پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

مهدی معینی کیا; مهران فرج اللهی; فریبرز درتاج; محمد رضا سرمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 9-27

این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفههای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانسیستم آموزش از دور انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نوردر نیمسال دوم سال تحصیلی 89 1388 تشکیل میداد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا در رشتههای مختلف مشغول تحصیل بودند. روش نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهایو خوشهای بودن α = 0/ بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05روش نمونهگیری برابر 476 نفر محاسبه شد که به ترتیب از دانشگاه پیام نور استان تهران، استان گیلان و استاناردبیل، 283 نفر معادل 59 درصد ، 118 نفر معادل 25 درصد و 75 نفر معادل 16 درصد انتخاب شدند. روشپژوهش از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بود. برای جمعآوری دادهها، بخشی از پرسشنامه راهبردهایساختۀ پینتریچ، اسمیت، گارسیا، و مککیچی مربوط به مقیاس انگیزش (MSLQ) انگیزش برای یادگیری0 محاسبه شد. همچنین نتایج تحلیل / استفاده شد. پایایی پرسشنامه در این مطالعه با روش آلفای کرونباخ برابر 86عاملی تأییدی نشان داد که بارهای عاملی گویههای پرسشنامه در تبیین مؤلفهها از نظر آماری معنادار هستند.یافتههای پژوهش نشان داد که مدل پژوهش، 56 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکند. بالاترینپس از آن بین ؛(P 0/01 ،t = 14/5 ،β = 0/ ضریب مسیر بین خودکارامدی و جهتگیری درونی هدف ( 96به دست آمد. اما ضریب مسیر (P 0/01 ،t = 8/3 ،β = 0/ اضطراب امتحان و جهتگیری بیرونی هدف ( 78معنادار (P 0/05 ،t = - 0/41 ،β = - 0/ محاسبه شده بین جهتگیری بیرونی هدف و پیشرفت تحصیلی ( 02نبود.

عوامل و شاخص های مؤثر در کلاس های درس فعال مدارس متوسطه شهر تهران

عباس خورشیدی; زهرا صفرزاده سرآسیابی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 29-52

چکیدهاین پژوهش به بررسی عوامل و شاخصهای مؤثر در کلاسهای درس فعال در دورة متوسطه آ. پشهر تهران اختصاص دارد. نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، پیمایشیمقطعی است. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 40 سؤالی تشکیل میدهد این پرسشنامه ازجانب پژوهشگران تدوین شده است که روایی ابزار از طریق آزمون تحلیل عاملی و اعتبار آن به وسیلۀ0 محاسبه شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر همۀ مدیران و معلمان / آلفای کرونباخ با مقدار 94دورة متوسطه آ. پ شهر تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد و کلیۀ متخصصان تعلیم و تربیت باتحصیلات دکترا انتخاب شدهاند. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر توصیف دادهها از آزمون آماریموسوم به تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشاندهندة آن است که عوامل و مؤثردر کلاسهای درس فعال عبارتاند از: 1) باور کردن خود، 2) مسئولیتپذیری دانشآموز، 3) رعایتکردن مقررات کلاسی، 4) همکلاسهای دانشآموزان و 5) صحبت با والدین است. این نتایج بایافتههای پژوهش همخوانی دارد.

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوق برنامه

لطف الله فروزنده; محمد ولی درینی; محمد تاب; فریده صیدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 53-69

چکیدهاین پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوقبرنامه به اجرا درآمده است. حجم نمونۀ پژوهش 150 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر جمعی از صاحبنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدارآلفای کرونباخ به دست آمده برای گویه ها 78 درصد به دست آمد که نشاندهندة قابل قبول بودن پایاییانجام شد و SPSS پرسشنامه ها برای انجام پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزاراز معیارهایی مانند میانگین و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای جنسیت،وضعیت تأهل، محل تولد با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه هیچ گونه رابطۀمعنی داری وجود ندارد. اما بین میزان درآمد ماهانۀ دانشجویان و میزان مشارکت آنان در فعالیت هایفوق برنامه رابطه ا ی منفی (معکوس) و معنی دار وجود دارد همچنین چهار عامل شخصیتی روانی،ماهیتی، ارتباطی زمانی و عامل مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام دربرنامه های فوق برنامه استخراج شدند.

ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی; زهرا اطهری; شهپر گراوندی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 71-87

چکیدهیادگیرندگان دارای تفاوتهای فردی مهمی در زمینه یادگیری هستند؛ در حالی که به نظر میرسد دراغلب کلاسهای آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه میشود. هدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی تعیین ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی بود. جامعۀ آماریکه تعداد 142 نفر از (N= پژوهش دانشآموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند ( 1100آنان براساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای به تفکیک جنسیت بهGEFT و ILP عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارداستفاده شد. براساس یافتهها، بیشتر دانشآموزان کشاورزی از سبک یادگیری مستقل از زمینهبرخوردارند و دارای ابعاد شخصیتی درونگرا، تجربی، تأملی و ادراکی هستند. ارتباط سبک یادگیری باابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی معنادار است. همچنین بین سبک یادگیری با جنسیتدانشآموزان ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط ابعاد شخصیتی با جنسیت دانشآموزان نیز معنادار شد.بنابراین، اغلب دانشآموزان پسر از سبک یادگیری مستقل از زمینه و دانشآموزان دختر از سبکیادگیری وابسته به زمینه برخوردارند. دانشآموزان پسر معمولاً درونگرا و تأملی در حالی کهدانشآموزان دختر برونگرا و احساسی هستند.

تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر خودکارامدی ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

منیر کلانتر قریشی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 89-107

چکیدههدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاری روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری درحد تسلط به عنوان یک روش کارامد و مفید برای کمک به تحصیل جهشی دانشآموزان، به منظور کاهشهزینههای مادی، معنوی و زمانی دوران تحصیل بود. بدین منظور در یک پژوهش شبه آزمایشی تعداد 25 نفر ازدانشآموزان یکی از مدارس راهنمایی داوطلب شهر تهران، که معیارهای مورد نظر سازمان آموزش و پرورشدر خصوص شرکت در دورة جهشی را داشتند، به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامههایخود کارامدی شرر ( 1982 ) و عزت نفس کوپر اسمیت ( 1967 )، را تکمیل کردند سپس دوره آموزشی بهمدت 45 روز متوالی و 11 ساعت در هر روز، اجرا شد. پس از اتمام جلسات آموزشی، در مرحله پسآزمون،پرسشنامههای به کار رفته در پیش آزمون، اجرا گردید. تحلیل آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازهگیریرا نشان داد. P 0/ مکرر افزایش معنادار درخود کارامدی، و عزت نفس در سطح 01

تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 109-128

چکیدههدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همینمنظور از میان دانشجویان دانشگاههای شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونهگیری تصادفی انتخابفام وتیلور ( 1999 ) و پرسشنامه (EPT) شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلیعزتنفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشینهنشان داد که: رابطۀ معنادار و SPSS تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزارمنفی بین عزتنفس وعملکرد تحصیلی و پیشینۀ تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارد؛ همچنینجنسیت در رابطه بین عزتنفس و پیشینۀ تحصیلی با عملکرد تحصیلی، تأثیرگذار نیست و وجود رابطهمعنادار بین عزت نفس و زیرمقیاسهای عملکرد تحصیلی تأیید شد.

تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

شیرین رضوانی فر; سیده مریم حسینی لرگانی; حسن محمودیان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 129-140

چکیدهبه منظور « پژوهش در نظامهای آموزشی » هدف پژوهش، بررسی وضعیت محتوای مقالههای فصلنامۀشناسایی و بررسی قلمرو موضوعی و روش پژوهشی مورد استفادة آنها در دورة سه ساله (از آغازانتشار در سال 86 تا پایان سال 1389 ) بوده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که روشی استنباطیاست که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگیهای مورد نظر در 64 مقالۀ فصلنامه به کار بردهشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشتر مقاله با موضوع پژوهش در آموزش( 25 درصد مقالهها)،روش پژوهشی پیمایشی ( 31.2 درصد مقالهها) و جامعۀ هدف کارشناسان، تحقیقات قبلی و نظامآموزشی کشور ( 32.8 درصد مقالهها) انتشار یافتهاند.

مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

مهدی معینی کیا; مهران فرج اللهی; فریبرز درتاج; محمد رضا سرمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 9-27

این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفههای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانسیستم آموزش از دور انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نوردر نیمسال دوم سال تحصیلی 89 1388 تشکیل میداد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا در رشتههای مختلف مشغول تحصیل بودند. روش نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهایو خوشهای بودن α = 0/ بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05روش نمونهگیری برابر 476 نفر محاسبه شد که به ترتیب از دانشگاه پیام نور استان تهران، استان گیلان و استاناردبیل، 283 نفر معادل 59 درصد ، 118 نفر معادل 25 درصد و 75 نفر معادل 16 درصد انتخاب شدند. روشپژوهش از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بود. برای جمعآوری دادهها، بخشی از پرسشنامه راهبردهایساختۀ پینتریچ، اسمیت، گارسیا، و مککیچی مربوط به مقیاس انگیزش (MSLQ) انگیزش برای یادگیری0 محاسبه شد. همچنین نتایج تحلیل / استفاده شد. پایایی پرسشنامه در این مطالعه با روش آلفای کرونباخ برابر 86عاملی تأییدی نشان داد که بارهای عاملی گویههای پرسشنامه در تبیین مؤلفهها از نظر آماری معنادار هستند.یافتههای پژوهش نشان داد که مدل پژوهش، 56 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکند. بالاترینپس از آن بین ؛(P 0/01 ،t = 14/5 ،β = 0/ ضریب مسیر بین خودکارامدی و جهتگیری درونی هدف ( 96به دست آمد. اما ضریب مسیر (P 0/01 ،t = 8/3 ،β = 0/ اضطراب امتحان و جهتگیری بیرونی هدف ( 78معنادار (P 0/05 ،t = - 0/41 ،β = - 0/ محاسبه شده بین جهتگیری بیرونی هدف و پیشرفت تحصیلی ( 02نبود.

عوامل و شاخص های مؤثر در کلاس های درس فعال مدارس متوسطه شهر تهران

عباس خورشیدی; زهرا صفرزاده سرآسیابی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 29-52

چکیدهاین پژوهش به بررسی عوامل و شاخصهای مؤثر در کلاسهای درس فعال در دورة متوسطه آ. پشهر تهران اختصاص دارد. نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، پیمایشیمقطعی است. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 40 سؤالی تشکیل میدهد این پرسشنامه ازجانب پژوهشگران تدوین شده است که روایی ابزار از طریق آزمون تحلیل عاملی و اعتبار آن به وسیلۀ0 محاسبه شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر همۀ مدیران و معلمان / آلفای کرونباخ با مقدار 94دورة متوسطه آ. پ شهر تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد و کلیۀ متخصصان تعلیم و تربیت باتحصیلات دکترا انتخاب شدهاند. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر توصیف دادهها از آزمون آماریموسوم به تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشاندهندة آن است که عوامل و مؤثردر کلاسهای درس فعال عبارتاند از: 1) باور کردن خود، 2) مسئولیتپذیری دانشآموز، 3) رعایتکردن مقررات کلاسی، 4) همکلاسهای دانشآموزان و 5) صحبت با والدین است. این نتایج بایافتههای پژوهش همخوانی دارد.

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوق برنامه

لطف الله فروزنده; محمد ولی درینی; محمد تاب; فریده صیدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 53-69

چکیدهاین پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوقبرنامه به اجرا درآمده است. حجم نمونۀ پژوهش 150 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر جمعی از صاحبنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدارآلفای کرونباخ به دست آمده برای گویه ها 78 درصد به دست آمد که نشاندهندة قابل قبول بودن پایاییانجام شد و SPSS پرسشنامه ها برای انجام پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزاراز معیارهایی مانند میانگین و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای جنسیت،وضعیت تأهل، محل تولد با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه هیچ گونه رابطۀمعنی داری وجود ندارد. اما بین میزان درآمد ماهانۀ دانشجویان و میزان مشارکت آنان در فعالیت هایفوق برنامه رابطه ا ی منفی (معکوس) و معنی دار وجود دارد همچنین چهار عامل شخصیتی روانی،ماهیتی، ارتباطی زمانی و عامل مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام دربرنامه های فوق برنامه استخراج شدند.

ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی; زهرا اطهری; شهپر گراوندی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 71-87

چکیدهیادگیرندگان دارای تفاوتهای فردی مهمی در زمینه یادگیری هستند؛ در حالی که به نظر میرسد دراغلب کلاسهای آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه میشود. هدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی تعیین ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی بود. جامعۀ آماریکه تعداد 142 نفر از (N= پژوهش دانشآموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند ( 1100آنان براساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای به تفکیک جنسیت بهGEFT و ILP عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارداستفاده شد. براساس یافتهها، بیشتر دانشآموزان کشاورزی از سبک یادگیری مستقل از زمینهبرخوردارند و دارای ابعاد شخصیتی درونگرا، تجربی، تأملی و ادراکی هستند. ارتباط سبک یادگیری باابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی معنادار است. همچنین بین سبک یادگیری با جنسیتدانشآموزان ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط ابعاد شخصیتی با جنسیت دانشآموزان نیز معنادار شد.بنابراین، اغلب دانشآموزان پسر از سبک یادگیری مستقل از زمینه و دانشآموزان دختر از سبکیادگیری وابسته به زمینه برخوردارند. دانشآموزان پسر معمولاً درونگرا و تأملی در حالی کهدانشآموزان دختر برونگرا و احساسی هستند.Â

تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر خودکارامدی ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

منیر کلانتر قریشی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 89-107

چکیدههدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاری روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری درحد تسلط به عنوان یک روش کارامد و مفید برای کمک به تحصیل جهشی دانشآموزان، به منظور کاهشهزینههای مادی، معنوی و زمانی دوران تحصیل بود. بدین منظور در یک پژوهش شبه آزمایشی تعداد 25 نفر ازدانشآموزان یکی از مدارس راهنمایی داوطلب شهر تهران، که معیارهای مورد نظر سازمان آموزش و پرورشدر خصوص شرکت در دورة جهشی را داشتند، به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامههایخود کارامدی شرر ( 1982 ) و عزت نفس کوپر اسمیت ( 1967 )، را تکمیل کردند سپس دوره آموزشی بهمدت 45 روز متوالی و 11 ساعت در هر روز، اجرا شد. پس از اتمام جلسات آموزشی، در مرحله پسآزمون،پرسشنامههای به کار رفته در پیش آزمون، اجرا گردید. تحلیل آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازهگیریرا نشان داد. P 0/ مکرر افزایش معنادار درخود کارامدی، و عزت نفس در سطح 01

تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 109-128

چکیدههدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همینمنظور از میان دانشجویان دانشگاههای شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونهگیری تصادفی انتخابفام وتیلور ( 1999 ) و پرسشنامه (EPT) شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلیعزتنفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشینهنشان داد که: رابطۀ معنادار و SPSS تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزارمنفی بین عزتنفس وعملکرد تحصیلی و پیشینۀ تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارد؛ همچنینجنسیت در رابطه بین عزتنفس و پیشینۀ تحصیلی با عملکرد تحصیلی، تأثیرگذار نیست و وجود رابطهمعنادار بین عزت نفس و زیرمقیاسهای عملکرد تحصیلی تأیید شد.Â

تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

شیرین رضوانی فر; سیده مری٠حسینی لرگانی; حسن محمودیان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 12, صفحه 129-140

چکیدهبه منظور « پژوهش در نظامهای آموزشی » هدف پژوهش، بررسی وضعیت محتوای مقالههای فصلنامۀشناسایی و بررسی قلمرو موضوعی و روش پژوهشی مورد استفادة آنها در دورة سه ساله (از آغازانتشار در سال 86 تا پایان سال 1389 ) بوده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که روشی استنباطیاست که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگیهای مورد نظر در 64 مقالۀ فصلنامه به کار بردهشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشتر مقاله با موضوع پژوهش در آموزش( 25 درصد مقالهها)،روش پژوهشی پیمایشی ( 31.2 درصد مقالهها) و جامعۀ هدف کارشناسان، تحقیقات قبلی و نظامآموزشی کشور ( 32.8 درصد مقالهها) انتشار یافتهاند.