پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

سعید غیاثی ندوشن; محمد حسن پرداختچی; بهروز دری; مقصود فراستخواه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 7-49

منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزة منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلعدر زمینۀ تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سهمرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمیشامل: شرایط علّی (گفتمان سازی، بینشمندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی )؛ مقول ۀ کانونی(شایسته گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و مح یط حما یتی،مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر (استقلال دانشگاهی) و پیامدها (توانمندساز ی)، فراینداستقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند.

رابطۀ کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریس مؤثر معلمان ابتدایی

دکتر یبژن عبدالهی; علی اکبر سادین

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 51-74

این مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمانمیپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوعهمبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ۀ کرج که بهروش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعاتپرسشنامۀ محققساخته کارکردهای رهبری آموزشی و پرسشنامۀابعاد تدریس مؤثر بودند که برای تعیینروایی صوری آنها از نظرات متخصصان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأ ییدی و برایضریب پایایی و محاسبۀ همسانی درونی گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان میدهد کهکارکردهای رهبری آموزشی مدیران عبارتاند از: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه ای معلمان، رشدحرفه ای معلمان به صورت گروهی، برنامه ریزی درسی و اقدام پژوهی و مؤلفه های تدری سمؤثر معلمانعبارتاند از: تسلط بر محتوی، برنامه ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش های متنوع تدریس،ارزشیابی، مدیریت کلاس، درک تفاوت های فردی، رشد حرفه ای معلم و ارتباط با اولیاء. همچنین ب ینکارکردهای رهبری مدیران با تدریس مؤثر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت ، به منظورپیشبینی تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی از رگرسیون خطی با روش همزماناستفاده شد. نتایج بیانگر تبیین 28 درصد از واریانس تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبریآموزشی بوده است.

بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه رؤسای دانشگاه ها

سید جواد صالحی; احمدرضا روشن; داوود حاتمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 75-100

در مطالعۀ حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفادهاز متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی-سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است : بدونحضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت ،بدون آزادسازی بازار، بدون چارچوبهای نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارج ی،بدون حمایتهای مالی و قانونی از بخش خصوص ی واقع ی، بدون مبا نی نظر ی و نی ز استفاده ازخصوصیسازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارها ی ناش ی ازتقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصیسازیآموزش عالی در کشور ارائه شده است.

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

روشن احمدی; غلامعلی احمدی; گلریز زامیاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 101-126

هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقاتگوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامۀ به کارگیری این سیستم ها انجام شده استکه در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع ومدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شده و مدلی ارائه شده است. مدل حاصل درطی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادی از خبرگان، تغییر یافته و در نهایت، مدل نهایی ار ائ ه شدهاست. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامهای طراحی شد . دانشجویان دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند . پرسشنام ۀ طراحی شده بین دانشجویان دوره هاییادگیری الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباطی بسیار قوی بین رضایت وتمایل به ادامۀ به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی وجود دارد. همچنین، به نظر میرسد در کشور ما درحال حاضر فنّاوری، بعدی است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بر تمایل افرادبه ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دارا است.

بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی; راضیه لطفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 127-145

چکیدهاین مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمارتوصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یکمطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درسآمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی علوم تربیتی کهبرای نخستین بار اقدام به اخذ این درس کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد، 40 نفر در گروه گواهو 40 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. پرسشنامۀ رویکردهای مطالعه نیز توسط هر یک از خردهگروههاتکمیل شد. پس از پایان این مدت آزمونی با سؤالات یکسان از مباحث تدریس شده از هر دو گروهبا روش آماری تحلیل واریانس یک SPSS آزمایش و کنترل گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزارراهه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بینو کنترل وجود دارد (F=39/ و 235 p0/ گروه آموزش فراشناختی به خصوص به شکل گروهی ( 0005و همچنین مشخص شد، افرادی که سبک مطالعۀ راهبردی دارند، صرف نظر از نوع گروهی که در آنقرار گرفته بودند، همبستگی بالاتری با نمرة درس آمار به دست آوردند.

بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان

پروین رضایی; فتانه درتاج

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 147-166

چکیده روند روزافزون مهاجرت و به ژهیو مهاجرت متخصص ، نا مسـئله یا اسـت کـه بسـ اری ی از کشـورها ی جهان را به خود مشغول ساخته است. بررس ی و شناخت نیا موضوع به ژهیو برا ی کشور ایران (از نظر گستردگ ی شاخص مهاجرت متخصصـ نا ) بسـ اری حـائز اهمیـ ت اسـت . یـ ا ن مطالعـه دلایـ ل مهـاجرت متخصصان رانیا ی به خارج از کشور را از دید اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ی کرمـان مـورد بررسـ ی قرار داده است. برای نیا منظور، پرسشنامههای حاو ی عوامل دموگرافیک و 40 ؤس ال مربوط بـه دلایـ ل مهاجرت هیته و در اخت اری 118 نفر از اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان که به صـورت تصـادف ی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. جینتا این مطالعه نشان داد که از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ی کرمان، دلا لی اقتصادی، دلا لی اجتماعی، دلا لی یس اسـ ی، دلایـ ل شـغل و ی دلایـ ل علمـ ی ـ پژوهشـ ی از انگ ها زهی ی مهاجرت متخصصان به خارج از کشور محسوب یم شود اما دلا لی شخص ی نیااز انگ زهی هـا محسوب نمیشود. همچن نی افتی یاهه نیا مطالعه در مورد ترتیب و اولویت دلا مه لی اجرت متخصصـان نشان داد ، از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان، دلا لی مهاجرت متخصصان در اولویـ ت اول، دلا لی شغلی، دلا لی اجتماع و ی دلا لی اقتصـاد و ی در اولویـ ت دوم، دلایـ ل یس اسـ و ی دلایـ ل علمـ و ی پژوهش ی و در اولویت سوم (آخر)، دلا لی شخصی بوده است

تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

شهرزاد بارانی; سیده مریم حسینی لرگانی; کیومرث زرافشانی; علیرضا پورسعید

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 167-194

چکیده هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر فضای کارآفرینی ایجـاد شـده از سـوی دانشـگاه آزاد بـر تمایـل دانشـجویان کشاورزی نسبت به راه اندازی کسب و کارهای خلاق است. جامعۀ آمـار ی تحقیـ ق، دانشـجو انی کشـاورز ی دانشگاه آزاد یالام بودند (320 (که 169 نفر آن از ان طریـ ق جـدول بارتلـت بـه روش نمونـه گیـری تصـادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، تمایل کارآفرینانه دانشجویان در حد متوسطی برآورد شد. مهمتـر نی حمایـ ت- ها ی دانشگاه از ید دگاه فراگیران ار، ائۀ دروس مربوط به کارآفرینی، جلب اعتبار، بازار یابی ایـ جلـب مشـتر ی، نیتأم حمایت مالی مورد ازین فراگیران در راهاندازی یک کسب و کار جد دی و حفظ و گسترش آن بود. مـوارد ه بریاخ علاوهٔ برگزاری بازدیدهای علمـ ی از کسـب و کارهـا ی کارآفرینانـه و دعـوت از کارآفرینـان موفـق، کمتر نی یم زان توجه را در دانشگاه از ید دگاه دانشجو انی به خود اختصاص داده بودند. با ایـن حـال، دانشـگاه بیشترین حمایت خود را بر ارائهٔ دروس مربوط به کارآفرینی در سرفصل های آموزشی متمرکـز کـرده اسـت . جینتا مدلساز ی نشان داد که حمایتهای کارآفرینانه دانشگاه از طر قی نگرش نسبت به کـارآفر ینی و مهـارت - یاه عموم ی اثر ریغ مستق می معنیدار ی بر تما لی دانشجو انی به راهانداز ی کسب و کار دارد. یافته های مطالعـه ٔ حاضر میتواند دستاوردهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی داشته باشد. بدین صـورت، راهکارهـایی بـه منظور ایجاد یک فضای کارآفرینی مساعد برای تقویت نـ یزم ۀ راهانـداز ی کسـب و کارهـای خـلاق از سـوی دانشجویان کشاورزی، پیشنهاد شد

بررسی عوامل عمده کاهش دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ها دانشگاه ی دولتی (مطالعه موردی منطقه هفت)

هدایت تیرگر

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 196-208

چکیده نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ۀ علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، فرصتهای کاریابی دانشآموختگان، منابع کالبدی) در روند کاهش دانشجو به این دانشگاه انجام پذیرفت. تعداد 525 نفر دانشجو و عضو هیئت علمی از منطقه هفت دانشگاه آزاد انتخاب و دادهها از طریق پرسشنامه جمع- آوری و با (آزمون های دو جمله ای و فریدمن) مورد تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج نشان داد که عوامل شهریه و بیعلاقهگی خود دانشجویان و شانس کمتر کاریابی درس آموختگان از دیدگاه گروه نمونه (دانشجویان) ه ب عنوان عوامل عمده کاهش دانشجو به این دانشگاه ارزیابی شده در حالیکه از دیدگاه متخصصان (اعضاء هیئت علمی) عامل شهریه ، امکانات آموزشی ، جایگاه اجتماعی و توان علمی اس اندتا این دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دولتی نامطلوب ارزیابی شده در حالیکه امکانات کالبدی (زیر بنایی) و امکانات رفاهی این دانشگاه بسیار مطلوب تلقی شده است. به منظور افزایش دانشجویان ورودی به این دانشگاه استراتژیهای توسع ۀ امکانات آموزشی و پژوهشی، متعادلسازی شهریه، انطباق با نیازهای بازار کار پیشنهاد شده است

رابطۀ مدیریت اطلاعات و ابعاد سازمانی با بهره‌وری در شبکۀ مشاوران تحصیلی و شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران

محمد امین زارعی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 209-228

چکیدهنیا پژوهش با هدف بررسی رابطۀ یریمد ت اطلاعات و ابعاد سازمان با ی بهـره ور ی در شـبک ۀ مشـاورانادیبن شه دی و امور یا ثارگران انجام شده است. جامع نیاۀ پـژوهش کل ۀیـ مشـاوران مشـغول بـه کـار درسازمان ادیبن شه دی و امور یا ثارگران و مدارس شاهد یش راز هستند که در سال تحص یلی 1389 در محـلخدمت خود در حال فعالیت بودند و تعداد آنها 102 نفر است برای تحل لی و پاسخ گویی بـه سـ ؤالاتپژوهش از روشها ی آماری کای اسکور، یفر دمن و تحل لی رگرسیون چند متغ ریـ ی اسـتفاده شـد . نیبـاهمیت مؤلفهها ی بعد ساختار ی در افزایش بهرهور ی تفاوت معنیدار در سطح 0001/0
 
نیب اهمیت ؤم ها لفه ی بعد محتوایی در افـزا یش بهـره وری زیـ ن تفـاوت معنـ یدار در سـطح 0001/0pمشاهده شد. اهمیت یریمد ت اطلاعات در افزایش بهرهور ی در سطح در 0001/0
 
همچن نی ضریب تعیی ه ب ن دست آمده برای متغیرها ی ابعاد سازمان و ی یریمد ت اطلاعـت در یپـ ش نـ یب یبهرهوری شبک ۀ مشاوران در سطح 0001/0
 
سازمان ی با توجه به اولویتهای مشخص شده پیادهساز ی شوند و همچنین سیستم مـد یریت اطلاعـات یزن در ینا شبکه اعمال شود.

خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

سید محمد طباطبایی نسب; سیدمیثم طباطبایی نسب; محمد علی خاصی; علیرضا سروش محمدآبادی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 229-246

چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابط ۀ بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی با عملکرد تحصـیلی در بـین دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر یزد است. ٔ جامعه آماری این تحقیق، هیکل ٔ دانشآموزان دبیرستان- های پسران ۀ شهر یزد است. از این جامعه نمونه ای به حجم 154 دانشآموز انتخاب شدند و با اسـتفاده از ٔ پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، مقیاس خستگی فیسک و همکاران و معدل دانشآموزان بـه عنـوان شاخص عملکرد تحصیلی، اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه جمعآوری دش . سپس چارچوب مفهومی تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون شد و مـدل پـژوهش مـورد ت أییـد قـرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد هوش هیجانی، مهارت هـای اجتمـاعی و هشیاری اجتماعی با خستگی ذهنی رابط ۀ معنادار و معکوس وجود دارد

تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

سعید ØºÛŒØ§Ø «ÛŒ ندوشن; محمد حسن پرداختچی; بهروز دری; مقصود فراستخواه

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 7-49

منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزة منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلعدر زمینۀ تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سهمرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمیشامل: شرایط علّی (گفتمان سازی، بینشمندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی )؛ مقول ۀ کانونی(شایسته گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و مح یط حما یتی،مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر (استقلال دانشگاهی) و پیامدها (توانمندساز ی)، فراینداستقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند.

رابطۀ کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریس مؤثر معلمان ابتدایی

دکتر یبژن عبدالهی; علی اکبر سادین

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 51-74

این مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمانمیپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوعهمبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ۀ کرج که بهروش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعاتپرسشنامۀ محققساخته کارکردهای رهبری آموزشی و پرسشنامۀابعاد تدریس مؤثر بودند که برای تعیینروایی صوری آنها از نظرات متخصصان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأ ییدی و برایضریب پایایی و محاسبۀ همسانی درونی گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان میدهد کهکارکردهای رهبری آموزشی مدیران عبارتاند از: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه ای معلمان، رشدحرفه ای معلمان به صورت گروهی، برنامه ریزی درسی و اقدام پژوهی و مؤلفه های تدری سمؤثر معلمانعبارتاند از: تسلط بر محتوی، برنامه ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش های متنوع تدریس،ارزشیابی، مدیریت کلاس، درک تفاوت های فردی، رشد حرفه ای معلم و ارتباط با اولیاء. همچنین ب ینکارکردهای رهبری مدیران با تدریس مؤثر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت ، به منظورپیشبینی تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی از رگرسیون خطی با روش همزماناستفاده شد. نتایج بیانگر تبیین 28 درصد از واریانس تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبریآموزشی بوده است.

بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه رؤسای دانشگاه ها

سید جواد صالحی; احمدرضا روشن; داوود حاتمی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 75-100

در مطالعۀ حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفادهاز متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی-سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است : بدونحضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت ،بدون آزادسازی بازار، بدون چارچوبهای نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارج ی،بدون حمایتهای مالی و قانونی از بخش خصوص ی واقع ی، بدون مبا نی نظر ی و نی ز استفاده ازخصوصیسازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارها ی ناش ی ازتقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصیسازیآموزش عالی در کشور ارائه شده است.

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

روشن احمدی; غلامعلی احمدی; گلریز زامیاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 101-126

هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقاتگوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامۀ به کارگیری این سیستم ها انجام شده استکه در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع ومدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شده و مدلی ارائه شده است. مدل حاصل درطی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادی از خبرگان، تغییر یافته و در نهایت، مدل نهایی ار ائ ه شدهاست. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامهای طراحی شد . دانشجویان دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند . پرسشنام ۀ طراحی شده بین دانشجویان دوره هاییادگیری الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباطی بسیار قوی بین رضایت وتمایل به ادامۀ به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی وجود دارد. همچنین، به نظر میرسد در کشور ما درحال حاضر فنّاوری، بعدی است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بر تمایل افرادبه ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دارا است.

بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی; راضیه لطفی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 127-145

چکیدهاین مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمارتوصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یکمطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درسآمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی علوم تربیتی کهبرای نخستین بار اقدام به اخذ این درس کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد، 40 نفر در گروه گواهو 40 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. پرسشنامۀ رویکردهای مطالعه نیز توسط هر یک از خردهگروههاتکمیل شد. پس از پایان این مدت آزمونی با سؤالات یکسان از مباحث تدریس شده از هر دو گروهبا روش آماری تحلیل واریانس یک SPSS آزمایش و کنترل گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزارراهه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بینو کنترل وجود دارد (F=39/ و 235 p0/ گروه آموزش فراشناختی به خصوص به شکل گروهی ( 0005و همچنین مشخص شد، افرادی که سبک مطالعۀ راهبردی دارند، صرف نظر از نوع گروهی که در آنقرار گرفته بودند، همبستگی بالاتری با نمرة درس آمار به دست آوردند.

بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان

پروین رضایی; فتانه درتاج

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 147-166

چکیده روند روزافزون مهاجرت و به ژهیو مهاجرت متخصص ، نا مسـئله یا اسـت کـه بسـ اری ی از کشـورها ی جهان را به خود مشغول ساخته است. بررس ی و شناخت نیا موضوع به ژهیو برا ی کشور ایران (از نظر گستردگ ی شاخص مهاجرت متخصصـ نا ) بسـ اری حـائز اهمیـ ت اسـت . یـ ا ن مطالعـه دلایـ ل مهـاجرت متخصصان رانیا ی به خارج از کشور را از دید اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ی کرمـان مـورد بررسـ ی قرار داده است. برای نیا منظور، پرسشنامههای حاو ی عوامل دموگرافیک و 40 ؤس ال مربوط بـه دلایـ ل مهاجرت هیته و در اخت اری 118 نفر از اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان که به صـورت تصـادف ی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. جینتا این مطالعه نشان داد که از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ی کرمان، دلا لی اقتصادی، دلا لی اجتماعی، دلا لی یس اسـ ی، دلایـ ل شـغل و ی دلایـ ل علمـ ی ـ پژوهشـ ی از انگ ها زهی ی مهاجرت متخصصان به خارج از کشور محسوب یم شود اما دلا لی شخص ی نیااز انگ زهی هـا محسوب نمیشود. همچن نی افتی یاهه نیا مطالعه در مورد ترتیب و اولویت دلا مه لی اجرت متخصصـان نشان داد ، از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان، دلا لی مهاجرت متخصصان در اولویـ ت اول، دلا لی شغلی، دلا لی اجتماع و ی دلا لی اقتصـاد و ی در اولویـ ت دوم، دلایـ ل یس اسـ و ی دلایـ ل علمـ و ی پژوهش ی و در اولویت سوم (آخر)، دلا لی شخصی بوده است

تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلاÙ

شهرزاد بارانی; سیده مری٠حسینی لرگانی; Ú©ÛŒÙˆÙ…Ø±Ø « زرافشانی; علیرضا پورسعید

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 167-194

چکیده هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر فضای کارآفرینی ایجـاد شـده از سـوی دانشـگاه آزاد بـر تمایـل دانشـجویان کشاورزی نسبت به راه اندازی کسب و کارهای خلاق است. جامعۀ آمـار ی تحقیـ ق، دانشـجو انی کشـاورز ی دانشگاه آزاد یالام بودند (320 (که 169 نفر آن از ان طریـ ق جـدول بارتلـت بـه روش نمونـه گیـری تصـادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، تمایل کارآفرینانه دانشجویان در حد متوسطی برآورد شد. مهمتـر نی حمایـ ت- ها ی دانشگاه از ید دگاه فراگیران ار، ائۀ دروس مربوط به کارآفرینی، جلب اعتبار، بازار یابی ایـ جلـب مشـتر ی، نیتأم حمایت مالی مورد ازین فراگیران در راهاندازی یک کسب و کار جد دی و حفظ و گسترش آن بود. مـوارد ه بریاخ علاوهٔ برگزاری بازدیدهای علمـ ی از کسـب و کارهـا ی کارآفرینانـه و دعـوت از کارآفرینـان موفـق، کمتر نی یم زان توجه را در دانشگاه از ید دگاه دانشجو انی به خود اختصاص داده بودند. با ایـن حـال، دانشـگاه بیشترین حمایت خود را بر ارائهٔ دروس مربوط به کارآفرینی در سرفصل های آموزشی متمرکـز کـرده اسـت . جینتا مدلساز ی نشان داد که حمایتهای کارآفرینانه دانشگاه از طر قی نگرش نسبت به کـارآفر ینی و مهـارت - یاه عموم ی اثر ریغ مستق می معنیدار ی بر تما لی دانشجو انی به راهانداز ی کسب و کار دارد. یافته های مطالعـه ٔ حاضر میتواند دستاوردهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی داشته باشد. بدین صـورت، راهکارهـایی بـه منظور ایجاد یک فضای کارآفرینی مساعد برای تقویت نـ یزم ۀ راهانـداز ی کسـب و کارهـای خـلاق از سـوی دانشجویان کشاورزی، پیشنهاد شد

بررسی عوامل عمده کاهش دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ها دانشگاه ی دولتی (مطالعه موردی منطقه هفت)

هدایت تیرگر

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 196-208

چکیده نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ۀ علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، فرصتهای کاریابی دانشآموختگان، منابع کالبدی) در روند کاهش دانشجو به این دانشگاه انجام پذیرفت. تعداد 525 نفر دانشجو و عضو هیئت علمی از منطقه هفت دانشگاه آزاد انتخاب و دادهها از طریق پرسشنامه جمع- آوری و با (آزمون های دو جمله ای و فریدمن) مورد تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج نشان داد که عوامل شهریه و بیعلاقهگی خود دانشجویان و شانس کمتر کاریابی درس آموختگان از دیدگاه گروه نمونه (دانشجویان) ه ب عنوان عوامل عمده کاهش دانشجو به این دانشگاه ارزیابی شده در حالیکه از دیدگاه متخصصان (اعضاء هیئت علمی) عامل شهریه ، امکانات آموزشی ، جایگاه اجتماعی و توان علمی اس اندتا این دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دولتی نامطلوب ارزیابی شده در حالیکه امکانات کالبدی (زیر بنایی) و امکانات رفاهی این دانشگاه بسیار مطلوب تلقی شده است. به منظور افزایش دانشجویان ورودی به این دانشگاه استراتژیهای توسع ۀ امکانات آموزشی و پژوهشی، متعادلسازی شهریه، انطباق با نیازهای بازار کار پیشنهاد شده است

رابطۀ مدیریت اطلاعات و ابعاد سازمانی با بهره‌وری در شبکۀ مشاوران تحصیلی و شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران

محمد امین زارعی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 209-228

چکیدهنیا پژوهش با هدف بررسی رابطۀ یریمد ت اطلاعات و ابعاد سازمان با ی بهـره ور ی در شـبک ۀ مشـاورانادیبن شه دی و امور یا ثارگران انجام شده است. جامع نیاۀ پـژوهش کل ۀیـ مشـاوران مشـغول بـه کـار درسازمان ادیبن شه دی و امور یا ثارگران و مدارس شاهد یش راز هستند که در سال تحص یلی 1389 در محـلخدمت خود در حال فعالیت بودند و تعداد آنها 102 نفر است برای تحل لی و پاسخ گویی بـه سـ ؤالاتپژوهش از روشها ی آماری کای اسکور، یفر دمن و تحل لی رگرسیون چند متغ ریـ ی اسـتفاده شـد . نیبـاهمیت مؤلفهها ی بعد ساختار ی در افزایش بهرهور ی تفاوت معنیدار در سطح 0001/0
 
نیب اهمیت ؤم ها لفه ی بعد محتوایی در افـزا یش بهـره وری زیـ ن تفـاوت معنـ یدار در سـطح 0001/0pمشاهده شد. اهمیت یریمد ت اطلاعات در افزایش بهرهور ی در سطح در 0001/0
 
همچن نی ضریب تعیی ه ب ن دست آمده برای متغیرها ی ابعاد سازمان و ی یریمد ت اطلاعـت در یپـ ش نـ یب یبهرهوری شبک ۀ مشاوران در سطح 0001/0
 
سازمان ی با توجه به اولویتهای مشخص شده پیادهساز ی شوند و همچنین سیستم مـد یریت اطلاعـات یزن در ینا شبکه اعمال شود.

خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

سید محمد طباطبایی نسب; Ø³ÛŒØ¯Ù…ÛŒØ «Ù طباطبایی نسب; محمد علی خاصی; علیرضا سروش محمدآبادی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 6, شماره 19, صفحه 229-246

چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابط ۀ بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی با عملکرد تحصـیلی در بـین دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر یزد است. ٔ جامعه آماری این تحقیق، هیکل ٔ دانشآموزان دبیرستان- های پسران ۀ شهر یزد است. از این جامعه نمونه ای به حجم 154 دانشآموز انتخاب شدند و با اسـتفاده از ٔ پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، مقیاس خستگی فیسک و همکاران و معدل دانشآموزان بـه عنـوان شاخص عملکرد تحصیلی، اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه جمعآوری دش . سپس چارچوب مفهومی تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون شد و مـدل پـژوهش مـورد ت أییـد قـرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد هوش هیجانی، مهارت هـای اجتمـاعی و هشیاری اجتماعی با خستگی ذهنی رابط ۀ معنادار و معکوس وجود دارد