دیده نمی شود . با این حال ،اضطراب ریاضی با جهتگیری هدفی مهارت مدار (اجتنابی و گرایشی) رابطۀ منفی و با جهتگیری هدفیعملکردمدار (اجتنابی و گرایشی) رابطه مثبت معناداری نشان میدهد. همچنین بین جهتگیری هدفی وخودکارامدی دانشآموزان رابطه وجود دارد و می توان براساس نوع جهت گیری هدفی و میزانخودکارامدی دانشآموزان بخشی از اضطراب ریاضی در آنان را پیشبینی کرد.

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحی٠بدری گرگری; جواد حاتمی; روحالله اسماعیلی اقدÙ

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 41-57

چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی انتخابشدند. پرسشنامههای هدف پیشرفت، پرسشنامۀ اهداف جامعهپسند دانشآموزان، مقیاس نگرش کلاسی،مقیاس پایداری در تکلیف و مقیاس چالش برانگیز بودن تکلیف به منظور جمعآوری اطلاعات استفادهآزمونهای تعقیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان ! MANOVA شد. برای تحلیل آماری اطلاعات ازداد که جهتگیری هدف تبحرگرایی دانشآموزان نمونه بالاتر از دانشآموزان عادی بوده است امادانشآموزان مدارس عادی دولتی جهت گیری هدف پیشرفت عملکردگرایی بالاتری نسبت بهدانشآموزان مدارس نمونه داشتند. یافتههای دیگر این پژوهش نشان داد، جهتگیری هدف پیشرفتعملکردگرایی و عملکردگریزی دانشآموزان دختر بالاتر از دانش آموزان پسر بوده است اما درتبحرگرایی با همدیگر تفاوت معناداری ندارند. بالاخره یافتههای این پژوهش نشان داد، دانش آموزاننمونه از لحاظ گرایش به انجام تکالیف چالش برانگیز، رفتار اجتماعی دریافت کمک از دیگران وتمایل به رفتارهای جامعهپسند از دانشآموزان عادی بالاتر بودند.

وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد

محبوبه عارفی; صالح رشید حاجی خواجه لو

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 59-81

چکیدهاین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک ومتفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برایجمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ابعادمحیط فرهنگی در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید بهشتی و تهران ) تفاوتمعناداری داشت. بررسی ابعاد محیط فرهنگی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیو دانشگاه تهران، نشاندهندة تفاوت آماری معنادار بین ابعاد فاصلۀ قدرت و جمعگرایی فردگرایی وعدم تفاوت آماری معنادار در بین ابعاد مردگرایی زنگرایی و پرهیز از عدم قطعیت بوده است.

پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی

زهرا پوریاسین; فریده یوسفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 83-113

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی و نیزبررسی نقش تعدیلکنندگی جنسیت در رابطۀ بین این متغیرها در گروهی از دبیران دبیرستانها ی شهرشیراز بود. برای این منظور 145 دبیر مرد و 155 دبیر زن پرسشنامۀ هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام،گاسلینگ، رینتفرو و سوان، 2003 ) و پرسشنام ۀ ،TIPI) 2001 )، پرسشنامۀ 10 گویه ای شخصیتاسپکتر، 1985 ) را تکمیل کردند. یافتهها نشان دادند که هوش عاطفی و برخی از ،JSS) رضایت شغلیعوامل شخصیت، پیش بین های خوبی برای رضایت شغلی دبیران بودند اما جنسیت نقش تعدیلکنندگیدر روابط بین هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی دبیران داشت.

بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

حبیب ا طاهرپور کلانتری; سید محمد زاهدی; حسن دیناروند

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 115-136

چکیدههدف از این مقاله، بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنا ن است .پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ مدل معتبر چارچوب ارزشهای متضاد کامرون و کوئین2006 ) استوار است. در این پژوهش 78 نفر از مدیران مدارس و 211 نفر از معلمان آنان به پرسشنامۀ )سنجش شایستگی مدیران و 211 نفر از معلمان به پرسشنامۀ سنجش عملکرد مدیران پاسخ دادند .جامعۀ آماری این مطالعه از 96 مدیر در 96 مدرسه تشکیل شده است . تحلیل داده ها نشان داد کهمیانگین نظر مدیران و معلمان آنان در مورد میزان شایستگیهای مدیران پایینتر از حد مفروض بوده وبین دیدگاههای آنان نیز تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین میانگین نظر معلمان در مورد میزانعملکرد مدیران پایینتر از حد مفروض بود. به علاوه تحلیل دادهها نشان داد که شایستگیهای مدیرانبر عملکردشان تأثیر دارد و از میان 12 متغیر مفروض در مدل ذکر شده، متغیر مد یریت نوآوریبیشترین تأثیر را بر عملکرد آنان دارد.

تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی

حمیدرضا عریضی; هاجر براتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 137-162

چکیدهپژوهش حاضر تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکردپس از آموزش را مورد بررسی قرار داد. 150 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی به طور تصادفی در سه، گروه، هر گروه شامل 50 نفر گمارده شدند و تحت تأثیر دو نوع مداخله به ترتیب گروه آزمایشی 1گروه آزمایشی با تشویق به انجام خطا و گروه آزمایشی 2، گروه آزمایشی با اجتناب از خطا و گروهشمارة 3، گروه کنترل قرار گرفتند. سپس شرکتکنندگان به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند ازمقیاس خوداثربخشی کوزلوسکی و همکاران ( 2001 ) و مقیاس های ارزشیابی آموزشی شامل دو زیرمقیاس واکنش به آموزش و عملکرد پس از آموزش پاسخ دادند. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیلواریانس چند متغیره و رگرسیون های تعدیلی نشان داد که عملکرد و واکنش شرکت کنندگان به دورةآموزشی در سه گروه در افراد با خوداثربخشی بالا از افراد با خوداثربخشی پایین بالاتر است وخوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در ارزشیابی آموزش تعامل میکنند. بر مبنای یافته های این پژوهشتوصیه هایی در جهت انتخاب کارکنان برای آموزش مبتنی بر شایستگی و مثلاً بر اهمیت شیوة آموزشیتشویق به خطا ارائه شده است .همچنین تلویحاتی برای مدیران و پژوهشگران بعدی در جهتاثربخشی بیشتر و نیز جو سازمانی مناسب عرضه شده است.

آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

رضا محمدی; فرانک مختاریان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 4, شماره 11, صفحه 163-190

چکیدهپژوهش حاضر، با هدف فراارزشیابی ارزیابی کلان عملکرد در سال 1387 انجام شده و ضمن طراحیپرسشنامۀ آسیب شناسی برای حوزه های ستادی و صف به گردآوری دادهها از 69 حوزه پرداخته است .روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظرات افراد ذیربط مشخص شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها ازطریق روش آمار توصیفی صورت گرفته است. فراارزشیابی صورت گرفته، هفت حوزه را پوشش دادهو نتایج حاصل از آن در قالب جداول توصیفی ارائه شده است. یافتههای کلی آسیب شناسی ارزیابیعملکرد وزارت متبوع، در اکثر موارد حاکی از تناسب نسبی یا عدم تناسب شاخص های عمومی ارزیابیعملکرد با مأموریت و اهداف حوزه های صف وزارت متبوع بوده و تنها در حوز ة ستادی وزارت بامأموریت ها و اهداف وزارت، تناسب داشته است . در خاتمه نیز، راهکارهای اجرایی برای بهبودوضعیت موجود ارزیابی کلان عملکرد وزارت متبوع پیشنهاد شده است.