پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

نحوۀ پرسیدن سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم و تربیت اسلامی

سیدصدرالدین شریعتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 9-28

یکی از مؤلفههای مهم در آموزش و پرورش اسلامی، سؤال و نحوه سؤال پرسیدناست که به عنوان یکی از روشهای آموزشی و تربیتی بیان می شود . در قرآن کریمسؤال، فراوان مطرح است. سؤال در قرآن با ادوات سؤال ، کلمۀ سؤال و مشتقات آندیده می شود. هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشخاص است دراین مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل: اجازة استاد، سؤال برای فهم،اصرار در جواب، چگونگی سؤال از افراد شایسته و صراحت در مقابل سؤال و نقش آندر آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم وتربیت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

علی یزدان پناه نوذری; جواد حاتمی; سید عابدین نبوی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 29-39

پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی برسنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در اینپژوهش عبارتاند از: 1. پیش آزمون پیشرفت تحصیلی ، 2. آزمون پایانی (پیشرفت تحصیلی ) زبانانگلیسی، 3. آزمون عملکردی درس زبان انگلیسی، 4. پرسشنامۀ تجدید نظر شدة نگرش نسبت بهپیش از اجرای رویکردهای اصیل و سن تی دو گروه به وسیل ۀ پیش آزمون . (SAAS-R) امتحانمحققساخته جهت حصول اطمینان از عدم تفاوت معنادار میانگین های دو گروه مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج نشان داد که: 1. میزان یادگیری عملکردی دانشآموزان با روشهای سنجش اصیل بیشتر ازروشهای سنتی است. 2. نمرات آزمون پایانی دو گروه تفاوت معناداری ندارند. 3. میزان یادسپاری درروشهای اصیل بیشتر از روش سنتی است. 4. نگرش نسبت به امتحان در گروه روشهای اصیلمثبت تر از گروه روش سنتی است .

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

عاطفه فردوسی پور; علی دلاور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 41-58

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آزمایش 1صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. ابزارها ی پژوه ش نی ز عبارت بود از متونآموزشی، پرسشنامه درک مطلب و پرسشنامۀ نگرشسنج به منظور تحلیل داده ها نی ز ازتحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بخشی از نتایج آزمون نشاندادند که ساختار توضیحی (استفاده از مثال ها) بر روی درک مطلب مؤثرتر ازساختارهای توصیفی و تحلیلی است.

بررسی نقش میانجی ابعاد کمال‌گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی

حسین اساسی; جلیل فتح آبادی; محمود حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 59-79

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری واهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه یدبهشتی تهران که به شیوة نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند،پرسشنامۀ سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخۀدانشجو (سولومون و راث بلوم، 1984 ) و مقیاس چندبعدی کمال گرایی (فلت و هویت، 1991 ) راتکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون نشان داد که بعد محبت طرد فرزندپروری به صورت مستقیم و منفی اهمال کاریتحصیلی و کمال گرایی جامعه مدار و به صورت مستقیم و مثبت کمال گرایی خودمدار و همچنین بهصورت غیر مستقیم و منفی و به واسطۀ ابعاد کمال گرایی، اهمال کاری تحصیلی را پی شبینی میکند .همچنین نتایج نشان داد که بعد کنترل آزادی فرزندپروری به صورت غیرمستقیم و مثبت و تنها ازطریق بعد کمال گرایی جامعه مدار و نه بعد کمال گرایی خودمدار اهمال کاری تحصیلی را پ یش بین یمیکند.

مدرسه به مثابۀ بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)

حمید رضا عظمتی; اسماعیل ضرغامی; علی محمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 81-107

در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یکفرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی وخصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای بازآموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کمی کیفی است . در مجموع 10 مدرس ۀ ابتدایی ( 5مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب گشتند که حجم نمونه آن 204 نفربه بررسی مدل اولیه و مدل اصلاح شده Amos بوده است. سپس محقق با استفاده از نرمافزارپرداخته است. در مدل اصلاحشده تمام ضرایب مسیر(به استثنای ضریب مسیر انعطافپذیریعملکردها و کنجکاوی و کنجکاوی و بازی مشارکت) دارای مقادیر بالا و معناداری بودهاند.در انتها پژوهشگر بر اساس یافته ها راهکارهایی را ارائه داده است.

بررسی و مقایسۀ کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر

خدانظر فرخ نژاد; علی آدمی; سعید غیاثی ندوشن; سیده سمیه ابطحی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 109-127

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علومپزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعۀ آماری - که در سال تحصیلی 89از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، دو پرسشنامۀ کیفیت زندگی کاریوالتون و رضایت شغلی میرکمالی ( 1387 ) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سؤالات تحقیق ازگروههای مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. t روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمونیافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیجفارس در سطح نسبتاً نامطلوبی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیجفارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. با این وجود، وضعیت دانشگاه علوم پژشکی در هر دو مقوله ازخلیج فارس تا حدودی بالاتر بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب فضای زندگی کاری،قانونگرایی در سازمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایتشغلی همبستگی چند گانه دارند.

مطالعه و تعیین مؤلفه‏ های مؤثر بر ارزیابی سرمایۀ فکری در مؤسسات دانش محور (مطالعۀ موردی: شرکت‏های مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد)

محمد محمودی میمند; مهدی حدادزاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 129-149

هدف این مقاله ضمن تعیین و اولویت بندی مؤلفه های م ؤثر بر سرمایۀ فکری ، میزانبرخورداری شرکتهای مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد از این سرمایه نیز بررسی میشود .پرسشنامۀ این تحقیق شامل: 31 عامل مربوط به سرمایه های فکر ی (در سه حوز ة سرما یۀانسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری) با طیف لیکرت 7 گزینه ای م یباشد . محاس بۀ0) حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. نتایج حاصل نشان داد که / ضریب آلفای کرونباخ ( 89سرمایۀ انسانی دارای بالاترین میانگین رتبه ، پس از آن سرما یۀ مشتری و سپس سرما یۀساختاری قرار دارد. همچنین شرایط سه گانه سرمایه ها و شرایط کلیت مفهوم سرمایۀ فکری درنمونه مورد نظر مناسب است که البته با توجه به اجرا شدن تحقیق در یک مجموعه علمی وتحقیقاتی چنین امری عادی به نظر میرسد.

بنیاد روان‏شناسی و پداگوگی افزایش انگیزۀ مدرسان زن در مؤسسات بازآموزی ایران

زهره میرسپاسی; سعید صانعی; معصومه علینژاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 151-167

هدف ازانجام این پژوهش بررسی و ارائۀ شیوههای ارتقاء انگیزة مدرسان است. هدف تحقی قتوسعهای و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. نمونه به روش غیرتصادفی و با تعی ینمراکز معین در استانهای سراسر کشور، از مدرسان هر مرکز انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: پرسشنام ۀ سلسله مراتب نیازها ی مازلو،پرسشنامۀ تحلیل رفتگی مسلش، و نظرسنجی از مدرسان بوده است. در تحلیل داده ها ، سطحانگیزة زنان با یکدیگر و نیاز مدرسان کم سابقه نسبت به مدرسان با سابقه اختلاف معنادار یمشاهده میشود. بین سن و سابقه، سن و تحصیلات، سن و تحلیلرفتگی، سابقه و تحصیلات،همبستگی معناداری به چشم میخورد.

نحوۀ پرسیدن سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم و تربیت اسلامی

سیدصدرالدین شریعتی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 9-28

یکی از مؤلفههای مهم در آموزش و پرورش اسلامی، سؤال و نحوه سؤال پرسیدناست که به عنوان یکی از روشهای آموزشی و تربیتی بیان می شود . در قرآن کریمسؤال، فراوان مطرح است. سؤال در قرآن با ادوات سؤال ، کلمۀ سؤال و مشتقات آندیده می شود. هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشخاص است دراین مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل: اجازة استاد، سؤال برای فهم،اصرار در جواب، چگونگی سؤال از افراد شایسته و صراحت در مقابل سؤال و نقش آندر آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم وتربیت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

علی یزدان پناه نوذری; جواد حاتمی; سید عابدین نبوی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 29-39

پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی برسنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در اینپژوهش عبارتاند از: 1. پیش آزمون پیشرفت تحصیلی ، 2. آزمون پایانی (پیشرفت تحصیلی ) زبانانگلیسی، 3. آزمون عملکردی درس زبان انگلیسی، 4. پرسشنامۀ تجدید نظر شدة نگرش نسبت بهپیش از اجرای رویکردهای اصیل و سن تی دو گروه به وسیل ۀ پیش آزمون . (SAAS-R) امتحانمحققساخته جهت حصول اطمینان از عدم تفاوت معنادار میانگین های دو گروه مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج نشان داد که: 1. میزان یادگیری عملکردی دانشآموزان با روشهای سنجش اصیل بیشتر ازروشهای سنتی است. 2. نمرات آزمون پایانی دو گروه تفاوت معناداری ندارند. 3. میزان یادسپاری درروشهای اصیل بیشتر از روش سنتی است. 4. نگرش نسبت به امتحان در گروه روشهای اصیلمثبت تر از گروه روش سنتی است .

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

عاطفه فردوسی پور; علی دلاور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 41-58

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آزمایش 1صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. ابزارها ی پژوه ش نی ز عبارت بود از متونآموزشی، پرسشنامه درک مطلب و پرسشنامۀ نگرشسنج به منظور تحلیل داده ها نی ز ازتحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بخشی از نتایج آزمون نشاندادند که ساختار توضیحی (استفاده از مثال ها) بر روی درک مطلب مؤثرتر ازساختارهای توصیفی و تحلیلی است.

بررسی نقش میانجی ابعاد کمال‌گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی

حسین اساسی; جلیل فتح آبادی; محمود حیدری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 59-79

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری واهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه یدبهشتی تهران که به شیوة نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند،پرسشنامۀ سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخۀدانشجو (سولومون و راث بلوم، 1984 ) و مقیاس چندبعدی کمال گرایی (فلت و هویت، 1991 ) راتکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون نشان داد که بعد محبت طرد فرزندپروری به صورت مستقیم و منفی اهمال کاریتحصیلی و کمال گرایی جامعه مدار و به صورت مستقیم و مثبت کمال گرایی خودمدار و همچنین بهصورت غیر مستقیم و منفی و به واسطۀ ابعاد کمال گرایی، اهمال کاری تحصیلی را پی شبینی میکند .همچنین نتایج نشان داد که بعد کنترل آزادی فرزندپروری به صورت غیرمستقیم و مثبت و تنها ازطریق بعد کمال گرایی جامعه مدار و نه بعد کمال گرایی خودمدار اهمال کاری تحصیلی را پ یش بین یمیکند.

مدرسه به مثابۀ بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)

حمید رضا عظمتی; اسماعیل ضرغامی; علی محمدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 81-107

در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یکفرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی وخصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای بازآموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کمی کیفی است . در مجموع 10 مدرس ۀ ابتدایی ( 5مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب گشتند که حجم نمونه آن 204 نفربه بررسی مدل اولیه و مدل اصلاح شده Amos بوده است. سپس محقق با استفاده از نرمافزارپرداخته است. در مدل اصلاحشده تمام ضرایب مسیر(به استثنای ضریب مسیر انعطافپذیریعملکردها و کنجکاوی و کنجکاوی و بازی مشارکت) دارای مقادیر بالا و معناداری بودهاند.در انتها پژوهشگر بر اساس یافته ها راهکارهایی را ارائه داده است.

بررسی و مقایسۀ کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر

خدانظر فرخ نژاد; علی آدمی; سعید ØºÛŒØ§Ø «ÛŒ ندوشن; سیده سمیه ابطحی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 109-127

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علومپزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعۀ آماری - که در سال تحصیلی 89از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، دو پرسشنامۀ کیفیت زندگی کاریوالتون و رضایت شغلی میرکمالی ( 1387 ) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سؤالات تحقیق ازگروههای مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. t روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمونیافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیجفارس در سطح نسبتاً نامطلوبی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیجفارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. با این وجود، وضعیت دانشگاه علوم پژشکی در هر دو مقوله ازخلیج فارس تا حدودی بالاتر بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب فضای زندگی کاری،قانونگرایی در سازمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایتشغلی همبستگی چند گانه دارند.

مطالعه و تعیین مؤلفه‏ های مؤثر بر ارزیابی سرمایۀ فکری در مؤسسات دانش محور (مطالعۀ موردی: شرکت‏های مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد)

محمد محمودی میمند; مهدی حدادزاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 129-149

هدف این مقاله ضمن تعیین و اولویت بندی مؤلفه های م ؤثر بر سرمایۀ فکری ، میزانبرخورداری شرکتهای مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد از این سرمایه نیز بررسی میشود .پرسشنامۀ این تحقیق شامل: 31 عامل مربوط به سرمایه های فکر ی (در سه حوز ة سرما یۀانسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری) با طیف لیکرت 7 گزینه ای م یباشد . محاس بۀ0) حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. نتایج حاصل نشان داد که / ضریب آلفای کرونباخ ( 89سرمایۀ انسانی دارای بالاترین میانگین رتبه ، پس از آن سرما یۀ مشتری و سپس سرما یۀساختاری قرار دارد. همچنین شرایط سه گانه سرمایه ها و شرایط کلیت مفهوم سرمایۀ فکری درنمونه مورد نظر مناسب است که البته با توجه به اجرا شدن تحقیق در یک مجموعه علمی وتحقیقاتی چنین امری عادی به نظر میرسد.

بنیاد روان‏شناسی و پداگوگی افزایش انگیزۀ مدرسان زن در مؤسسات بازآموزی ایران

زهره میرسپاسی; سعید صانعی; معصومه علینژاد

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 5, شماره 15, صفحه 151-167

هدف ازانجام این پژوهش بررسی و ارائۀ شیوههای ارتقاء انگیزة مدرسان است. هدف تحقی قتوسعهای و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. نمونه به روش غیرتصادفی و با تعی ینمراکز معین در استانهای سراسر کشور، از مدرسان هر مرکز انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: پرسشنام ۀ سلسله مراتب نیازها ی مازلو،پرسشنامۀ تحلیل رفتگی مسلش، و نظرسنجی از مدرسان بوده است. در تحلیل داده ها ، سطحانگیزة زنان با یکدیگر و نیاز مدرسان کم سابقه نسبت به مدرسان با سابقه اختلاف معنادار یمشاهده میشود. بین سن و سابقه، سن و تحصیلات، سن و تحلیلرفتگی، سابقه و تحصیلات،همبستگی معناداری به چشم میخورد.